Ajey lak

ཨ་གཅེས་ལགས།

Elder Sister

Phuljung Drolma

ཕུལ་བྱུང་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

ཨ་གཅེས་ལགས།
a-jes lag
Elder sister

                            ཕུལ་བྱུང་སྒྲོལ་མ།

                                pul-jyŭŋ dról-ma

ང་ ~ཡི་ སྙིང་ ~གི་ ཨ་ ~གཅེས་ ལགས ~ །

ŋa ~yi ñìŋ  ~gĭ   a  ~jes   lag  ~  ,

My dear heart sister,

གཞན་ ~ཡུལ་ འགྲིམས་~པའི་ སྲིང་~ཆུང་ ངས~ །

xán  ~yul drìm~bai sìŋ~quŋ ŋas~   ,

I, your younger sister, am going to another country,

ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   གཡས་ ~ནས་   བསྐྱུར~ །

pa~sa pa~yul yás  ~nas gyur~,

Abandoning our fatherland,

དྲིན་~ཆེན་   ཕ་  ~མ་   གཡོན་ ~ནས་   བཞག~

drĭn~qen pa  ~ma   yón  ~nas xág~.

And leaving behind our kind parents.

    ཨ་~གཅེས་~   ལགས~།    བདེ་~མོ་~   བྱོས~།

    a~jes~  lag~.    dé~mo~  jyŏs~!

    Dear sister, be well!

        འདི་~ཡང་   བུ་  ~མོའི་   ལས་~སྐལ་   རེད~ འེ །

        dì~yaŋ bŭ ~moi las~gal   red~ ĕ !

        This is my destiny as a girl!

ང་ ~ཡི་ སྙིང་ ~གི་ ཨ་ ~གཅེས་ ལགས ~  །

ŋa  ~yi ñìŋ  ~gĭ   a  ~jes   lag  ~  ,

My dear heart sister,

ཕ་ ~མའི་ རྩིས་~ཀྱི་ གཅེས་~ཕྲུག་ མ ཡེ

pa  ~mai zis~gyi jes~trug   ma ye,

Treasured daughter of my parents,

མིང་~སྲིང་    ནང་~གི་    འདིང་ ~ཆེན་    མ ཡེ

miŋ~sìŋ naŋ~gĭ dìŋ ~qen ma ye,

Most cherished among all siblings,

ན་ ~ཟླའི་    གྲལ་~གྱི་    དགོད་~ཁ་    མ ཡེ

na  ~dái drăl~gyĭ gód~ka ma ye,

Leader of all us younger ones,

    ཨ་~གཅེས་~ ལགས~།    ཐུགས་~རྗེ་~ ཆེ ཡེ

    a~jes~   lag~.    tug~jé~   qe ye!

    Dear sister, I thank you!

ཕ་~མའི་     བདེ་  ~སྡུག་    ཁྱོད་~ལ་   བཅོལ~   །

pa~mai dé  ~dúg kyod~la   jol~  .

The happiness and sorrow of our parents is in your hands.

ང་ ~ཡི་ སྙིང་ ~གི་ ཨ་ ~གཅེས་ ལགས ~  །

ŋa ~yi ñìŋ  ~gĭ a~jes~   lag   ~  ,

My dear heart sister,

སྲིང་ ~ཆུང་ སློབ་~གྲྭ་ འགྲིམས་~ནས་ ཡོད ~ འེ 

sìŋ  ~quŋ lòb~dră drìm~nas   yod~ ĕ

Your young sister is going to school

རིག་~གནས་ ཤེས་~བྱ་ སྦྱོང་ ~གིན་ ཡོད ~།

rig~nás xes~jyă jyóŋ  ~gĭn   yod~,

To gain knowledge in various subjects,

མ་~འོངས་ མདུན་ ~ལམ་ འཚོལ་~བཞིན་ ཡོད ~།

ma~hŏŋ dùn ~lam   còl~xín   yod~.

To seek a prospect for her future.

    ཨ་~གཅེས་~ ལགས~། བཀའ་~དྲིན་~ ཆེ ཡེ

    a~je~   lag~,   ga~drĭn~   qe ye!

    Dear sister, thank you for your kindness!

        ཚེ་~རིང་ ལོ་ ~བརྒྱ་ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~

        ce~riŋ lo  ~gyá dra~xis xog~!

        May you live one hundred years, and may all be auspicious!

            ཨ་~གཅེས་~ ལགས~། བཀའ་~དྲིན་~ ཆེ ཡེ།

                a~je~  lag~,   ga~drĭn~  qe ye!

            Dear sister, thank you for your kindness!

                ཚེ་~རིང་ ལོ་ ~བརྒྱ་ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག ~

                ce~riŋ lo  ~gyá dra~xis xog~   !

                May you live one hundred years, and may all be auspicious!