Akhu Tatra

ཨ་ཁུ་རྟ་ཁྲ་ཆིབ་མི།

Group

Autoplay

ཨ་ཁུ་རྟ་ཁྲ་ཆིབ་མི།
a-ku da-tra qib-mi

ཨ་~ཁུ་ རྟ་~ཁྲ་ ཆིབ་~མི་ ལ~།

a~ǎku da~ǎtra qib~mi la~,

    ཁྱོད~རྟ་-ཁྲ་ ང་~ལ་ གཡར་~རོགས་ ལགས~།

    kyod~da-tra ŋa~la yár~rog lag~.

        ཁྱོད~རྟ་-ཁྲ་ ང་~ལ་ གཡར་~རོགས་ ལགས~།

        kyod~da-tra  ŋa~la   yár~rog  lag~.

    རྒྱང~འངསུ ཐག་~འགརིང་ མི་~འགྲོ་ ལགས~།

    gyáŋ~ǎŋsu tag~ǎgriŋ mi~drò lag~,

        འབའ་~ལི-ཐང་ ཕྱོགས་~ནས་ བསླེབ་~ཡོང་ ལགས~།

        ba~li-taŋ qyog~nas lèb~yoŋ lag~.

            འབའ་~ལི-ཐང་ ཕྱོགས་~ནས་ བསླེབ་~ཡོང་ ལགས~།

            bà~li-taŋ  qyog~nas  leb~yoŋ  lag~.

རྟ་~ཁྲ་ སྟོང་~འོངཔ་ མི་~དེད་ ལགས~།

da~ǎtra doŋ~ǒŋba mi~děd lag~,

    ངས་~ཇ་རྒྱབ་ བཅུ་~གསུམ་ ཁུར་~ཡོང་ ལགས~།

    ŋas~jǎ-gyáb ju~sùm kur~yoŋ lag~.

        ངས་~ཇ་རྒྱབ་ བཅུ་~གསུམ་ ཁུར་~ཡོང་ ལགས~།

        ŋas~jǎ-gyáb  ju~sùm   kur~yoŋ   lag~.

    ཨ་~ཁུ་ རྟ་~ཁྲ་ ཆིབ་~མི་ ལ~།

    a~ǎku  da~ǎtra  qib~mi   la~,

        ཁྱོད~རྟ་-ཁྲ་ ང་~ལ་ གཡར་~རོགས་ ལགས~།

        kyod~da-tra  ŋa~la   yár~rog  lag~.

            ཁྱོད~རྟ་-ཁྲ་ ང་~ལ་ གཡར་~རོགས་ ལགས~།

            kyod~da-tra  ŋa~la   yár~rog  lag~.

རྒྱང་~འངསུ  ཐག་~འགརིང་   མི~འགྲོ་  ལགས~།

gyáŋ~ǎŋsu  tag~ǎgriŋ   mi~drò  lag~,

    དྲིན་~ཕ་-ཡུལ བསྐོར་~ནས་ བསླེབ་~ཡོང་ ལགས~།

    drĭn~pa-yul gor~nas lèb~yoŋ lag~.

        དྲིན་~ཕ་-ཡུལ བསྐོར་~ནས་ བསླེབ་~ཡོང་ ལགས~།

        drĭn~pa-yul  gor~nas  lèb~yoŋ  lag~.

    རྒྱང་~འངསུ  ཐག་~འགརིང་   མི~འགྲོ་  ལགས~།

    gyáŋ~ǎŋsu  tag~ǎgriŋ   mi~drò  lag~,

        དྲིན་~ཕ་-ཡུལ བསྐོར་~ནས་ བསླེབ་~ཡོང་ ལགས~།

        drĭn~pa-yul  gor~nas  lèb~yoŋ  lag~.

            དྲིན་~ཕ་-ཡུལ བསྐོར་~ནས་ བསླེབ་~ཡོང་ ལགས~།

            drĭn~pa-yul  gor~nas  lèb~yoŋ  lag~.

གཞས་~འསར་ བཀྲ་~ཤིས རྟགས་~བརྒྱད་ ལགས~།

xás~ǎsra dra~ǎxis dag~gyád lag~,

    ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་ བདེ་~མོ་ བཞུགས་~རོགས་ ལགས~

    kyed~ma-gyùr de~mo xug~rog lag~.

        ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་ བདེ་~མོ་ བཞུགས་~རོགས་ ལགས~

        kyed~ma-gyur  de~mo  xúg~rog lag~.

    གཞས་~འསར་ བཀྲ་~ཤིས རྟགས་~བརྒྱད་ ལགས~།

    xás~ǎsra   dra~ǎxis  dag~gyád   lag~,

        ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་ བདེ་~མོ་ བཞུགས་~རོགས་ ལགས~

        kyed~ma-gyur  dé~mo  xúg~rog   lag~.

            ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་ བདེ་~མོ་ བཞུགས་~རོགས་ ལགས~

            kyed~ma-gyur dé~mo  xúg~rog lag~.