Ala Lamo Se

ཨ་ལ་ལ་མོ།

Wonderful!

Group

Autoplay

ཨ་ལ་ལ་མོ་སེ།
a-la la-mo-se
Wonderful!

  འདུས་ཚོགས།

  dùs-cog

ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

a~la   la~mo la~  ă~se,

Wonderful,

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ས་ རེད~ འེག 

        a~la   la~mo   lú~yáŋ    len~sa    red~ ěg~!

        Wonderful is the place for singing!

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

        a~la   la~mo la~  ă~se,

        Wonderful,

            ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ཞབས་~ བྲོ་~ འཁྲབ་~ ས་~ རེད།

            a~la   la~mo   xăb~drŏ    tràb~sa    red!

            Wonderful is the place for dancing!

ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

a~la   la~mo la~  ă~se,

Wonderful,

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ས་ རེད~ འེག 

        a~la   la~mo   lú~yáŋ    len~sa    red~ ěg~!

        Wonderful is the place for singing!

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

        a~la   la~mo la~  ă~se,

        Wonderful,

            ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ཞབས་~ བྲོ་~ འཁྲབ་~ ས་~ རེད།

            a~la   la~mo   xăb~drŏ    tràb~sa    red!

            Wonderful is the place for dancing!

འབའ་གཞས།
bà-xás
Song from Bathang

འབའ་~བ་ནི་ སྐྱིད་~པའི་ཐོག་ ~ལ    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

bà ~ bă ni gyid~bai   tog ~ la    sò~ ya-la-ni sò ~,

On top of the happiness of the people of Bathang,

    དབྱར་~གཅིག་ སྟོན་~ཐོག་ ཉིས་ ~རྩེགས          བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    yár~jig don~tog ñis  ~ zeg    sò~ ya-la-ni sò ~!

    Are the joy of summer leisure and autumn harvest,

        དབྱར་ གཅིག་ སྟོན་ ཐོག་ ཉིས་ ~རྩེགས     བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        yár~jig don~tog ñis  ~ zeg    sò~ ya-la-ni sò ~.

        Are the joy of summer leisure and autumn harvest!

དགོན་~པ་ནི་ ཆགས་~ས་ནི་ ཡག་ ~པོ    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

gón~ba ni   qag~sa  niăg ~ bo    sò~ ya-la-ni sò ~,

The site of the Gönpa is beautiful,

    ལྷ་~ཤིང་ ཤུག་~པས་ བསྐོར་ ~ཡོད    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    lha~xiŋ   xug bas   gor ~ yod    sò~ ya-la-ni sò ~,

    Surrounded by divine cypresses,

        ལྷ་~ཤིང་ ཤུག་~པས་ བསྐོར་ ~ཡོད    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        lha~xiŋ   xug~bas   gor ~ yod    sò~ ya-la-ni sò ~!

        Surrounded by divine cypresses!

ཤར་~ཕྱོགས་ནི་ སྤྲིན་~པ་ དཀར་ ~པོ    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

xar~gyogni   drin~ba   gar~ bo    sò~ ya-la-ni sò ~,

The white clouds in the east

    ལུ་~གུའི་ བལ་~ལས་ འཇམ་ ~སོང་      བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    lu~gŭi   băl~las   jàm~ soŋ  sò~ ya-la-ni sò ~!

    Are fluffier than lamb’s wool,

        ལུ་~གུའི་ བལ་~ལས་ འཇམ་ ~སོང་   བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        lug~gŭi   băl~las   jàm~ soŋ    sò~ ya-la-ni sò ~.

        Are fluffier than lamb’s wool!

ང་~ཚོ་ནི་ བསམ་~པ་ གཅིག་ ~ན    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

ŋa~co ni sàm~ba jig~na  sò~ ya-la-ni sò ~,

If we come to agreement,

    མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    mi~res gŏs~re drŭb~ qog           sò~ ya-la-ni sò ~,

    We can each sew our own clothing,

        མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        mi~res gŏs~re drŭb~ qog   sò~ ya-la-ni sò ~!

        We can each sew our own clothing!

ང་~ཚོ་ནི་ བསམ་~པ་ གཅིག་ ~ན     བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

ŋa~co ni sàm~ba jig~na    sò~ ya-la-ni sò ~,

If we come to agreement,

    མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    mi~res gŏs~re drŭb~ qog    sò~ ya-la-ni sò ~,

    We can each sew our own clothing,

        མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        mi~res gŏs~re drŭb~ qog    sò~ ya-la-ni sò ~.

        We can each sew our own clothing!

ཉག་རོང་སྐོར་བྲོ།
ñag-roŋ gor-drŏ
Circle dance from Nyagrong

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ   már~bo   dě~drà  gyid~gyid   a~ ya~la-ni sò~ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་   པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ ŏ   pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă  bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la bùl~gyú  sòd~nam  dăr~gar yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ   mar~la  náŋ~gyú  jyĭn~láb  ŋós~drŭb  red~ .

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ།  འོ་~ འོ་

sòd~nam  ŋós~drŭb  raŋ~gĭ  lus~la  tob,    ŏ~ ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la  log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ  már~bo  dě~drà  gyid~gyid    a~ ya~la~ ni sò~ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་  པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ŏ  pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la  bùl~gyú  sòd~nam  dăr~gar  yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ  mar~la  náŋ~gyú  yĭn~láb  ŋós~drŭb  red~.

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ། འོ་~ འོ་

sòd~nam  ŋós~drŭb  raŋ~gĭ  lus~la  tob,    ŏ~ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la   log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ  már~bo  dě~drà  gyid~gyid    a~ ya~la-ni sò~ ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་ པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ ŏ    pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă  bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la  bùl~gyú  sòd~nam  dăr~gar yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ  mar~la  náŋ~gyú   jyĭn~láb  ŋós~drŭb  red~ .

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ། འོ་~ འོ་

sòd~nam   ŋós~drŭb  raŋ~gĭ   lus~la  tob,    ŏ~ ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la  log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ  már~bo  dě~drà  gyid~gyid    a~ ya~la-ni sò~ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་ པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ ŏ    pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă  bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la  bùl~gyú  sòd~nam   dăr~gar yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ   mar~la  náŋ~gyú  jyĭn~láb  ŋós~drŭb  red~ .

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ།  འོ་~ འོ་

sòd~nam  ŋós~drŭb  raŋ~gĭ  lus~la  tob,  ŏ~ ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la  log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

ལི་ཐང་སྐོར་བྲོ།
li-taŋ gor-drŏ
Circle dance from Lithang

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྔོན་~པོ་ ཐང་~  ལ་~  ཡེ་~ ~ ལྷུང་~ འདྲ་~ བོ~ 

gúŋ~ ŋòn~bo   taŋ~ la~  ye~ ~  lhuŋ~ drà~  bo~ ~ ,

It seems as if the blue sky has fallen on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ ལི་~  ཡུལ་ ཡེ་~ ~ རྩྭ་~  ཐང་~ རེད~ 

qag~ xág~na   li~ yul~  ye~ ~ za~ taŋ~ red~ ya.

But if you consider well, it’s the grasslands of the land of Lithang.

རྟ་~ ནོར་~ལུག་ འཕེལ་~བའི་~ ཡེ་~  ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

da~ nor~lug  pèl~ vai~  ye~ ~ dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for increasing horses, yaks, and sheep!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྐར་~ཚོགས་ ཐང་~ ལ~  ཡེ་~ ~ བབས་ འདྲ་ བོ~ ~

gúŋ~ gar~cog  taŋ~ la~  ye~ ~ băb~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the stars have descended on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ འབྲོག་~ པའི~ ཡེ་~ ~ ནོར་~ལུག་ རེད~ 

qag~ xág~na  dròg~ bai~  ye~ ~ nor~ lug~ red~ ya.

But if you think well, they are the livestock of the nomads.

རྒྱུ་~ འབྱོར་པ་ རྒྱས་~ པའི~ ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyú~  jyòr~ba  gyás~ bai~ ye~ ~ dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for increasing wealth!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

སེར་~ ལྷང་~ལྷང་ ཉི་~ མ་~  ཡེ་~ ~ ཤར་~འདྲ་ བོ~ ~

ser~  lhaŋ~lhaŋ  ñi~ ma~ ye~ ~ xar~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the yellow brilliant sun has arisen,

ཆོས་~ བསྟན་~པ་ དར་~ བའི~  ཡེ་~ ~ ཞིང་~ས་ རེད~ 

qos~  dan~ba dăr~vai ye~ ~ xĭŋ~ sa~  red~ ya.

But it’s the land where the Dharma teachings flourish.

སྐྱིད་~ བླ་~སློབ་ འཛོམས་~ པའི་~  ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyid~  lá~lób  zòm~ bai~  ye~ ~ dra~ xis~  xog~ ya.

May this be auspicious for making master and students assemble with joy!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྔོན་~པོ་ ཐང་~  ལ་~  ཡེ་~ ~ ལྷུང་~ འདྲ་~ བོ~ 

gúŋ~ ŋòn~bo  taŋ~ la~ ye~ ~  lhuŋ~ drà~  bo~ ~ ,

It seems as if the blue sky has fallen on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ ལི་~  ཡུལ་ ཡེ་~  ~ རྩྭ་~  ཐང་~ རེད~ 

qag~ xág~na  li~ yul~ ye~ ~  za~ taŋ~  red~  ya.

But if you consider well, it’s the grasslands of the land of Lithang.

རྟ་~ ནོར་~ལུག་ འཕེལ་~བའི་~ ཡེ་~  ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

da~ nor~lug  pèl~ vai~  ye~ ~  dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for increasing horses, yaks, and sheep!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྐར་~ཚོགས་ ཐང་~ ལ~  ཡེ་~ ~ བབས་ འདྲ་ བོ~ ~

gúŋ~ gar~cog  taŋ~ la~  ye~ ~ băb~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the stars have descended on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ འབྲོག་~ པའི~ ཡེ་~ ~ ནོར་~ལུག་ རེད~ 

qag~ xág~na  dròg~ bai~  ye~ ~  nor~ lug~  red~ ya.

But if you think well, they are the livestock of the nomads.

རྒྱུ་~ འབྱོར་པ་ རྒྱས་~ པའི~ ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyú~  jyòr~ba  gyás~ bai~  ye~ ~  dra~ xis~  xog~ ya!

May this be auspicious for increasing wealth!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

སེར་~ ལྷང་~ལྷང་ ཉི་~ མ་~  ཡེ་~ ~ ཤར་~འདྲ་ བོ~ ~

ser~  lhaŋ~lhaŋ  ñi~ ma~  ye~ ~  xar~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the yellow brilliant sun has arisen,

ཆོས་~ བསྟན་~པ་ དར་~ བའི~  ཡེ་~ ~ ཞིང་~ས་ རེད~ 

qos~  dan~ba dăr~vai ye~ ~ xĭŋ~ sa~   red~ ya.

But it’s the land where the Dharma teachings flourish.

སྐྱིད་~ བླ་~སློབ་ འཛོམས་~ པའི་~  ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyid~  lá~lób   zòm~ bai~  ye~ ~ dra~ xis~  xog~ ya!

May this be auspicious for making master and students assemble with joy!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

སེར་~ ལྷང་~ལྷང་ ཉི་~ མ་~  ཡེ་~ ~ ཤར་~འདྲ་ བོ~ ~

ser~  lhaŋ~lhaŋ  ñi~ ma~  ye~ ~  xar~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the yellow brilliant sun has arisen,

ཆོས་~ བསྟན་~པ་ དར་~ བའི~  ཡེ་~ ~ ཞིང་~ས་ རེད~ 

qos~  dan~ba dăr~vai ye~ ~ xĭŋ~ sa~  red~ ya.

But it’s the land where the Dharma teachings flourish.

སྐྱིད་~ བླ་~སློབ་ འཛོམས་~ པའི་~  ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyid~  lá~lób  zòm~ bai~  ye~ ~  dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for making master and students assemble with joy!

            བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~

                    dra~ xis~   xog~

                        May this be auspicious!