Bod la Dro

བོད་ལ་འགྲོ།

Let's Go to Tibet

Lobsang Delek

བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

Autoplay

བོད་ལ་འགྲོ།
bŏd la drò
Let’s Go to Tibet

                            བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

                                ló-sáŋ dé-leg

བོད་~ལ་ འགྲོ~།        བོད་~ལ་ འགྲོ~། ཧེ་ཧེ།

bŏd~la drò~,        bŏd~la drò~, he-he

Let’s go to Tibet, let’s go to Tibet,

    བོད་~ལ་ འགྲོ~།        བོད་~ལ་ འགྲོ~། ཧེ་ཧེ།

    bŏd~la drò~        bŏd~la drò~! he-he

    Let’s go to Tibet, let’s go to Tibet!

        བོད་~ལ་ འགྲོ~། འགྲོ ~ ། བོད་~ ལ་~ འགྲོ ~ །

        bŏd~la drò~,        drò ~ , bŏd~   la~ drò ~ .

        Let’s go to Tibet, go, let’s go to Tibet.

བོད་~ དབུས་ ~གཙང་ རུ་~བཞི་ ལ་~འགྲོ ~ །

bŏd~  wús ~zaŋ ru~xí   la~ drò ~ ,

Let’s go to the four regions of U and Tsang,*

    ཇོ་~  བོ་~   ཤཱ~ཀྱ་ མུ་~ནེ་ མཇལ་~   ཁ་~ འགྲོ།

    jo~  vo~   xa~gya mu~ne jàl~  ka~ drò

    Let’s visit the Jowo Shakyamuni

        བླ་~ མ་~ སྐུ་~ཚེ་ བརྟན་~པའི་ 

        lá~  ma~ gu~ce dan~bai

                    སྨོན་~ ལམ་~  ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

        And offer prayers for the long life of the Lama.

རི་~  བོ་~ གངས་~དཀར་ ཏི་~སེ་ མཇལ་~   ཁ་~ འགྲོ།

ri~  vo~ găŋ~gar di~se jàl~  ka~ drò

Let’s visit the snowy Mount Kailash

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་~དོན་ འགྲུབ་~པའི་ 

    bŏd~ mii~ sàm~dŏn drùb~bai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

    And offer prayers that the aspirations of the Tibetan people be fulfilled.

རི་~ བོ་~ གངས་~དཀར་ ཏི་~སེ་ མཇལ་ ~ཁ་ འགྲོ།

ri~  vo~ găŋ~gar di~se jàl~   ka~ drò,

Let’s visit the snowy Mount Kailash,

    བོད་~ མིའི་~ བསམ་~དོན་ འགྲུབ་~པའི་ །

    bŏd~  mii~ sàm~dŏn drùb~bai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

    And offer prayers that the aspirations of the Tibetan people be fulfilled.

བོད་~ལ་ འགྲོ~།        བོད་~ལ་ འགྲོ~། ཧེ་ཧེ།

bŏd~la drò~,        bŏd~la drò~, he-he

Let’s go to Tibet, let’s go to Tibet,

    བོད་~ལ་ འགྲོ~།        བོད་~ལ་ འགྲོ~།  ཧེ་ཧེ།

    bŏd~la drò~,        bŏd~la drò~! he-he

    Let’s go to Tibet, let’s go to Tibet!

        བོད་~ལ་ འགྲོ~། འགྲོ ~ ། བོད་~ ལ་~ འགྲོ ~ །

        bŏd~la drò~,        drò ~ , bŏd~   la~ drò ~ .

        Let’s go to Tibet, go, let’s go to Tibet.

བོད་~ ཨ་ ~མདོ་ རིག་~པའི་ ཡུལ་~ལ་ འགྲོ ~ །

bŏd~   a  ~dò rig~bai yul~ la    drò~,

Let’s go to Amdo, the land of knowledge,

    རྗེ་~ སྐུ་~འབུམ་ བྱམས་~པ་ གླིང་~ མཇལ་~  ཁ་~ འགྲོ།

    jé~  gu~bùm   jyăm~ba  líŋ~   jàl~   ka~   drò

    Let’s visit Je Kunbum Champa Ling **

ཆོལ་~  གསུམ་~ མཐུན་~སྒྲིལ་ ཡོང་~བའི་ 

qol~  sùm~ tùn~dríl yoŋ~vai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

And offer prayers so that the three regions may be united.

    རྨ་~  ཆེན་~  གངས་~རི་ ཡག་~ལ་ མཇལ་~  ཁ་~   འགྲོ།

    má~  qen~  găŋ~ri yag~la jàl~   ka~ drò

    Let’s visit the excellent Machen snow mountain

        སྐྱིད་~  པའི་~  ཉི་~མ་ ཤར་~བའི་ །

        gyid~  bai~  ñi~ma xar~vai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

        And offer prayers so that the sun of happiness may rise.

    རྨ་~  ཆེན་~  གངས་~རི་ ཡག་~ལ་ མཇལ་~  ཁ་~   འགྲོ།

    má~  qen~  găŋ~ri yag~la jàl~   ka~ drò

    Let’s visit the excellent Machen snow mountain

        སྐྱིད་~  པའི་~  ཉི་~མ་ ཤར་~བའི་ །

        gyid~  bai~    ñi~ma xar~vai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

        And offer prayers so that the sun of happiness may rise.

རི་~ པོ་~  ཏ་~  ལ་~  ཡི་~ གནས་~   མཆོག་~    ནས~    །

ri~   bo~  da~  la~  yi~   nás~   qòg~    nas~    ,

From the supreme Potala Hill,

    བོད་~ གངས་~  ཅན་~   ཡུལ་~  ལ་~  གླུ་~  ཡིས་~   བསྟོད~  །

    bŏd~ găŋ~  jan~  yul~  la~  lú~  yis~   dod~  .

    Let’s sing the praise of the country of Tibet, the Land of Snow.

རི་~ པོ་~  ཏ་~  ལ་~  ཡི་~ གནས་~   མཆོག་~    ནས~    །

ri~ bo~  da~  la~  yi~ nás~   qòg~    nas~    ,

From the supreme Potala Hill,

    བོད་~ གངས་~  ཅན་~   ཡུལ་~  ལ་~   གླུ་~  ཡིས་~   བསྟོད~  །

    bŏd~ găŋ ~  jan~   yul~  la~  lú~  yis~   dod~  .

    Let’s sing the praise of the country of Tibet, the Land of Snow.

བོད་~ལ་ འགྲོ~།        བོད་~ལ་ འགྲོ~། ཧེ་ཧེ།

bŏd~la drò~,        bŏd~la drò~, he-he

Let’s go to Tibet, let’s go to Tibet,

    བོད་~ལ་ འགྲོ~།        བོད་~ལ་ འགྲོ~། ཧེ་ཧེ།

    bŏd~la drò~,        bŏd~la drò~! he-he

    Let’s go to Tibet, let’s go to Tibet!

        བོད་~ལ་ འགྲོ~། འགྲོ ~ ། བོད་~ ལ་~ འགྲོ ~ །

        bŏd~la drò~,            drò ~,  bŏd~   la~ drò ~ .

        Let’s go to Tibet, go, let’s go to Tibet.

བོད་~ དཔའ་ ~མཛངས་ ཁམས་~པའི་ ཡུལ་~ལ་ འགྲོ ~  །

bŏd~ ba ~zàŋ kam~bai yul~ la  drò~,

Let’s go to the country of the brave people of Kham,

    གནས་~ ཆེན་~  ཁ་~བ་ དཀར་~པོ་ མཇལ་~ ཁ་~  འགྲོ།

    nás~ qen~  ka~va gar~bo jàl~   ka~ drò

    Let’s visit the sacred place of Khawa Karpo***

        གཞིས་~ བྱེས་~  ལྷན་~འཛོམས་ ཡོང་~བའི་ །

        xís~ jyěs~   lhan~zòm yoŋ~vai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

        And offer prayers so that Tibetans living in Tibet and abroad may be reunited.

སྡེ་~ དགེའི་~ པར་~ཁང་ ཡག་~ལ་ མཇལ་ ~ཁ་ འགྲོ།

dé~ géi~ bar~kaŋ yag~la jàl~   ka~ drò

Let’s visit the excellent printing house of Derge

    ཆོས་~ དང་~   རིག་~གཞུང་ དར་~བའི་ །

    qos~ dăŋ~   rig~xúŋ dăr~vai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

    And offer prayers so that the Dharma and culture may flourish.

        སྡེ་~ དགེའི་~ པར་~ཁང་ ཡག་~ལ་ མཇལ་ ~ཁ་ འགྲོ།

        dé~ géi~ bar~kaŋ yag~la jàl~   ka~ drò

        Let’s visit the excellent printing house of Derge

            ཆོས་~ དང་~   རིག་~གཞུང་ དར་~བའི་ །

            qos~ dăŋ~   rig~xúŋ dăr~vai

                    སྨོན་~ ལམ་~   ཞུ།

                    mòn~  lam~   xŭ.

            And offer prayers so that the Dharma and culture may flourish.

རི་~ པོ་~  ཏ་~  ལ་~  ཡི་~ གནས་~   མཆོག་~    ནས~    །

ri~ bo~  da~  la~  yi~ nás~   qòg~    nas~    ,

From the supreme Potala Hill,

    བོད་~ གངས་~  ཅན་~   ཡུལ་~  ལ་~  གླུ་~  ཡིས་~   བསྟོད~  །

    bŏd~ găŋ~  jan~  yul~  la~  lú~  yis~   dod~  .

    Let’s sing the praise of the country of Tibet, the Land of Snow.

རི་~ པོ་~  ཏ་~  ལ་~  ཡི་~ གནས་~   མཆོག་~    ནས~    །

ri~ bo~  da~  la~  yi~ nás~   qòg~    nas~    ,

From the supreme Potala Hill,

    བོད་~ གངས་~  ཅན་~   ཡུལ་~  ལ་~   གླུ་~  ཡིས་~   བསྟོད~  །

    bŏd~ găŋ ~  jan~   yul~  la~  lú~  yis~   dod~  .

    Let’s sing the praise of the country of Tibet, the Land of Snow.

        བོད་~ གངས་~  ཅན་~   ཡུལ་~  ལ་~   གླུ་~  ཡིས་~   བསྟོད~  །

        bŏd~ găŋ ~  jan~  yul~  la~  lú~  yis~  dod~  .

        Let’s sing the praise of the country of Tibet, the Land of Snow.

* Central Tibet.

** An important Gelug monastery in Amdo.

*** A famous mountain in southeastern Tibet, also the name of a monastery in Kham.