Akhu Tatra

ཨ་ཁུ་རྟ་ཁྲ་ཆིབ་མི།

Group

Autoplay

ཨ་ཁུ་རྟ་ཁྲ་ཆིབ་མི།
a-ku da-tra qib-mi

ཨ་~ཁུ་  རྟ་~ཁྲ་  ཆིབ་~མི་   ལ~།

a~ǎku  da~ǎtra  qib~mi   la~,

    ཁྱོད~རྟ་-ཁྲ་  ང་~ལ་   གཡར་~རོགས་  ལགས~།

    kyod~da-tra  ŋa~la   yár~rog  lag~.

        ཁྱོད~རྟ་-ཁྲ་  ང་~ལ་   གཡར་~རོགས་  ལགས~།

        kyod~da-tra  ŋa~la   yár~rog  lag~.

    རྒྱང~འངསུ  ཐག་~འགརིང་   མི་~འགྲོ་  ལགས~།

    gyáŋ~ǎŋsu  tag~ǎgriŋ   mi~drò  lag~,

        འབའ་~ལི-ཐང་  ཕྱོགས་~ནས་  བསླེབ་~ཡོང་  ལགས~།

        ba~li-taŋ  qyog~nas  lèb~yoŋ  lag~.

            འབའ་~ལི-ཐང་  ཕྱོགས་~ནས་  བསླེབ་~ཡོང་  ལགས~།

            bà~li-taŋ  qyog~nas  leb~yoŋ  lag~.

རྟ་~ཁྲ་  སྟོང་~འོངཔ་  མི་~དེད་  ལགས~།

da~ǎtra  doŋ~ǒŋba  mi~děd  lag~,

    ངས་~ཇ་རྒྱབ་  བཅུ་~གསུམ་   ཁུར་~ཡོང་   ལགས~།

    ŋas~jǎ-gyáb  ju~sùm   kur~yoŋ   lag~.

        ངས་~ཇ་རྒྱབ་  བཅུ་~གསུམ་   ཁུར་~ཡོང་   ལགས~།

        ŋas~jǎ-gyáb  ju~sùm   kur~yoŋ   lag~.

    ཨ་~ཁུ་  རྟ་~ཁྲ་  ཆིབ་~མི་   ལ~།

    a~ǎku  da~ǎtra  qib~mi   la~,

        ཁྱོད་~རྟ་-ཁྲ་  ང་~ལ་   གཡར་~རོགས་  ལགས~།

        kyod~da-tra  ŋa~la   yár~rog  lag~.

            ཁྱོད་~རྟ་-ཁྲ་  ང་~ལ་   གཡར་~རོགས་  ལགས~།

            kyod~da-tra  ŋa~la   yár~rog  lag~.

རྒྱང་~འངསུ་  ཐག་~འགརིང་   མི་~འགྲོ་  ལགས~།

gyáŋ~ǎŋsu  tag~ǎgriŋ   mi~drò  lag~,

    དྲིན་~ཕ་-ཡུལ་  བསྐོར་~ནས་  བསླེབ་~ཡོང་  ལགས~།

    drĭn~pa-yul  gor~nas  lèb~yoŋ  lag~.

        དྲིན་~ཕ་-ཡུལ་  བསྐོར་~ནས་  བསླེབ་~ཡོང་  ལགས~།

        drĭn~pa-yul  gor~nas  lèb~yoŋ  lag~.

    རྒྱང་~འངསུ་  ཐག་~འགརིང་   མི~འགྲོ་  ལགས~།

    gyáŋ~ǎŋsu  tag~ǎgriŋ   mi~drò  lag~,

        དྲིན་~ཕ་-ཡུལ་  བསྐོར་~ནས་   བསླེབ་~ཡོང་  ལགས~།

        drĭn~pa-yul  gor~nas  lèb~yoŋ  lag~.

            དྲིན་~ཕ་-ཡུལ་  བསྐོར་~ནས་   བསླེབ་~ཡོང་  ལགས~།

            drĭn~pa-yul  gor~nas  lèb~yoŋ  lag~.

གཞས་~འསར་   བཀྲ་~ཤིས་  རྟགས་~བརྒྱད་   ལགས~།

xás~ǎsra   dra~ǎxis  dag~gyád   lag~,

    ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་  བདེ་~མོ་  བཞུགས་~རོགས་   ལགས~

    kyed~ma-gyùr  de~mo  xug~rog   lag~.

        ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་  བདེ་~མོ་  བཞུགས་~རོགས་   ལགས~

        kyed~ma-gyur  de~mo  xúg~rog   lag~.

    གཞས་~འསར་   བཀྲ་~ཤིས་  རྟགས་~བརྒྱད་  ལགས~།

    xás~ǎsra   dra~ǎxis  dag~gyád   lag~,

        ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་  བདེ་~མོ་  བཞུགས་~རོགས་   ལགས~

        kyed~ma-gyur  dé~mo  xúg~rog   lag~.

            ཁྱེད་~མ་-འགྱུར་  བདེ་~མོ་  བཞུགས་~རོགས་   ལགས~

            kyed~ma-gyur  dé~mo  xúg~rog   lag~.