Amai Bu

ཨ་མའི་བུ།

Sons of Your Mother

Sherten & Lhalung Tso

ཤེར་བསྟན་དང་ ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

Autoplay

ཨ་མའི་བུ།
a-mai bǔ
Sons of Your Mother

        གཞས་ཚིག་        བླ་མ་བློ་བཟང་།

        གཞས་གདངས་        བླ་མ་བློ་བཟང་།

        གཞས་ལེན་མཁན་    ཤེར་བསྟན་དང་    ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

        xer-dan dǎŋ lha-luŋ cò

གསར་~རྩོམ་   དེབ་~ཀྱི་   ནང་~ན་   ཡིག་~ནོར་   གང་~ ~ ~

sàr~zom   děb~gyi   naŋ~na   yig~nor   gǎŋ~ ~ ~,

Newly published books are full of spelling mistakes,

    དུས་~དེབ་   གསར་~འགྱུར་   ནང་~དུ་   སྒྲགས་~ཡིག་   མང་~ ~ ~

    dus~děb   sàr~gyùr   naŋ~dǔ   drág~yig   maŋ~ ~ ~,

    There is a lot of propaganda in magazines and newspapers,

བོད་~པའི་   མདུན་~དུ་   བོད་~ཡིག་   རིན་~ཐང་  ཆུང་~ ~ ~

bǒd~bai   dùn~dǔ   bǒd~yig   rin~taŋ   quŋ~ ~ ~.

For Tibetans, the Tibetan language has little value.

    རིག་~གནས་   རིན་~ཐང་  ཤེས་~དགོས་   ཨ་~མའི་   བུ~ ~ ~

    rig~nás   rin~taŋ  xes~gós   a~mai   bǔ~ ~ ~.

    You should recognize the value of your culture, sons of your mothers!

ནོར་~བུ་   འདྲ་~བའི་   རིག་~གཞུང་   དེ་~དོར་   ནས~ ~ ~

nor~bǔ   drà~vai   rig~xúŋ   dě~dǒr   nas~ ~ ~,

If you abandon traditional culture, which is like a jewel,

    མི་~ཚེ་   གཞན་~ལ་   བརྟེན་~པ་   ངོ་~རེ་   ཚ~ ~ ~

    mi~ce   xán~la   den~ba   ŋo~re   ca~ ~ ~!

    And depend on others all your life, what a shame!

        མི་~ཚེ་   གཞན་~ལ་   བརྟེན་~པ་   ངོ་~རེ་   ཚ~ ~ ~

        mi~ce   xán~la   den~ba   ŋo~re   ca~ ~ ~!

        And depend on others all your life, what a shame!

ཕ་~མ་   བུ་~རྒྱུད་   ཐུག་~དུས་   སྐད་~ལོག་   རྒྱག~ ~ ~

pa~ma   bǔ~gyúd   tug~dǔs   gad~log   gyág~ ~ ~,

When parents meet their children, they speak different languages,

    སྤུན་~ཟླ་   ཕན་~ཚུན་   ཐུག་~དུས་   སྒྲགས་~སྐད་   བཤད~ ~ ~

    bun~dá   pan~cun   tug~dǔs   drág~gad   xàd~ ~ ~.

    When brothers and sisters meet each other, they speak the language of propaganda.

བུ་~ཡི་   མདུན་~དུ་   ཕ་~སྐད་   རིན་~ཐང་   ཆུང་~ ~ ~

bǔ~yi   dùn~dǔ   pa~gad   rin~taŋ   quŋ~ ~ ~.

For children, the language of their fathers has little value.

    སྐད་~ཡིག་   རིན་~ཐང་   ཤེས་~དགོས་   ཨ་~མའི་   བུ~ ~ ~

    gad~yig   rin~taŋ   xes~gós   a~mai   bǔ~ ~ ~.

    You should recognize the value of your language and writing, sons of your mothers!

མེས་~པོ་   གོང་~མའི་   ཞབས་~རྗེས་   དེ་~དོར་   ནས~ ~ ~

mes~bo   gǒŋ~mai   xǎb~jés   dě~dǒr   nas~ ~ ~

If you abandon the footprints of your ancestors

    མི་~ཚེ་   གཞན་~རྗེས་   སྙེགས་~པ་   ངོ་~རེ་   ཚ~ ~ ~

    mi~ce   xán~jés   ñèg~ba   ŋo~re   ca~ ~ ~.

    And follow others all your life, what a shame!

        མི་~ཚེ་   གཞན་~རྗེས་   སྙེགས་~པ་   ངོ་~རེ་   ཚ~ ~ ~

        mi~ce   xán~ jés   ñèg~ba   ŋo~re   ca~ ~ ~!

        And follow others all your life, what a shame!

སྟོད་~སྨད་   བར་~གསུམ་   ཐུག་~དུས་   གཞན་~སྐད་   བཤད།

dod~màd   bǎr~sùm   tug~dǔs   xán~gad   xàd,

When Tibetans from the western, eastern, and central regions meet, they speak another language,

    མདོ་~དབུས་   ཁམས་~གསུམ་   འཕྲད་~ན་   ལོ་~ཙཱ་   དགོས།

    dò~wus   kam~sùm   tràd~na   lo~za   gós.

    If people from Amdo, Central Tibet, and Kham meet, they need a translator.

རང་~གི་   མདུན་~དུ་   རང་~སྐད་   རིན་~ཐང་   ཆུང་།

raŋ~gi   dùn~dǔ   raŋ~gad   rin~taŋ   quŋ.

Our own language has little value for us.

    རིག་~གཞུང་   རིན་~ཐང་   ཤེས་~དགོས་   ཨ་~མའི་བུ།

    rig~xúŋ   rin~taŋ   xes~gós   a~mai   bǔ~ ~ ~!

    You should recognize the value of your culture, sons of your mothers!

རང་~གི་   སྐད་~ཡིག་   རང་~བདག་   མི་~བྱེད་   ནས།

raŋ~gi   gad~yig   raŋ~dág   mi~jyěd   nas

If you do not master your own language and writing

    མི་~ཚེར་   སྒྲགས་~སྐད་   བཤད་~པ་   ངོ་~རེ་   ཚ།

    mi~cer   drág~gad   xàd~ba   ŋo~re   ca~ ~ ~!

    And speak the language of propaganda all your life, what a shame!

        མི་~ཚེར་   སྒྲགས་~སྐད་   བཤད་~པ་   ངོ་~རེ་   ཚ།

        mi~cer   drág~gad   xàd~ba   ŋo~re   ca~ ~ ~!

        The traditions of our ancestors are incomprehensible to our children,

གནའ་~བོའི་   ཕ་~མེས་   བུ་~ལ་   བརྡ་~མི་   འཕྲོད།

ná~voi   pa~mes   bǔ~la   dá~mi   tròd.

Modern girls do not understand the language of their parents.

    དུས་~རབས་   བུ་~མོས་   ཕ་~མའི་   སྐད་~མི་   གོ།

    dǔs~rab   bǔ~mos   pa~mai   gad~mi   gǒ,

    If, on the auspicious occasion when mother and son happen to meet,

མ་~བུ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   དུས་~བཟང་   སར།

ma~bǔ   lhan~zòm   yoŋ~vai   dǔs~sáŋ   sar!

You, the son, do not understand the language of your father, what a shame!

    ཕ་~སྐད་  མ་~ཤེས་   བུ་~ཁྱོད་   ངོ་~རེ་  ཚ།

    pa~gad   ma~xes   bǔ~kyod   ŋo~re   ca~ ~ ~

    When a father speaks to his son in Tibetan

ཨ་~ཕས་   བུ་~ལ་   བོད་~སྐད་   བཤད་~དུས་   སུ།

a~pas   bǔ~la   bǒd~gad   xàd~dǔs   su!

And the son does not understand the language of his father, what a shame!

    བུ་~ཡིས་   ཕ་~སྐད་   མ་~ཤེས་   ངོ་~རེ་   ཚ།

    bǔ~yis   pa~gad   ma~xes   ŋo~re   ca~ ~ ~!

    And the son does not understand the language of his father, what a shame!

        བུ་~ཡིས་   ཕ་~སྐད་   མ་~ཤེས་   ངོ་~རེ་   ཚ།

        bǔ~yis   pa~gad   ma~xes   ŋo~re   ca~ ~ ~!

        And the son does not understand the language of his father, what a shame!