Ajey Sodnam Dronma

ཨ་གཅེས་བསོད་ནམས་སྒྲོན་མ།

Sister Södnam Dolma

Tashi Yudon

བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོལ།

Autoplay

ཨ་གཅེས་བསོད་ནམས་སྒྲོན་མ།
a-jes sòd-nam drón-ma

    གཞས་ཚིག་    སྨར་ཁམས་དམངས་གཞས།

    གཞས་གདངས་    སྨར་ཁམས་དམངས་གཞས།

    གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོལ།

    ta-xis yú-drón

ཨ་གཅེས་~   བསོད་ནམས་~  སྒྲོན་~ མ~ །

a-jes~   sòd-nam~  drón~ ma~ ,

    འཁྲབ་~ བསམས་ནས་~  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            འཁྲབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ .

མགོ་རས་~  རྒྱ་རས་~  དཀར་~ ཅོག~

gò-ras~  gyá-ras~  gar~ jog~

    རྒྱབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    gyáb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            རྒྱབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            gyáb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ .

ཨ་གཅེས་~   བསོད་ནམས་~  སྒྲོན་~ མ~ །

a-jes~   sòd-nam~  drón~ ma~ ,

    འཁྲབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            འཁྲབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ .

རྣ་ལུང་~  བྱུ་རུ་~  སུམ་~ རྩགས~ །

ná-luŋ~  jyǔ-ru~  sum~ zag~ 

    རྒྱབ་~ བསམས་ནས་~ ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    gyáb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་དེ~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            རྒྱབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            gyáb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~.

ཨ་གཅེས་~   བསོད་ནམས་~  སྒྲོན་~ མ~ །

a-jes~   sòd-nam~  drón~ ma~ ,

    འཁྲབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            འཁྲབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ .

མཛེས་པོ་~  དར་ཁྲུག་~  ཤང་~ རྩེ~ །

zes-bo~  dar-trug~  xan~ ze~ 

    གྱོན་~ བསམས་ནས་~ ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    gyon~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་དེ~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            གྱོན་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            gyon~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~.

ཨ་གཅེས་~   བསོད་ནམས་~  སྒྲོན་~ མ~ །

a-jes~   sòd-nam~  drón~ ma~ ,

    འཁྲབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            འཁྲབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            tràb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ .

མཛེས་པོ་~  སེང་ཅན་~  སྤང་~ལྡན~ །

zès-bo~  seŋ-jan~  baŋ~dán~ 

    རྒྱབ་~ བསམས་ནས་~ ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ ལ~ །

    gyáb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ la~ ,

        བསོད་~  ནམས་~  སྒྲོན་~ མ་~  ལོ~ འོ~ 

        sòd~  nam~  drón~ ma~  lo~ ǒ~ ,

            རྒྱབ་~ བསམས་ནས་  ཡོང་~ འོང~ ཡིན་~ །

            gyáb~ sàm-nas~  yoŋ~ ǒŋ~ yin~ .