Azhangtso

ཨ་ཞང་ཚོ།

Uncles

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

ཨ་ཞང་ཚོ།
a-xǎŋ co
Uncles

    རྩོམ་བྲིས་པ་        ཤར་མི་ཉག་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན།

    དབྱངས་རྟ་        ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

    བརྙན་ལེན་གོ་སྒྲིག་པ་        གེ་རྒྱལ་པདྨ།

    གཞས་མ་        རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

    nám-gyál qos-cò

ཕུ་~ནུ་   ནང་~དམེ་   མ་~  འ~བྱེད་  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

pu~nu   naŋ~mé   ma~  ǎ~jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, do not let elder and younger siblings murder each other inside the same family, oh!

    རྩྭ་~ས་   རྩོད་~གླེང་   མ་~  འ~བྱེད་  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    za~sa   zod~len   ma~  ǎ~jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, do not quarrel about grazing land, oh!

གཡང་~ཟོག་   བཤས་~རར་  མ་~  འ~ཕབས་  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

yáŋ~sǒg   xàs~ rar  ma~  ǎ~pab  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, don’t bring livestock to the slaughterhouse, oh!

    བོད་~ཕྲུག་   རིག་~གནས་   སློབས་~  འོ~ཤིག་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    bǒd~trug   rig~nás   lòb~  ǒ~xig   a~xǎŋ  co~ǒ~!

    Uncles, teach Tibetan children their culture, oh!

ཆོལ་~གསུམ་   ཕུ་~ནུ་   གཅིག་~  འི~རེད་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

qol~sùm   pu~nu   jig~  ĭ~red   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, all the elder and younger siblings of the three regions are the same, oh!

    ཕུ་~ནུ་   ཤ་~རུས་   གཅིག་~ འི~རེད་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    pu~nu   xa~rus jig~  ĭ~red   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, all the elder and younger siblings belong to the same family line, oh!

སྡར་~མ་   ལག་~མགྱོགས་   མ་~ འ~བྱེད་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

dár~ma   lag~gyòg   ma~ ǎ~jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, don’t behave like cowards that immediately take out their weapons, oh!

    དགེ་~བཅུའི་   ཁྲིམས་~ར་   སྲུངས་~ འུ~ཤིག་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    gé~jui   trim~ra   sùŋ~ ǔ~xig   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, respect the law of the ten virtues, oh!

ཆེན་~ པོ་~   ཁྲི་~ལ་~   མ་~འ~ རྩོད་~ ~   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

qen~ bo~   tri~la~   ma~ ǎ~  zod~ ~   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, don’t let important people quarrel for thrones, oh!

    རྒྱལ་~བསྟན་   སྤྱི་~ ལ་   སོམས་~  ཤིག་~~   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    gyál~dan   jyi~ la   som~~  xig~~  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, think in general about the teaching of the Buddha, oh!

བཤད་~ སྒྲུབ་~   སྙིང་~པོ་~   སྤེལ་~   ཅིག་~~  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

xàd~ drúb~   ñìŋ~ bo~   bel~  jig~~  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, promote the essence of its study and practice, oh!

    རང་~རྒྱལ་   གཞན་~ ཕམ་   མ་~བྱེད་~~  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    raŋ~gyál   xán~ pam   ma~  ǎ~jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, don’t wish for your own victory and the defeat of others, oh!

ཕུ་~ནུ་   ནང་~དམེ་   མ་~  འ~བྱེད་  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

pu~nu   naŋ~mé   ma~  ǎ~jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles do not let elder and younger siblings murder each other inside the same family, oh!

    རྩྭ་~ས་   རྩོད་~གླེང་   མ་~  འ~བྱེད་  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    za~sa   zod~len   ma~  ǎ~jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, do not quarrel about grazing land, oh!

གཡང་~ཟོག་   བཤས་~རར་  མ་~  འ~ཕབས་  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

yáŋ~sǒg   xàs~ rar  ma~  ǎ~pab  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, don’t bring livestock to the slaughterhouse, oh!

    བོད་~ཕྲུག་   རིག་~གནས་   སློབས་~  འོ~ཤིག་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    bǒd~trug   rig~nás   lòb~  ǒ~xig   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, teach Tibetan children their culture, oh!

ཆོལ་~གསུམ་   ཕུ་~ནུ་   གཅིག་~  འི~རེད་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

qol~sùm   pu~nu   jig~  ĭ~red   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, all the elder and younger siblings of the three regions are the same, oh!

    ཕུ་~ནུ་   ཤ་~རུས་   གཅིག་~ འི~རེད་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    pu~nu   xa~rus   jig~  ĭ~red   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, all the elder ad younger siblings belong to the same family line, oh!

སྡར་~མ་   ལག་~མགྱོགས་   མ་~ འ~བྱེད་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

dár~ma   lag~gyòg   ma~ ǎ ~jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, don’t behave like cowards that immediately take out their weapons, oh!

    དགེ་~བཅུའི་   ཁྲིམས་~ར་   སྲུངས་~ འུ~ཤིག་   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    gé~jui   trim~ra   sùŋ~ ǔ~xig   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, respect the law of the ten virtues, oh!

ཕོ་~ མཆོག་~   མོ་~དམན་~   མ་~འ~ བྱེད་~ ~   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

po~ qòg~   mo~mán~   ma~ ǎ~jyěd~ a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, don’t consider men as superior and women as inferior, oh!

    རྫས་~འགྱུར་   བཟའ་ ~བཏུང་   མ་~~  བྱེད་~~  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    zás~gyàr   sá ~duŋ   ma~~  jyěd  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, don’t take intoxicating substances, oh!

ཁོར་~ ཡུག་~   སྲུང་~ སྐྱོབས་~   མ་~~   བརྗེད་~~  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

kòr~ yug~   sùŋ~ gyob~   ma~jéd~~  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

Uncles, don’t forget to protect the environment, oh!

    བོད་ ~མིའི་   སྲོལ་~ རྒྱུན་~   མ་~ རླགས་~~  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~

    bǒd ~mii   sòl~ gyún~   ma~~   lág~~  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, do not destroy the traditions of the Tibetans, oh!

        ཁོར་~ ཡུག་~   སྲུང་~ སྐྱོབས་~   མ་~~   བརྗེད་~~  ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~།

        kòr~ yug~   sùŋ~ gyob~   ma~  jéd~~  a~xǎŋ  co~ ǒ~!

    Uncles, don’t forget to protect the environment, oh!

            བོད་ ~མིའི་   སྲོལ་~ རྒྱུན་~   མ་~~   རླགས་~~   ཨ་~ཞང་  ཚོ~ འོ~།

            bǒd  ~mii   sòl~ gyún~   ma~lág~~   a~xǎŋ  co~ ǒ~!

      Uncles, do not destroy the traditions of the Tibetans, oh!