Azhang lak

ཨ་ཞང་ལགས།

8yang Dolma

བརྒྱད་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

ཨ་ཞང་ལགས།
a-xǎŋ lag

    གཞས་ཚིག་    སོག་ཤོད་དར་རྒྱས།

    གཞས་གདངས་    སོག་ཤོད་དར་རྒྱས།

    གཞས་མ་    བརྒྱད་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།

    gyád-yáŋ drón-ma

ཨ་~ཞང་  འང།   ཨ་~ཞང་   ལགས~འག

a~ǎxǎŋ  ǎŋ,   a~xǎŋ   lag~ǎg.

    ཨ་~ཞང་  འང།   ཨ་~ཞང་   ལགས~འག

    a~ǎxǎŋ  ǎŋ,   a~xǎŋ   lag~ǎg.

        ང་~ ཡི་~  ཨ་~ཞང་  འངལགས~འག

        ŋa~ yi~  a~ǎxǎŋ  ǎŋlag~ǎg.

ཁྱེད་~  རང་~གི་   རྒྱབ~  སྐྱོར~འོ  འོ~འོ

kyed~  raŋ~gĭ   gyáb~ǎ  gyor~ǒ  ǒ~ǒ,

    རི་~  ལས་~  ཆེ་~  ཡང་~  ཆེ~འེ

    ri~  las~  qe~  yaŋ~  qe~ě.

ཁྱེད་~  རང་~གི་   ཐུགས་~འུག   ཁུར~འུ   འུ~འུ

kyed~  raŋ~gĭ   tug~ǔg   kur~ǔ   ǔ~ǔ,

    མཚོ་~  འོལས་~  ཟབ་~ ཀྱང་~  ཟབ~

    co~  olas~  sab~ gyaŋ~  sab~ǎ.

ཉིན་~འིན མཚན་~  མེད་~པར།    ཁོང~ ང་~ཡི་  མདུན་~ ལམ་~ ལ་~

ñin~in can~  med~bar    koŋ~ na~ayi  dun~ lam~ la~ǎ,

    བསམ་~བློ་~ གཏོང་~ གི་~ འདུག~འུག

    sam~lo ~ don~ gi~ dug~ǔg

འོ་~ ཚ་མོ~ འོ~ལ  ང་~ཡིས།  ཚ་མོ་~ འོ~ལ་   ང་~ཡིས།

ǒ~ ca-mo~ ǒ~la  ŋa~yis  ca-mo~ ǒ~la   ŋa~yis

    ཁྱེད་~ འེདཀྱི་~  སེམས་~  ནང་~གི་  རེ་~བ་དེ།

    kyed~ ědgyi~  sem~  naŋ~gi  re~ba-de,

        ཆུད་~ ཟོས་~སུ་  མི་~གཏོང་བ་  ང་~ཡི༑   

        qud~ sos~su  mi~doŋ-va  ŋa~yi༑

                            དམ་~འམ  བཅའ་~འ  ཡིན~འིན

                            dam~ǎm  ja~ǎ  yin~in.

ཆུང་~འུངནས་  དྲིན་~གྱིས་  སྐྱོང་~བའི་   ཨ་~འ  ཞང་~འང   ལགས~འག

quŋ~ǔnnas  drĭn~gyĭs  gyoŋ~vai   a~ǎ  xǎŋ  lag~ǎg.

    གླུ་~འུདང་  གཞས་~ལ་  གདུང་~བའི་  ཨ་~འ  ཞང་~འང   ལགས~འག

    lu~ǔdaŋ  xas~la  duŋ~vai  a~ǎ  xǎŋ  lag~ǎg.

        ང་~ལ་   སྡིངས་~ཆ་   གནང་~མཁན་  ཨ་~འ  ཞང་~འང   ལགས~འག

        ŋa~ǎla   diŋ~qa   naŋ~kan  a~ǎ  xǎŋ  lag~ǎg.

            ཨ་~ ཞང་~  ཁྱེད་~ནི་   ང་~ཡི་   ལམ་~སྟོན་  ཡིན།

    a~ǎ  xǎŋ~  kyed~ni   ŋa~yi   lam~don  yin.

        ཨ་~ ཞང་~  ཁྱེད་~ནི་   ང་~ཡི་   ལམ་~འམ  སྟོན~འོན  ཡིན~འིན

        a~ǎ  xǎŋ~  kyed~ni   ŋa~yi   lam~ǎm  don~ǒn  yin~in.

ཨ་~ཞང་  འང།   ཨ་~ཞང་   ལགས~འག

a~ǎxǎŋ  ǎŋ,   a~xǎŋ   lag~ǎg.

    ཨ་~ཞང་  འང།   ཨ་~ཞང་   ལགས~འག

    a~ǎxǎŋ  ǎŋ,   a~xǎŋ   lag~ǎg.

        ང་~ ཡི་~  ཨ་~ཞང་  འངལགས~འག

        ŋa~ yi~  a~ǎxǎŋ  ǎnlag~ǎg.

ཁྱེད་~  རང་~གི་   བྱམས་~འམ  བརྩེ~འེ  འེ~འེ

kyed~  raŋ~gĭ   jyǎm~ǎm  ze~ě  ě~ě,

    ཨ~ མ་~  འདྲ་~  ཡང་~  འདྲ~

    a~  ma~  drà~  yaŋ~  drà~ǎ.

ཁྱེད་~  རང་~གི་   འགན་~འན   ཁུར~འུ   འུ~འུ

kyed~  raŋ~gĭ   gàn~ǎn   kur~ǔ   ǔ~ǔ,

    ཕ་~  ལས་~  ཆེ་~ ཡང་~  ཆེ~འེ

    pa~  ǎlas~  qe~ yaŋ~  qe~ě.

དཀའ་~ ལས་~  མི་~འཛེམ།    ང་~ རང་~འངགི་  ཆེད་~ དུ་~འུ

ga~ ǎlas~  mi~zèm   ŋa~ raŋ~ǎŋgĭ  qed~ dǔ~ǔ,

    ཡར་~ མར་  རྒྱུག་~ གི་~ འདུག~འུག

    yar~mar  gyúg~ gĭ~ dùg~ǔg

འོ་~བུ་མོ~ འོ~ལ  ང་~ཡིས།  བུ་མོ་~ འོ~ལ་   ང་~ཡིས།

ǒ~bǔ-mo~ ǒ~la  ŋa~yis,  bǔ-mo~ ǒ~la  ŋa~yis,

    ཁྱེད་~ འེདཀྱི་~  སེམས་~  ནང་~གི་  ལྷག་~བསམ་དེ།

    kyed~ ědgyi~  sem~  naŋ~gĭ  lhag~sàm-dě,

        འཕྲོག~ བརླག་~ཏུ་  མི་~གཏོང་བ་  ང་~ཡི༑   

        trog~ lág~dǔ  mi~doŋ-va  ŋa~yi༑

                                    དམ་~འམ  བཅའ་~འ  ཡིན~འིན

                                    dǎm~ǎm  ja~ǎ yin~in.

ཆུང་~འུངནས་  དྲིན་~གྱིས་  སྐྱོང་~བའི་   ཨ་~འ  ཞང་~འང   ལགས~འག

quŋ~ǔŋnas  drĭn~gyĭs  gyoŋ~vai   a~ǎ  xǎŋ  lag~ǎg.

    གླུ་~འུདང་  གཞས་~ལ་  གདུང་~བའི་  ཨ་~འ  ཞང་~འང   ལགས~འག

    lu~ǔdǎŋ  xás~la  dúŋ~vai  a~ǎ  xǎŋ  lag~ǎg.

        ང་~ལ་   སྡིངས་~ཆ་   གནང་~མཁན་  ཨ་~འ  ཞང་~འང   ལགས~འག

        ŋa~ǎla   díŋ~qa   náŋ~kàn  a~ǎ  xǎŋ  lag~ ǎg.

    ཨ་~ ཞང་~  ཁྱེད་~ནི་   ང་~ཡི་   ལམ་~སྟོན་  ཡིན།

    a~ǎ  xǎŋ~  kyed~ni   ŋa~yi   lam~don  yin.

        ཨ་~ ཞང་~  ཁྱེད་~ནི་   ང་~ཡི་   ལམ་~འམ སྟོན~འོན  ཡིན~འིན

        a~ǎ  xǎŋ~  kyed~ni   ŋa~yi   lam~ ǎm  don~ǒn  yin~in.