Armo Lekse

ཨར་མོ་ལེགས་སེ།

Good Balanced

Tsering Yangzom

ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

ཨར་མོ་ལེགས་སེ།
ar-mo leg-se

    གཞས་ཚིག་    མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ།

    གཞས་མ་    ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།

    ce-riŋ yaŋ-zòm

ང་རང་~ འི་ལ་~ ཡར་~ ཡར་~ འགྲོ་~ འོ~ ཞིང་~ འིང~ལ

ŋa-raŋ~ ĭ-la~ yar~ yar~ drò~ ǒ~ xĭŋ~ ĭŋ~la,

                    སྐྱིད་~  ཡག་བྱུང་~   ཡར་~འ་འགྲོ་   ལགས~ འག~  ཡ~ལ།

                    gyid~  yag-jyǔŋ~   yar~ǎ-drò   lag~ ǎg~  ya~la,

ཁ་~ བ་ལ~   མར་~ མར་~  བབས་~ འ~ ཤིང་~ འིང~ལ

ka~ vala~    mar~ mar~  bǎb~ ǎ~ xiŋ~ ĭŋ~la.

                    ཕ་~འ་ཡུལ་   བདེ་~འེ་མོ་~ བཞུགས~ འུག~~།

                    pa~ǎ-yul    dé~ě-mo~ xúg~ ǔg~~.

    ཡག་ལ་~  ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

    yag-la~  ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la,

        ཨར་~ འ་མོ~ བྱུང་སོང་~  ཡག་ལ་~  བྱུང་~ འུང་~ སོང་~ལ།

        ar~ ǎ-mo~ jyǔŋ-soŋ~  yag-la~  jyǔŋ~ ǔŋ~ soŋ~la,

            ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

            ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la.

                ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

                ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la.

ལ་རེ་~ འ་ལ་~ བརྒྱབ་~ དུས་~ བསང་~ འང་ནི་~གཏོང་~ འོང~།        

la-re~ ǎ-la~ gyab~ dǔs~ saŋ~ ǎn-ni~doŋ~ ǒn~.

                    སྐྱིད་~  ཡག་བྱུང་~   ཡར་~འ་འགྲོ་   ལགས~ འག~  ཡ~ལ།

                    gyid~  yag-jyǔŋ~   yar~ǎ-drò   lag~ ǎg~  ya~la,

གཏོང་ས་~ འ་ལ~   རང་~ ཡུལ་~  ཕྱོགས་~ འོག་ལ་~ ཡིན~ ཡ~ལ

doŋ-sa~ ǎ-la~   raŋ~ yul~  qyog~ ǒg-la~ yin~ ya~la.

                    ཕ་~འ་ཡུལ་   བདེ་~འེ་མོ་~ བཞུགས~ འུག~~།

                    pa~ǎ-yul    dé~ě-mo~ xúg~ ǔg~~.

    ཡག་ལ་~  ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

    yag-la~  ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la,

        ཨར་~ འ་མོ~ བྱུང་སོང་~  ཡག་ལ་~  བྱུང་~ འུང་~ སོང་~ལ།

        ar~ ǎ-mo~ jyǔŋ-soŋ~  yag-la~  jyǔŋ~ ǔŋ~ soŋ~la,

ཚེ་གཅིག་~ འི་གི་~  དྲིན་~ ཆེན་~  ཕ་~འ་མ་   གཉིས~ འི~

ce-jig~ ĭ-gĭ~  drĭn~ qen~  pa~ǎ-ma   ñís~ ĭ~,

                    སྐྱིད་~  ཡག་བྱུང་~   ཡར་~འ་འགྲོ་   ལགས~ འག~  ཡ~ལ།

                    gyid~  yag-jyǔŋ~   yar~ǎ-drò   lag~ ǎg~  ya~la,

བཀའ་དྲིན་~ འི་ལ་~  སྙིང་~ ནས་~   དྲན་~ འན~   བྱུང་~ འུང་~ལ

ga-drĭn~ ĭ-la~  ñìŋ~ nas~   drìn~ ǎn~  jyǔŋ~ ǔŋ~la.

                    ཕ་~འ་ཡུལ་   བདེ་~འེ་མོ་~ བཞུགས~ འུག~~།

                    pa~ǎ-yul    dé~ě-mo~ xúg~ ǔg~~.

    ཡག་ལ་~  ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

    yag-la~  ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la,

        ཨར་~ འ་མོ~ བྱུང་སོང་~  ཡག་ལ་~  བྱུང་~ འུང་~ སོང་~ལ།

        ar~ ǎ-mo~ jyǔŋ-soŋ~  yag-la~  jyǔŋ~ ǔŋ~ soŋ~la,

            ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

            ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la.

                ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

                ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la.

ཚ་རོང་~ འ་ལ་~  ནོར་~ བུའི་~ ས་~ འ་ཆ་~ ལ~ འ~

ca-roŋ~ ǎ-la~  nor~ bǔi~ sa~ ǎ-qa~ la~ ǎ~,

                    སྐྱིད་~  ཡག་བྱུང་~   ཡར་~འ་འགྲོ་   ལགས~ འག~  ཡ~ལ།

                    gyid~  yag-jyǔŋ~   yar~ǎ-drò   lag~ ǎg~  ya~la,

ལོ་རེ་~ འེ་ལ་~   སྐོར་~ རེ་~   འཛོམས་~ འོམ་པར་~  ཤོག~ འོ~ལ

lo-re~ ě-la~   gor~ re~   zòm~ ǒm-bar~  xog~ ǒ~la

                    ཕ་~འ་ཡུལ་   བདེ་~འེ་མོ་~ བཞུགས~ འུག~~།

                    pa~ǎ-yul    dé~ě-mo~ xúg~ ǔg~~.

    ཡག་ལ་~  ཨར་~ འ་མོ~ ལེགས་སེ་~  ཡག་ལ་~  ལེགས་~ འེག~ སེ་~ལ།

    yag-la~  ar~ ǎ-mo~ leg-se~  yag-la~  leg~ ěg~ se~la,

        ཨར་~ འ་མོ~ བྱུང་སོང་~  ཡག་ལ་~  བྱུང་~ འུང་~ སོང་~ལ།

        ar~ ǎ-mo~ jyǔŋ-soŋ~  yag-la~  jyǔŋ~ ǔŋ~ soŋ~la,

 ༼ཨ་ཇ་ཨ་ཇ་ཨཇ།  སླེབས་སོང་སླེབས་སོང་སླེབས་སོང་།  ཨ་ཇ་ཨ་ཇ་ཨཇ།  སླེབས་སོང་སླེབས་སོང་སླེབས་སོང་།༽

 ༼a-jǎ-a-jǎ-a-jǎ!   lèb-soŋ-lèb-soŋ-lèb-soŋ!   a-jǎ-a-jǎ-a-jǎ!   lèb-soŋ-lèb-soŋ-lèb-soŋ!༽