Ajey la Trom

ཨ་གཅེས་ལ་ཁྲོམ།

Lovely Gathering of People

Group

Autoplay

ཨ་གཅེས་ལ་ཁྲོམ།
a-jes la trom
Lovely Gathering of People

                            འདུས་ཚོགས།

                                dùs-cog

    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

    Lovely gathering of people.

ལྷ་~ས་ མ་~ཆགས་ ལྷ་~  ས་~འ་ ཆགས་~  འ་ཡོད་།

lha~sa    ma~qag    lha~  sa~ă  qag~   ă-yod ?

Where does Lhasa lie?

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

    ལྷ་~ས་ རྒྱ་~མཚོའི་ སྟེང་~ལ་ ཆགས་ འ་~ཡོད།

    lha~sa    gyá~còi     deŋ~la     qag~  ă~yod.

    Lhasa lies upon a lake.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

    ལྷ་  ~ས་ མ་~ཆགས་ ལྷ་~ས་ ཆགས་~ཡོད།

    lha ~sa ma~qag lha~sa qag~ yod?

    Where does Lhasa lie?

        ལྷ་  ~ས་ རྒྱ་~མཚོའི་ སྟེང་~ལ་ ཆགས་~   ཡོད།

        lha ~sa gyá~còi deŋ~la qag~  ă yod.

        Lhasa lies upon a lake.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

            ཨ་~གཅེས་ རྡོག་~བྲོ་ ཁྲ་~  འ་ ~མོ།

            a~jes dóg~drŏ tra~  ă~ mo,

            Stamp your feet as you dance,

                རྡོག་~བྲོ་ ལན་~གསུམ་ ཁྲ་~མོ་ འོ་~ལ་

                dóg~drŏ lan~sùm tra~mo ŏ~la,

                Stamp your feet thrice as you dance,

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

                    Lovely gathering of people.

    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

    Lovely gathering of people.

ཆབ་~མདོ་ མ་~ཆགས་ ཆབ་~   མདོ་~འོ  ཆགས་~  འཡོད་།

qab~dò ma~qag qab~   dò~ŏ qag~   ă-yod?

Where does Chamdo lie?

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

    ཆབ་~མདོ་ ཆུ་~གཉིས་ བར་~ལ་ ཆགས་ འ~ཡོད།

    qab~dò qu~ñís băr~la qag~   ă-yod.

    Chamdo lies between two rivers.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

        ཆབ་  ~མདོ་ མ་~ཆགས་ ཆབ་~མདོ་ ཆགས་~ཡོད།

        qab ~dò ma~qag qab~dò qag~yod?

        Where does Chamdo lie?

            ཆབ་  ~མདོ་ ཆུ་~གཉིས་ བར་~ལ་ ཆགས་ འ~ཡོད།

            qab ~dò qu~ñís băr~la qag~  ă-yod.

            Chamdo lies between two rivers.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

            ཨ་~གཅེས་ རྡོག་~བྲོ་ ཁྲ་~  འ་~མོ།

        a~jes dóg~drŏ tra~  ă~ mo,

         Stamp your feet as you dance,

                རྡོག་~བྲོ་ ལན་~གསུམ་ ཁྲ་~མོ་ འོ་~ལ

            dóg~drŏ lan~sùm tra~mo ŏ~la,

            Stamp your feet thrice as you dance,

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

                    Lovely gathering of people.

    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

    Lovely gathering of people.

འབའ་~བ་ མ་~ཆགས་ འབའ་~ བ་~ འ  ཆགས་~  ཡོད་།

bà~bă ma~qag bà~   bă~ă qag~   ă yod?

Where does Bathang lie?

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

    འབའ་~ བ་ བྱ་~ཁྱུང་ སྟེང་~ལ་ ཆགས་~  འཡོད།

    bà~bă jyă~kyuŋ deŋ~la qag~  ă yod.

    Bathang lies upon a garuda eagle*.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

        འབའ་  ~བ་ མ་~ཆགས་ འབའ་~བ་ ཆགས་~ཡོད།

        bà  ~bă ma~qag bà~bă qag~yod?

        Where does Bathang lie?

            འབའ་  ~བ་ བྱ་~ཁྱུང་ སྟེང་~ལ་ ཆགས་ འ་ཡོད།

            bà ~bă jyă~kyuŋ deŋ~la qag~   ă yod.

            Bathang lies upon a garuda eagle.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

            ཨ་~གཅེས་ རྡོག་~བྲོ་ ཁྲ་~  འ་~མོ།

            a~jes dóg~drŏ tra~  ă~mo,

            Stamp your feet as you dance,

                རྡོག་~བྲོ་ ལན་~གསུམ་ ཁྲ་~མོ་ འོ་~ལ་

                dóg~drŏ lan~sùm tra~mo ŏ~la,

                Stamp your feet thrice as you dance,

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

                    Lovely gathering of people.

    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

    Lovely gathering of people,

དར་~མདོ་ མ་~ཆགས་ དར་~  མདོ་~འོ ཆགས་~   འཡོད་།

dăr~dò ma~qag dăr~   dò~ ŏ qag~   ă yod?

Where does Tartsendo lie?

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

    དར་~མདོ་ རི་~གསུམ་ བར་~ལ་ ཆགས་~   འཡོད།

    dăr~dò ri~sùm băr~la qag~  ă yod.

    Tartsendo lies in the midst of three mountains.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

        དར་  ~མདོ་ མ་~ཆགས་ དར་~མདོ་ ཆགས་~ཡོད།

        dăr ~dò ma~qag dăr~dò qag~yod?

        Where does Tartsendo lie?

            དར་  ~མདོ་ རི་~གསུམ་ བར་~ལ་ ཆགས་ འ་~ཡོད།

            dăr ~dò  ri~sùm băr~la qag~  ăyod.

            Tartsendo lies in the midst of three mountains.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

            ཨ་~གཅེས་ རྡོག་~བྲོ་ ཁྲ་~  འ་~མོ།

            a~jes dóg~drŏ tra~  ă~mo,

            Stamp your feet as you dance,

                རྡོག་~བྲོ་ ལན་~གསུམ་ ཁྲ་~མོ་ འོ་~ལ་

                dóg~drŏ lan~sùm tra~mo ŏ~la,

                Stamp your feet thrice as you dance,

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

                    Lovely gathering of people.

    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

    Lovely gathering of people,

ཨ་~མདོ་ མ་~ཆགས་ ཨ་~  མདོ་ ~འོ  ཆགས་~  འཡོད་།

a~dò ma~qag    a~   dò~ ŏ qag~   ă yod ?

Where does Amdo lie?

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

ཨ་~མདོ་ རྩྭ་~ཐང་ སྟེང་~ལ་ ཆགས་~   འཡོད།

a~dò za~taŋ deŋ~la qag~ ă yod.

Amdo lies upon a pastureland.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

    ཨ་  ~མདོ་ མ་~ཆགས་ ཨ་~མདོ་ ཆགས་~ཡོད།

    a  ~dò ma~qag a~dò qag~yod?

    Where does Amdo lie?

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

    ཨ་  ~མདོ་ རྩྭ་~ཐང་ སྟེང་~ལ་ ཆགས་~  འ་~་ཡོད་།

    a  ~dò za~taŋ deŋ~la qag~   ăyod.

    Amdo lies upon a pastureland.

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ ,

                    Lovely gathering of people,

        ཨ་~  གཅེས རྡོག་~བྲོ ་ཁྲ་~་འ~མོ།

        a~jes dóg~drŏ tra~  ă~mo,

        Stamp your feet as you dance,

            རྡོག་~བྲོ་ ལན་~གསུམ་ ཁྲ་~མོ་ འོ་~ལ་

            dóg~drŏ lan~sùm tra~mo ŏ~la,

            Stamp your feet thrice as you dance,

                    ཨ་~  གཅེས་~ལ་ ཁྲོམ་~ འམ་~ 

                    a~  jes~la trom ~  ăm~ .

                    Lovely gathering of people,

* The town of Bathang is located on two rivers that resemble the wings of an eagle.