Ajo Sodtop

ཨ་གཅེས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།

Group

Autoplay

ཨ་གཅེས་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།
a-jes sòd-dob      
Dear Sonam Topgye

ཨ་གཅེས~~ ༈ བསོད་~ནམས་ སྟོབས་~རྒྱས།

a-jes~~ ༈ sòd~nam  dob~gyás,

Dear Sonam Tobgye,

    ཨ་གཅེས་~~ ༈ བསོད་~ནམས་  སྟོབས་~རྒྱས།

    a-jes~~ ༈ sòd~nam   dob~gyás,

    Dear Sonam Tobgye,

བསོད་~ནམས་ མི་~འདུག་ མ་~ ལ~ གསུངས~ ~

sòd~nam  mi~dùg  ma~ la~ sùŋ~ ~!

Don’t say you have no merits!

ཨ་གཅེས་~~ ༈ ལག་~པ་ གཉིས་~དེ།

a-jes~~ ༈ lag~ba  ñís~dě,

My dear, your two hands,

    ཨ་གཅེས~~  ༈ ལག་~པ་   གཉིས་~དེ།

    a-jes~~ ༈ lag~ba   ñís~

    My dear, your two hands

        རིན་~ཆེན་ གསེར་~ལས་ ལྷག་~~ ལ~ པ~ 

        rin~qen  sèr~las lhag~~  la~ ba~ ~ .

        Are more valuable than precious gold.

ཕུ་~ འུ~ཆུ་ ཁ་~ འ~ལོ་ བསྐོར་~ ས~ བསྐོར་ས་~རེད།

pu~ u~qu  ka~ a~lo  gorsa~  gor-sa red

You have diverted the course of the stream from above

    ནས་~ འས~ཀྱི་ མགོ་~ འོ~ལྕོག་ ལྡེམ་~ ས~ ལྡེམ་ས་~རེད།

    nas~ as~gyi  gò~ o~jog  dém~ sa~  dém-sa red.

    And the barley crops are swaying.

ཤ་~ འ~མར་ མཆོད་~ འོ~ཆང་ གསུམ་~ པོ་~  ལ་འཛོམས།

xa~ a~mar  qòd~ o~qaŋ  sùmbo~  la zòm.

You have meat, butter, and chang!

    དེ་~འདྲའི་ ཨ་~གཅེས་ ལགས་ལ།

    dě~drài  a~jes lag la,

    What a person, my dear!

        ལགས་ལ།

        lag la,

        That’s right,

            ལགས་ལ།

             lag la,

            That’s right,

                རིན་~ཆེན་ གསེར་~ལས་ ལྷག་~  ལ~  པ~~  

                rin~qen   ser~las   lhag~  la~  ba~~  .

                You are more valuable than precious gold.

ཨ་གཅེས~~ ༈ བསོད་~ནམས་ སྟོབས་~རྒྱས།

a-jes~~ ༈ sòd~nam   dob~gyás,

Dear Sonam Tobgye,

    ཨ་གཅེས~~ ༈ བསོད་~ནམས་  སྟོབས་~རྒྱས།

    a-jes~~ ༈ sòd~nam   dob~gyás,

    Dear Sonam Tobgye,

        འཇོན་~ཐང་   མི་~འདུག་  མ་~  ལ~ གསུངས~ ~།

        jòn~taŋ   mi~dùg  ma~   la~ sùŋ ~ ~!

        Don’t say you have no capacity!

ཨ་གཅེས~~ ༈ རྩིས~དང་   རིག་~པ།

a-jes~~ ༈ zis~ dǎŋ   rig~ba,

My dear, your astrological calculations and knowledge,

    ཨ་གཅེས~~ ༈ རྩིས~དང་   རིག་~པ།

    a-jes~~ ༈ zis~ dǎŋ   rig~ba,

    My dear, your astrological calculations and knowledge

        སྙུང~བུའི་ རྩེ་~ལས་  རྣོ་~བ~  ལ~ །

        ñùŋ~bǔi  ze~las  nó~~ va~  la~ .

        Are sharper than the tip of an awl.

ཚོང་~ འོང~ཟོག་   སྣེ་~ འེ~མང་   སྤེལ་~ ན~ སྤེལ་ན་~ནི།

coŋ~ on~sǒg  nè~ e~maŋ  belna~  bel-na~ni

You’ve increased all kinds of merchandise

གྲོང་~ འོང~ཚོ   གླུ་~ འུ~ཡིས   ཁེངས~ ན~ ཁེངས་ན་~ནི།

drǒŋ~ on~co  lú~ u~yis  keŋ~ na~ keŋ-na~ni.

And now the village is filled with songs.

    དེ་~ འེ~འདྲའི་ ཨ་~གཅེས་ ལ~ ཨ~ འ་ལ་~  བསྭོ།

    dě ~ e~ drài  a~~ jes la~   a~ a-la~ so!

    What a person, my dear!

        དེ་~འདྲའི་   ཨ་~གཅེས་   ལགས་ལ།

        dě ~ drài   a~jes   lag la

        What a person, my dear!

            ལགས་ལ།

            lagla

            That’s right,

                ལགས་ལ།

                lagla

                That’s right.

འཇོན་~ཐང་   མི་~འདུག་  མ་~ ལ~ གསུངས~ ~།

jòn~taŋ   mi~dùg  ma~ la~ sùŋ ~ ~།

Don’t say you have no capacity!

    ཨ་~ གཅེས་ ~ །      ཨ་~ གཅེས ~ །      ཨ་~ གཅེས ~ །     ཨ་ ~  གཅེས ~  །

    ajes ~  a~ jes ~  a~ jes ~  . a ~ jes  ~  ,

    My dear, my dear, my dear, my dear,

        དེ་~འདྲའི་   ཨ་~གཅེས་   ལགས་ལ།

        dě ~ drài   a~jes   lagla!

        What a person, my dear!

            ལགས་ལ།

            lagla

            That’s right.

                འཇོན་~ཐང་   མི་~འདུག་  མ་~  ལ~ གསུངས~ ~ །

                jòn~taŋ   mi~dùg  ma~ la~ sùŋ ~ ~ !

                Don’t say you have no capacity!