Bazhey

འབའ་གཞས།

Kyidjam

སྐྱིད་བྱམས།

Autoplay

འབའ་གཞས།
bà-xás

    གཞས་མ་སྐྱིད་བྱམས་

    gyid jyǎm

བཀྲ་~ འ ཤིས་  ཟླ་~ བ་  དཀར་~འར་འར་ པོ~ འོའོའོ

dra~ ǎ xis  dá~ wa  gar~ǎr~ ǎr  bo~ ǒ~ ǒ~ ǒ

  བྱང་~ ཕྱོགས་  གངས་~ འང ལ་  ཕེབས་~འེ ཤོག  བསྭོ་~ ཡ་~རི་ ལོ~~།

  jyǎň~ qyog  gǎň~ǎň la  peb~ě  xog  so~ ya~ ri lo~~

    ཡ་~ ལག་སེ།  བྱང་~ ཕྱོགས་  གངས་~ འང ལ་  ཕེབས་~འེ ཤོག  བསྭོ་~ ཡ་~རི་ ལོ~~།

    ya~ lag se  jyǎň~ qyog  gǎň~ ǎň la  peb~ě  xog  so~ ya~ ri lo~~

བཀྲ་~ འ ཤིས་  འོད་~སྣང་  དཀར་~འར་འར་  པོས~ འོསའོསའོས

dra~ǎ xis  hǒd~ nàň  gar~ǎr ~ ǎr  bos~ ǒsǒsǒs

  ཁ་~ འ བའི་  ལྗོངས་~ འོང ལ་  བཀྲ་~འ་~ ཤིས་~ འིས ~ འིས~  ལ་ནི་  ཤོག~ འོག

  ka~ǎ bǎi  jóň~ ǒň la  dra~ǎ~ xis~ǐs~ ǐs~ la ni xog~ ǒg

    ཡ་~ ལག་སེ།  ཁ་~ འ བའི་  ལྗོངས་~འོང ལ་  བཀྲ་~འ་~ ཤིས་~ འིས འིས~  ལ་ནི་  ཤོག~ འོག ~

    ya~ lag se  ka~ǎ bǎi  jóň~ ǒň la  dra~ǎ~ xis~ǐs~ ǐs~ la ni xog~ ǒg~

བཀྲ་~ འ ཤིས་  ཆོས་~ ཀྱི་  འཁོར་~ འོར་~ འོར་ ལོ~ འོའོའོ~

dra~ǎ xis  qos~ gyǐ  kòr~ǒr~ǒr  lo~ ǒ~ ǒ~ ǒ~

  འཛམ་~འམ་ བུ་  གླིང་~ དུ་  འཁོར་~ འོར་ ཤོག  བསྭོ་~ ཡ་~རི་ ལོ~~།

  zàm~ǎm bǔ  líň~ dǔ  kòr~ ǒr  xog  so~ ya~ ri lo~~

    ཡ་~ ལག་སེ།  འཛམ་~འམ་ བུ་  གླིང་~དུ་  འཁོར་~ འོར་ ཤོག  བསྭོ་~ ཡ་~རི་ ལོ~~།

    ya~ lag se  zàm~ǎm bǔ  líň~ dǔ  kòr~ǒr xog  so~ ya~ ri lo~~

བཀྲ་~ འ ཤིས་  དགེ་~མཚན་  དཀར་~འར་འར་~ པོས~ འོསའོསའོས

dra~ ǎ  xis  gé~ càn  gar~ǎr~ ǎr~  bos ǒs~ ǒs~ ǒs

  འཛམ་~འམ་ གླིང་  ཡོངས་~ འོང ལ་  བཀྲ་~འ་ ཤིས་~ འིས~འིས~  ལ་ནི་  ཤོག~ འོག~~

  zàm~ǎm líň  yoň~ǒň la  dra~ǎ xis~ǐs~ǐs~ la ni xog~ ǒg~

    ཡ་~ ལག་སེ།  འཛམ་~འམ་ གླིང་  ཡོངས་~ འོང ལ་  བཀྲ་~འ་ ཤིས~ འིས འིས~  ལ་ནི་  ཤོག~ འོག~~

    ya~ lag se  zàm~ǎm líň  yoň~ǒň la  dra~ǎ xis~ǐs~ǐs~ la ni xog~ ǒg~~

      ཡ་~ ལག་སེ།  འཛམ་~ འམ་ གླིང་  ཡོངས་~ འོང ལ་  བཀྲ་~འ་ ཤིས~ འིསའིས~  ལ་ནི་  ཤོག~ འོག~~

      ya~ lag se  zàm~ ǎm líň  yoň~ǒň la  dra~ǎ xis~ǐs~ ǐs~ la ni xog~ ǒg~~

Tibetan lyrics compiled by Dzogchen Community

Drajyor lyrics compiled by Dzogchen Community