Bod la Ga

བོད་ལ་དགའ།

We Love Tibet

Riga & Tsering Samdrup

རི་དགའ་དང་ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ།

Autoplay

བོད་ལ་དགའ།
bŏd-la gá
We love Tibet

                            རི་དགའ་དང་ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ།

                                ri-gá & ce-riŋ sàm-drùb

ང་~  ཁམས་~པ་ བུ་~ ཆུང་༑ གངས་~ ལ་~   དགའ~ འ~

ŋa~  kam~ba  bŭ~  quŋ༑     găŋ~  la~  gá~ ă~!

I, a boy from Kham, love the snow!

    གངས་~  ཁ་~བའི་ ལ་~ རྒྱ་༑ སྐྱོང་~ འོང་ལ་~  དགའ ~ འ~ འ

    găŋ~  ka~vai    la~  gyá༑

                    gyoŋ~  ŏŋ-la~   gá~ ă~ă,

    I feel joy in keeping the commitment to the Snow Land,

        ལ་  ~ རྒྱ་ སྐྱོང་~  འོང་ལ་ དགའ~   དགའ~ དགའ །

        la~ ă-gyá   gyoŋ~ ŏŋ-la~  gá~ gá~  .

        I feel joy in keeping the commitment.

    གངས་~རིའི་ ལ་~རྒྱ་ གཅེས་~ པའི་༑~  ལུས་~ སྲོག་~   འདྲ ~ 

    găŋ~rii   la~gyá    jes~  bai༑    lus~  sòg~  drà~ ă~.

    The commitment to the Snow Land is as dear to me as my life and body.

        ལ་~རྒྱ་ སྙིང་~ནས་ སྐྱོངས་~ ཤིག་༑~  ཕ་ ~  ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ

        la~gyá   ñìŋ~nas   gyoŋ~ xig༑          pa~ ă-sáŋ~ bŭ~ ŭ~ŭ,

        Keep this commitment from the depth of your heart like the son of a good father,

            སྐྱོངས་ ~  འོང་ཤིག་ ཕ་ ~ ་བཟང་ བུ ~    འུ~འུ

            gyoŋ~  ŏŋ-xig    pa~  ă-sáŋ    bŭ~  ŭ~ŭ~.

            Keep it like the son of a good father.

ང་~  ཁམས་~པ་ བུ་~ ཆུང་༑ ཆོས་~ ལ་~   དགའ ~ འ~

ŋa~   kam~ba    bŭ~  quŋ༑     qos~  la~  gá~ ă~!

I, a boy from Kham, love the Dharma!

    ཆོས་~  མདོ་~སྔགས་ བསྟན་~ པ་~༑  དར་ ~་ལ་ དགའ ~ འ~ འ །

    qos~  dò~ŋàg    dan~  ba~༑

                        dăr~  ă -la~   gá~ ă~ă,

    I feel joy in the flourishing of the Sutra and Tantra teachings,

    བསྟན་ ~  འན་པ་ དར་ ~  ་ལ་ དགའ ~  དགའ དགའ །

    dan~ ăn-ba   dăr ~ ă -la~  gá~  gá~ .

    I feel joy in the flourishing of the teachings.

    ཚོས་~  དམ་~ཆོས་ ཞི་~ བདེའི་༑  ལམ་ ~བཟང་ ཡིན ~ འིན །

    qos~ dam~qos xĭ~  déi༑          lam~  sáŋ~  yin~ ĭn~.

    The sacred Dharma is the excellent path of peace.

        ཞི་~བདེའི ལམ་~བཟང་ སྤྱོད་~ ཅིག་༑  ཕ་ ~  ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

        xĭ~déi lam~sáŋ jyod~ jig༑    pa~  ă-sáŋ~ bŭ~ ŭ~ŭ,

        Practice this excellent path of peace like the son of a good father,

            སྤྱོད་ ~  འོད་ཅིག་ ཕ་ ~  ་བཟང་ བུ~ འུ~འུ །

            jyod~  ŏd-jig    pa~  ă-sáŋ bŭ~ ŭ~ŭ.

            Practice it like the son of a good father.

ང་~  ཁམས་~པ་ བུ་~ ཆུང་༑ བོད་~ ལ་~   དགའ ~ འ~

ŋa~   kam~ba    bŭ~  quŋ༑     bŏd~  la~  gá~ ă~!

I, a boy from Kham, love Tibet!

    བོད་~  ཁ་~བའི་ རླུང་~ རྟ་༑ དར་ ~ ་ ལ་ དགའ ~ འ~ འ །

    bŏd~  ka~vai lúŋ~  da༑

                    dăr~  ă-la~   gá~ ă~ă,

    I feel joy in the flourishing of the fortune of snowy Tibet,

        རླུང་ ~  འུང རྟ་ དར་ ~  ་ལ་ དགའ~ དགའ 

        lúŋ~ ŭŋ-da   dăr ~ ă-la~ gá~ .

        I feel joy in the flourishing of its fortune.

    བོད་~ཀྱི་ རླུང་~རྟ་ སྐད་~ ཡིག་༑ གཉིས་ ~པོ་ ཡིན ~ འིན །

    bŏd~gyi lúŋ~da   gad~  yig༑ ñís~ bo~   yin~ ĭn~.

    The fortune of Tibet is in the language and writing.

        སྐད་~དང་ ཡི་~གེ་ མ་~  བརྗེད་༑ ཕ་ ~  ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

        gad~dăŋ yi~gě   ma~  jéd༑   pa~  ă-sáŋ bŭ~ ŭ~ŭ.

        Like the son of a good father, don’t forget its language and writing.

            མ་  ~  བརྗེད་ ཕ་  ~  ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

            ma~  ă-jéd   pa~  ă-sáŋ bŭ~ ŭ~ŭ.

            Like the son of a good father, don’t forget them.

ང་~  ཁམས་~པ་ བུ་~ ཆུང་༑ བོད་~ ལ་~   དགའ ~ འ~

ŋa~   kam~ba    bŭ~  quŋ༑     bŏd~  la~  gá~ ă~!

I, a boy from Kham, love Tibetan culture!

    བོད་~  ཁ་~བའི་ རིག་~  གཞུང་༑ སྟོན་ ~  འོན་ལ་ དགའ ~ འ~ འ །

    bŏd~ ka~vai   rig~ xúŋ༑  don~  ŏn-la   gá~ ă~ă,

    I feel joy in the flourishing of the traditional culture of snowy Tibet,

    རིག་ ~  འིག་གཞུང་ སྟོན་ ~  འོན་ལ་ དགའ ~    དགའ 

    rig~  ĭg-xúŋ  don~  ŏn-la   gá ~ .

    I feel joy in the flourishing of its traditional culture.

        རིག་~གནས་ མེད་~ན་ མི་~ རིགས་༑ རྗེས་~ ལུས་~  ཡིན ~ འིན་

        rig~nás med~na   mi~  rig༑ jés~  lus~  yin~ ĭn~.

        If we did not have our culture we would be an underdeveloped people.

།རིག་~པའི་  གནས་~ལ་  སྦྱོངས་~ ཤིག་༑ ཕ་~  ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

rig~bai nás~la jyóŋ~  xig༑    pa~  ă-sáŋ bŭ~ ŭ~ŭ,

Learn the aspects of its culture like the son of a good father,

    སྦྱོངས་ ~  འོན་ ཤིག་ ཕ་~  ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

    jyóŋ~  ŏŋ-xig   pa~  ă-sáŋ    bŭ~ ŭ~ŭ.

    Learn like the son of a good father.

        །རིག་~པའི་  གནས་~ལ་  སྦྱོངས་~ ཤིག་༑ ཕ་ ~ འ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

        rig~bai   nás~la    jyóŋ~  xig༑    pa~  ă-sáŋ   bŭ~ ŭ~ŭ,

        Learn the aspects of its culture like the son of a good father,

            སྦྱོངས་ ~  འོན་ ཤིག་ ཕ་~  འ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ

            jyóŋ~  ŏŋ-xig   pa~  ă-sáŋ    bŭ~ ŭ~ŭ.

            Learn like the son of a good father.

                སྦྱོངས་ ~     འོན་ཤིག་ ཕ་ ~  འ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

                jyóŋ~  ŏŋ-xig   pa~  ă-sáŋ    bŭ~ ŭ~ŭ,

                Learn like the son of a good father,

                    སྦྱོངས་ ~        འོན་ཤིག་ ཕ་ ~  འ་བཟང་ བུ ~ འུ~འུ །

                    jyóŋ~  ŏŋ-xig   pa~  ă-sáŋ bŭ~ ŭ~ŭ.

                    Learn like the son of a good father.