Arok Khampa

ཨ་རོགས་ཁམས་པ།

Khampa Friend

Tashi Thaye

བཀྲ་ཤིས་མཐའ་ཡས།

Autoplay

ཨ་རོགས་ཁམས་པ།
a-rog kam-ba
Khampa Friend

        གཞས་ཚིག་    དམངས།

        གཞས་གདངས་    དམངས།

        གཞས་པ་    བཀྲ་ཤིས་མཐའ་ཡས།

        dra-xis tà-yas

ཨ་~རོགས་ལ་  ཁམས་~པ་   རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

a~rogla  kam~ba   nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

Oh dear Khampa friends!

    དཔྱིད་~འིད  ཀར་~འ  ཁུ་~བྱུག་   གྲགས་~བྱུང་།

    jyid~ĭd  gar~ǎ  ku~jyǔg   drǎg~jyǔŋ.

    In the springtime, the cuckoo can be heard.

        ཨེ་~མ་  དབྱངས་~ཅན་   གསོལ~འོ   ཡ~འ་རི  ལོ~འོ 

        e~ma!  yáŋ~jan   sòl~ǒ   ya~ǎ-ri  lo~ǒ.

        Ema! I pray to Yangchenma, the goddess of music.

    ཁུ་~འུ  བྱུག་~འུག  གསུང་~སྐད་   སྙན་~འན་  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  འུང~ 

    ku~ǔ  jyǔg~ǔg   sùŋ~gad   ñàn~ǎn  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~,

    The melodious voice of the cuckoo comes forth,

        བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

        dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

        In the depths of the prosperous valley.

            རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

            nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

            Oh dear Khampa friends!

                བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

                dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

                In the depths of the prosperous valley.

                    རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག  ~ ~ 

                    nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg~~! 

                    Oh dear Khampa friends!

ཨ་~རོགས་ལ་  ཁམས་~པ་   རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

a~rogla  kam~ba   nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

Oh dear Khampa friends!

    དབྱར་~འ  ཁ་~འ  སྤང་~ལ་   སྐྱིད་~བྱུང་།

    yár~ǎ  ka~ǎ  ban~la   gyid~ jyǔŋ.

    In the summertime, happiness abides in the grassland.

        ཨེ་~མ་  དབྱངས་~ཅན་   གསོལ~འོ  ཡ~འ་རི  ལོ~འོ 

        e~ma!  yáŋ~jan   sòl~ǒ   ya~ǎ-ri  lo~ǒ.

        Ema! I pray to Yangchenma.

    སྤང་~འང  ལ་~འ   མེ་~ཏོག་   འཁྲུང་~འུང་ བྱུང་~འུང  འུང~འུང  འུང~ 

    baŋ~ǎŋ  la~ǎ  me~dog  trùŋ~ǔŋ  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~,

    Flowers have bloomed in the grassland,

        བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

        dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

        In the depths of the prosperous valley.

            རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

            nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

            Oh dear Khampa friends!

                བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

                dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

                In the depths of the prosperous valley.

                    རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག  ~ ~

                    nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

                    Oh dear Khampa friends!

ཨ་~རོགས་ལ་  ཁམས་~པ་   རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

a~rogla  kam~ba   nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

Oh dear Khampa friends!

    བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  ལུང་~པའི་   ཕུགས་~ལ།

    dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

    In the depths of the prosperous valley.

        ཨེ་~མ་  དབྱངས་~ཅན་   གསོལ~འོ  ཡ~འ་རི  ལོ~འོ 

        e~ma!  yáŋ~jan   sòl~ǒ   ya~ǎ-ri  lo~ǒ.

        Ema! I pray to Yangchenma.

    བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས   སྦྲང་~ཆར་   བབས་~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  འུང~

    dra~ǎ  xis~ĭs   dráŋ~qar   bǎb~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~,

    The auspicious seasonal rains have fallen,

        བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

        dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

        In the depths of the prosperous valley.

            རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

            nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

            Oh dear Khampa friends!

                བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

                dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

                In the depths of the prosperous valley.

                    རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག  ~ ~

                   nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg~~!

                    Oh dear Khampa friends!

ཨ་~རོགས་ལ་  ཁམས་~པ་   རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

a~rogla  kam~ba   nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

Oh dear Khampa friends!

    བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~ལ།

    dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

    In the depths of the prosperous valley.

        ཨེ་~མ་  དབྱངས་~ཅན་   གསོལ~འོ  ཡ~འ་རི  ལོ~འོ 

        e~ma!  yáŋ~jan   sòl~ǒ   ya~ǎ-ri  lo~ǒ.

        Ema! I pray to Yangchenma.

    བཀྲ་~འ  ཤིས་~འིས  སྦྲང་~ཆར་   བབས་~འ  བྱུང་~འུང  འུང~འུང  འུང~

    dra~ǎ  xis~ĭs  dráŋ~qar   bǎb~ǎ  jyǔŋ~~ǔŋ  ǔŋ~ǔŋ  ǔŋ~,

    The auspicious seasonal rains have fallen,

        བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

        dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

        In the depths of the prosperous valley.

            རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག 

            nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

            Oh dear Khampa friends!

                བཀྲ་~ཤིས་   ལུང་~པའི་   ཕུགས་~འུག  འུགལ།

                dra~ǎxis   luŋ~bai   pug~ǔg  ǔgla.

                In the depths of the prosperous valley.

                    རྣམ་~ལགས་  ཆང་~གསོལ་   རོགས~འོག  ~ ~

                    nám~lag  qaŋ~sòl   rog~ǒg!

                    Oh dear Khampa friends!