Bodkyi Mangzhi

བོད་ཀྱི་རྨང་གཞི།

Foundation of Tibet

Lhakyi

ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

བོད་ཀྱི་རྨང་གཞི།
bŏd-gyi máŋ-xí
The Foundation of Tibet

                            ལྷ་སྐྱིད།

                                lha-gyid

གངས་ ~ཅན་   བོད་ ~མི་   རྣམ་ ~ པ ཡེ~  །

găŋ  ~jan bŏd  ~mi    nám  ~ ba ye~ ,

Tibetans of the Land of Snow,

    བོད་ ~ཀྱི་   རྨང་ ~གཞི་   སྐད་ ~ ཡིགའེ

    bŏd  ~gyi máŋ  ~xí    gad ~ yig ĕ .

    The foundation of Tibet is its language and script.

        ཕ་ ~མེས་   རང་~སྐད་   གཙང་ ~ མ །

        pa  ~mes raŋ~gad zaŋ  ~ ma 

        Please never stop using

            ནམ་ ~ཡང་   བཀོལ་~སྤྱོད་   གནང་ ~ རོགས །

            nam  ~yaŋ gol ~jyod náŋ ~ rog ~ !

                  The pure language of our ancestors!

གངས་ ~ཅན་ བོད་ ~མི་ རྣམ་ ~ པ ཡེ~ 

găŋ  ~jan bŏd  ~mi     nám  ~ ba ye ,

Tibetans of the Land of Snow,

    བོད་ ~ཀྱི་   རྨང་ ~གཞི་   ཤེས་ ~ རིག ཡེ~

    bŏd  -gyi máŋ  ~xí xes  ~ rig ye~.

    The foundation of Tibet is its culture.

        གནའ་ ~དེང་   ཟུང་~དུ་   འབྲེལ་ ~ ཏེ  །

        ná  ~děŋ sŭŋ~dŭ drèl ĕ ~  de ~  ,

        Integrating the ancient and modern traditions,

            ཀུན་ ~གྱི་   ཤེས་ ~རིགས་   སློབས་ ~ ཤིག

            gun ~gyi xes ~rig       lòb  ~ xig ~  !

              Please, learn about all cultures!

གངས་~ཅན་ བོད་~མི་ རྣམ་ ~ པ ཡེ~ 

găŋ  ~jan bŏd  ~mi    nám  ~ ba ye~ ,

Tibetans of the Land of Snow,

    བོད་ ~ཀྱི་   རྨང་ ~གཞི་   གཅིག་ ~ གྱུར~  །

    bŏd ~gyi máŋ~xí jig  ~ gyŭr ~  .

    The foundation of Tibet is its unity.

        ཆོལ་ ~ཁ་   ཆོས་~ལུགས་   ལ་ ~ སོགས  །

        qol ~ka     qos~lug la  ~ sog ~  ,

        Foster harmony,

            མཐུན་ ~འབྲེལ་   ལམ་ ~དུ་   སྐྱོད་ ~ ཅིག་~

            tùn ~drèl      lam ~dŭ jyod   ~ jig ~ !

              Among the three regions and the religious traditions!

གངས་ ~ཅན་ བོད་ ~མི་ རྣམ་ ~ པ ཡེ~ 

găŋ  ~jan bŏd  ~mi     nám  ~ ba ye~ ,

Tibetans of the Land of Snow,

    བོད་ ~ཀྱི་   རྨང་ ~གཞི་   གནའ་ ~ སྲོལ~  །

    bŏd ~gyi máŋ ~xí ná  ~ sòl ~  .

    The foundation of Tibet is its ancient traditions.

        རང་ ~རིགས་   གནའ་~བོའི་   ཆ་ ~ལུགས  །

        raŋ ~rig      ná~voi qa  ~ lug 

        The ancient customs of our people

            དེང་ ~སྐབས་ སྒྱུར་ ~བ་ མི་ ~ རུང་ ~ །

            děŋ ~gab      gyur ~va mi  ~ ruŋ~  .

            At this time, must not be altered.

རང་ ~རིགས་   གནའ་~བོའི་   ཆ་ ~ལུགས  །

raŋ ~rig     ná~voi qa  ~ lug ~  

The ancient customs of our people

    དེང་ ~སྐབས་   སྒྱུར་ ~བ་   མི་ ~ རུང་ ~ །

    děŋ ~gab     gyur ~va mi  ~ ruŋ ~  .

    At this time, must not be altered.

        དེང་ ~སྐབས་   སྒྱུར་ ~བ་   མི་ ~ རུང་ ~ །

        děŋ ~gab     gyur ~va mi  ~ ruŋ ~  !

        At this time, must not be altered!