Akhu Padma

ཨ་ཁུ་པད་མ།

Aku Padma

Palgon & Lobma Tso

དཔལ་མགོན་དང་ཁོང་གི་སློབ་མ་ཚོ།

Autoplay

ཨ་ཁུ་པད་མ།
a-ku bad-ma
Akupema

    ཚིག་དང་དབྱངས་རྟ་    དཔལ་མགོན།

    གཞས་པ་        དཔལ་མགོན་དང་ཁོང་གི་སློབ་མ་ཚོ།

        bal-gòn dǎŋ lòb-ma co

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

རྒོད་~འོད~ ཐང་~དཀར་~ དུང་~གི་  འོ~  རྐེ་~འེ~ རྒྱན་~འན~ ཅན~འན~ ~ ~ །

gód~ǒd~ taŋ~gar~ dǔŋ~gĭ  ǒ~  ge~ě~ gyán~ ǎn~ jan~ ǎn~ ~ ~  ,

The vulture, as if wearing a white ornament of white conch-shell around its neck,

    ཡར་~འ~ འཕུར་~ན་ དགུང་~འུང~ གི་རྒྱན་~འན~ འན~ཞིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

    yar~ ǎ~ pùr~na gúŋ~ǔŋ~ ~

                             gyán~ ǎn~ ǎn~xĭg~  red~ěd~ ~ ~  .

    When flying, it is a decoration of the sky.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

མར་~འ  བབས་~ན་ བྲག་~རའི་ འི~ སྐྱིད་~འི~ འི~ཅིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

mar~ ǎ~  bǎb~na brǎg~rai ĭ~ gyid~ĭ~ ĭ~jig~  red~ěd~ ~ ~  .

When landing, it is a beautiful rocky mountain.

    ཁྱོད་~འོད~   མེད་~ན་ བྲག་~ཐེམ་ འེ~ སྟོང་~འང~ འང~་པ་~   རེད འེད~ ~ ~  

    kyod~ǒd~   med~na brǎg~ ǎg~ tem~ěm~

    doŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ba~   red~ěd~ ~ ~.

    Without you, the whole rocky valley seems empty.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

རྒོད་~འོད~ ཐང་~དཀར་~ དུང་~གི་  འོ~   རྐེ་~འེ~ རྒྱན་~འན~  ཅན~འན~ ~ ~  །

gód~ǒd~ taŋ~gar~ dǔŋ~gĭ  ĭ~  ge~ě~ gyán~ ǎn~ jan~ ǎn~ ~ ~  ,

The vulture, as if wearing a white ornament of white conch-shell around its neck,

    ཡར་~འ~ འཕུར་~ན་  དགུང་~ འུང~ གི་~   རྒྱན་~འན~ འན~ཞིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

    yar~ ǎ~ pùr~na  gúŋ~ǔŋ~ ~

        gyán~ ǎn~ ǎn~xĭg~  red~ěd~ ~ ~  .

    When flying, it is a decoration of the sky.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

མར་~  བབས་~ན་  བྲག་~རའི་ འི~  སྐྱིད་~འི~ འི~ཅིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

mar~ ǎ~  bab~na  brǎg~rai ĭ~ gyid~ĭ~ ĭ~jig~  red~ěd~ ~ ~  .

When landing, it is a beautiful rocky mountain.

    ཁྱོད་~འོད~   མེད་~ན་   བྲག་~འམ~ ཐེམ་~འེམ~ སྟོང་~འང~ འང~་པ་~   རེད འེད~ ~ ~  

    kyod~ǒd~   med~na   brǎg~ ǎg~ tem~ěm~

    doŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ba~   red~ěd~ ~ ~.

    Without you, the whole rocky valley seems empty.

        ཁྱོད་~འོད~   མེད་~ན་   བྲག་~འམ~ ཐེམ་~འེམ~   སྟོང་~འང~ འང~་པ་~   རེད འེད~ ~ ~  

        kyod~ǒd~   med~na   brǎg~ ǎg~ tem~ěm~

        doŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ba~   red~ěd~ ~ ~.

        Without you, the whole rocky valley seems empty.

                         འོ~~ཡ~།

                         ǒ~~ya~!

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

རྒོད་~འོད~ ཐང་~དཀར་~  དུང་~གི་  འོ~    རྐེ་~འེ~ རྒྱན་~འན~  ཅན~འན~ ~ ~  །

gód~ǒd~ taŋ~gar~ dǔŋ~gĭ  ĭ~  ge~ě~ gyán~ ǎn~ jan~ ǎn~ ~ ~  ,

The vulture, as if wearing a white ornament of white conch-shell around its neck,

    ཡར་~འ~ འཕུར་~ན་  དགུང་~ འུང~ གི་~   རྒྱན་~འན~ འན~ཞིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

    yar~ ǎ~ pùr~na  gúŋ~uŋ~ ~

        gyán~ ǎn~ ǎn~xĭg~  red~ěd~ ~ ~  .

    When flying, it is a decoration of the sky.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bǎd~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

མར་~  བབས་~ན་  བྲག་~རའི་ འི~  སྐྱིད་~འི~ འི~ཅིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

mar~ ǎ~  bǎb~na  brǎg~rai ĭ~ gyid~ĭ~ ĭ~jig~  red~ěd~ ~ ~  .

When landing, it is like a beautiful rocky mountain.

    ཁྱོད་~འོད~   མེད་~ན་   བྲག་~འམ~ ཐེམ་~འེམ~  སྟོང་~འང~ འང~་པ་~   རེད འེད~ ~ ~  

    kyod~ǒd~   med~na   brǎg~ ǎg~ tem~ěm~

    doŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ba~   red~ěd~ ~ ~.

    Without you, the whole rocky valley seems empty.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

བྱ་~འ~ ངང་~པ་  གསེར་~གྱི་ འེ~   ཕྲེང་~འིང~ འིང་~བ་~འ~  ཅན~འན~ ~ ~  །

jyǎ~ ǎ~ ŋaŋ~ba  sèr~gyĭ ĭ~   treŋ~ĭn~ ĭn~va~ ǎ~ jan~ ǎn~ ~ ~  ,

The swan, as if wearing a yellow necklace,

    ཕར་~འ~ སོང་~ན་  སྤང་~ འང~ རིའི་~   རྒྱན་~འན~ འན~ཞིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

    par~ ǎ~ soŋ~na  baŋ~ ǎn~ rii~

                            gyán~ ǎn~ ǎn~xĭg~  red~ěd~ ~ ~  .

    When you move, it looks like a decoration of the grass covered hill.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

ཚུར་~འུ~ བརྐྱལ་~ན་  མཚོ་~མོའི་ འི~  སྐྱིད་~འི~ འི~ཅིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

cur~ǔ~  gyal~na cò~moi ǔ ~ gyid~ĭ~ ĭ~jig~  red~ěd~ ~ ~  .

When you swim, it is a beautiful decoration of the lake.

    ཁྱོད་~འོད~   མེད་~ན་   མཚོ་~འོ~ ཁ་~འ~ སྟོང་~འང~ འང~་པ་~   རེད འེད~ ~ ~  

    kyod~ǒd~   med~na cò~ǒ~ ka~ǎ~

                            doŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ba~   red~ěd~ ~ ~.

    Without you, the whole lake seems empty.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

སྟག་~འག~ ཤ་~ར་  དུང་~གི་ འི~   སོ་~འོ~ འོ་~སྒོ་~འོ~  ཅན~འན~ ~ ~  །

dag~ ǎg~ xa~ra  dǔŋ~gĭ ĭ~   so~ǒ~ ǒ~gó~ǒ~ jan~ ǎn~ ~ ~  .

Full-grown youth have teeth like conch-shell.

    ཕར་~འ~ སོང་~ན་  སྡེ་~ འེ~ བའི་~   རྒྱན་~འན~ འན~ཞིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

    par~ ǎ~ soŋ~na   dé~ ě~ bai~

                            gyán~ ǎn~ ǎn~xĭg~  red~ěd~ ~ ~  .

    When they move away from here, it is a decoration of the community.

    ཨ་~ འ་ཁུ་ པད་~ འད་མ་~ ཡེ~ ~ ~ །

    a~ ǎ-ku bad~ ǎd-ma~ ye~ ~ ~!

    Akupema!

ཚུར་~འུ~  ཡོང་~ན་  ན་~ཟླའི་ འི~  སྐྱིད་~འི~ འི~ཅིག་~  རེད~འེད~ ~ ~  

cur~ǔ~  yoŋ~na  na~dái ĭ~ gyid~ĭ~ ĭ~jig~  red~ěd~ ~ ~  .

When they move to us, it is happiness of people of the same age.

    ཁྱོད་~འོད~   མེད་~ན་   ཡིད་~འི~ སེམས་~འེམ~  སྟོང་~འང~ འང~་པ་~   རེད འེད~ ~ ~  

    kyod~ǒd~   med~na   yid~ĭ~ sem~ěm~

                        doŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ba~   red~ěd~ ~ ~.

    Without you, our mind seems empty.

        ཁྱོད་~འོད~   མེད་~ན་   ཡིད་~འི~ སེམས་~འེམ~  སྟོང་~འང~ འང~་པ་~   རེད འེད~ ~ ~  

        kyod~ǒd~   med~na   yid~ĭ~ sem~ěm~

                        doŋ~ ǎŋ~ ǎŋ~ba~   red~ěd~ ~ ~  .

    Without you, our mind seems empty.