Arok Yagjung

ཨ་རོགས་ཡག་བྱུང་།

Friends, It’s Going Well!

Tarchin Tsering & Tashi Lhazom

མཐར་ཕྱིན་ཚེ་རིང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷ་འཛོམས།

Autoplay

ཨ་རོགས་ཡག་བྱུང་།
a-rog yag-jyǔŋ
Friends, It’s Going Well!
༼དགའ་བྱུང་སྐྱིད་བྱུང་༽
(gá-jyǔŋ gyid-jyǔŋ)
(Joy and Happiness Have Arrived!)

            ཚིག་དང་གླུ་པ་    མཐར་ཕྱིན་ཚེ་རིང་།

            གླུ་མ་        བཀྲ་ཤིས་ལྷ་འཛོམས།

            dra-xis lha-zòm dǎŋ tàr-qyin ce-riŋ

ཨ་~རོགས་   ཡག་~བྱུང་   ཡག་~ འག་~བྱུང་~  ཡག་~ འག~ བྱུང་~  ལགས།

a~rog   yag~jyǔŋ   yag~ ǎg~ jyǔŋ~  yag~ ǎg~ jyǔŋ~  lag.

Friends, how nice, how nice, how nice!

  ཨ་~རོགས་   སྐྱིད་~བྱུང་   སྐྱིད་~ འིད~བྱུང་~  སྐྱིད་~ འིད~ བྱུང་~ ལགས།

  a~rog   gyid~ jyǔŋ   gyid~ ĭd~ jyǔŋ  gyid~ ĭd~ jyǔŋ ~ lag.

 Friends, how happy, how happy, how happy!

    ལྷ་~ས་   རིག་~ན་   དགའ་~ འ~བྱུང་།

    lha~sa   rig~na   ga~ a~ jyǔŋ.

  If I see Lhasa, I’ll be glad!

      ལྷ་~ས་   རིག་~ན་   སྐྱིད་~ འི~བྱུང་~ ལགས།

      lha~sa   rig~na   gyid~ ĭd~ jyǔŋ ~ lag.

   If I see Lhasa, I’ll be happy!

        ལྷ་~ས་   རིག་~ན་   དགའ་~ འ~བྱུང་།

        lha~sa   rig~na   ga~ a~ jyǔŋ.

    If I see Lhasa, I’ll be glad!

          ལྷ་~ས་   རིག་~ན་   སྐྱིད་~ འི~བྱུང་~ ལགས།

          lha~sa   rig~na   gyid~ ĭd~ jyǔŋ ~ lag.

     If I see Lhasa, I’ll be happy!

ཨ་~རོགས་   ཡག་~བྱུང་   ཡག་~ འག་~བྱུང་~  ཡག་~ འག~ བྱུང་~  ལགས།

a~rog   yag~jyǔŋ   yag~ ǎg~ jyǔŋ~  yag~ ǎg~ jyǔŋ~  lag.

Friends, how nice, how nice, how nice!

  ཨ་~རོགས་   སྐྱིད་~བྱུང་   སྐྱིད་~ འིད~བྱུང་~  སྐྱིད་~ འིད~ བྱུང་~ ལགས།

  a~rog   gyid~ jyǔŋ   gyid~ ĭd~ jyǔŋ  gyid~ ĭd~ jyǔŋ ~ lag.

 Friends, how happy, how happy, how happy!

    ཇོ་~བོ་   ཡིད་~བཞིན་   ནོར་~ འོ~བུ།

    jǒ~vo   yid~xín   nor~ ǒ~bǔ,

  The Jowo, the Wish-Fulfilling Gem,

      མཇལ་~ཁ་   རག་~ན་   བསམ་~ འམ~བྱུང་~ ལགས།

      jàl~ka   rag~na   sàm~ ǎm~ jyǔŋ ~ lag.

   I think I’ll be able to see.

        ཇོ་~བོ་   ཡིད་~བཞིན་   ནོར་~ འོ~བུ།

        jǒ~vo   yid~xín   nor~ ǒ~bǔ,

    The Jowo, the Wish-Fulfilling Gem,

          མཇལ་~ཁ་  རག་~ན་  བསམ་~ འམ~བྱུང་~ ལགས།

          jàl~ka   rag~na   sàm~ ǎm~ jyǔŋ ~ lag.

     I think I’ll be able to see.

ཨ་~རོགས་   ཡག་~བྱུང་   ཡག་~ འག་~བྱུང་~  ཡག་~ འག~ བྱུང་~  ལགས།

a~rog   yag~jyǔŋ   yag~ ǎg~ jyǔŋ~  yag~ ǎg~ jyǔŋ~  lag.

Friends, how nice, how nice, how nice!

  ཨ་~རོགས་   སྐྱིད་~བྱུང་   སྐྱིད་~ འིད~བྱུང་~  སྐྱིད་~ འིད~ བྱུང་~ ལགས།

  a~rog   gyid~ jyǔŋ   gyid~ ĭd~ jyǔŋ  gyid~ ĭd~ jyǔŋ ~ lag.

 Friends, how happy, how happy, how happy!

    ལྷ་~སའི་   ནོར་~བུའི་   གླིང་~ འིང~ཁར།

    lha~sai   nor~bǔi   líŋ~ ĭŋ~kar,

  In the Norbulingka of Lhasa,

      ནོར་~བུ་   མི་~འདུག་   མ་~ འ~བསམ་~ ལགས།

      nor~bǔ   mi~dùg   ma~ ǎ~sàm་~ lag.

   Do not think there are no more jewels.

        ལྷ་~སའི་   ནོར་~བུའི་   གླིང་~ འིང~ཁར།

        lha~sai   nor~bǔi   líŋ~ ĭŋ~kar,

    In the Norbulingka of Lhasa,

          ནོར་~བུ་  མི་~འདུག་   མ་~ འ~བསམ་~ ལགས།

          nor~bǔ   mi~dùg   ma~ ǎ~sàm་~ lag.

     Do not think there are no more jewels.

ཨ་~རོགས་   ཡག་~བྱུང་   ཡག་~ འག་~བྱུང་~  ཡག་~ འག~ བྱུང་~  ལགས།

a~rog   yag~jyǔŋ   yag~ ǎg~ jyǔŋ~  yag~ ǎg~ jyǔŋ~  lag.

Friends, how nice, how nice, how nice!

  ཨ་~རོགས་   སྐྱིད་~བྱུང་   སྐྱིད་~ འིད~བྱུང་~  སྐྱིད་~ འིད~ བྱུང་~ ལགས།

  a~rog   gyid~ jyǔŋ gyid~ ĭd~ jyǔŋ  gyid~ ĭd~ jyǔŋ ~ lag.

 Friends, how happy, how happy, how happy!

    ཤེས་~རིགས་   ཤེས་~བརྒྱ་   འཛོམས་~ འམ~ས།

    xes~rig   xes~gyá   zòm~ ǎm~sa,

  Being the gathering place of all culture and knowledge,

      ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~ འང~རེད་~ ལགས།

      nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ ǎŋ~red~ lag.

   If this is not a jewel, what is it?

        ཤེས་~རིགས་   ཤེས་~བརྒྱ་   འཛོམས་~ འམ~ས།

        xes~rig   xes~gyá   zòm~ ǎm~sa,

    Being the gathering place of all culture and knowledge,

          ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~ འང~རེད་~ ལགས།

          nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ ǎŋ~red~ lag.

     If this is not a jewel, what is it?

ཨ་~རོགས་   ཡག་~བྱུང་   ཡག་~ འག་~བྱུང་~  ཡག་~ འག~ བྱུང་~  ལགས།

a~rog   yag~jyǔŋ   yag~ ǎg~ jyǔŋ~  yag~ ǎg~ jyǔŋ~  lag.

Friends, how nice, how nice, how nice!

  ཨ་~རོགས་   སྐྱིད་~བྱུང་   སྐྱིད་~ འིད~བྱུང་~  སྐྱིད་~ འིད~ བྱུང་~ ལགས།

  a~rog   gyid~ jyǔŋ gyid~ ĭd~ jyǔŋ  gyid~ ĭd~ jyǔŋ~ lag.

 Friends, how happy, how happy, how happy!

    སྐྱིད་~པོ་   ཉི་~མ་   ལྷ་~ འ~ས།

    gyid~bo   ñi~ma   lha~ ǎ~sa,

  The happy solar city of Lhasa,

      ཕ་~ཡུལ་   ཡིན་~ན་   བསམ་~ འམ~བྱུང་~ ལགས།

      pa~yul   yin~na   sàm~ ǎm~ jyǔŋ~ lag.

   I feel like it’s my fatherland.

        སྐྱིད་~པོ་   ཉི་~མ་   ལྷ་~ འ~ས།

        gyid~bo   ñi~ma   lha~ ǎ~sa,

    The happy solar city of Lhasa,

          ཕ་~ཡུལ་   ཡིན་~ན་   བསམ་~ འམ~བྱུང་~ ལགས།

          pa~yul   yin~na   sàm~ ǎm~ jyǔŋ~ lag.

     I feel like it’s my fatherland.

            སྐྱིད་~པོ་   ཉི་~མ་   ལྷ་~ འ~ས།

        gyid~bo   ñi~ma   lha~ ǎ~sa,

    The happy solar city of Lhasa,

              ཕ་~ཡུལ་   ཡིན་~ན་   བསམ་~ འམ~བྱུང་~ ལགས།

          pa~yul   yin~na   sàm~ ǎm~ jyǔŋ~ lag.

     I feel like it’s my fatherland.