Bodmi Kyiddug

བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག

TIbet Happiness and Sadness

Dedzom

བདེ་འཛོམས།

Autoplay

བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག
bŏd-mi’i gyid-dúg
The Happiness and Sorrow of the Tibetans

                            བདེ་འཛོམས།

                                dé-zòm

།བོད་~  གངས་~ཅན་ ཁ་~བའི་ ཡུལ་~ལྗོངས་ ན ~   །

bŏd ~ găŋ~jan  ka~vai  yul~jóŋ  na ~ ,

In Tibet, the land of snowy mountain ranges,

    །ང་~  སྐྱིད་~ཅིག་ ཡོད་~ལ་ སྡུག་~ཅིག་ ཡོད ཡེ~ ཡེ~ ཡེ~

    ŋa ~ gyid~jig yod~la dúg~jig  yod  ye~ye~ye~.

    I feel some happiness and I feel some sorrow.

        །སྐྱིད་~  ལོས་~ཡོད་ སྐྱེ་~ས་ སྐྱེ་~ཡུལ་ རེད།

        gyid ~ los~yod gye~sa gye~yul  red,

        Certainly I am happy because Tibet is the country where I was born,

            །སྡུག་~  ལོས་~ཡོད་ བོད་~ལ་ རང་~དབང་ མེད ~ །

            dúg ~ los~yod bŏd~la raŋ~wáŋ  med ~ .

            But no doubt I feel sorrow because in Tibet there is no freedom.

།ཨ་~  ཤི་~རེ་ གངས་~ཅན་ བོད་~པ་ ཚོ ~ །

a ~ xi~re găŋ~jan bŏd~ba  co ~ !

Alas, Tibetans of the Land of Snow!

    །མགོན་~  ཡིད་~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ཇེ་~དྲན་ རེད ཡེ~ ཡེ~ ཡེ~

    gòn ~ yid~xín nor~bŭ jě~drăn  red  ye~ye~ye~.

    We remember ever more the Protector, the Wish-Fulfilling Jewel.

        །ཡིད་~  སྐྱོ་~བའི་ མིག་~ཆུ་ ཇེ་~མང་ རེད།

        yid ~ gyo~vai mig~qu jě~maŋ  red,

        Our tears of sadness flow ever more,

            །འདི་~  ཆོལ་~གསུམ་ བོད་~མིའི་ ལས་~དབང་ རེད ཡེ~

            dì ~ qol~sùm bŏd~mii las~wáŋ  red ye~.

            This is the karma of the Tibetans of the three regions.

།བོད་~  ཁ་~བ་ ཅན་~གྱི་ ཞིང་~ཁམས་ ན ~ །

bŏd ~ ka~va jan~gyi xiŋ~kam na ~ 

In the pure dimension of Tibet, the Land of Snow

    །ང་~  སྐྱིད་~ཅིག་ ཡོད་~ལ་ སྡུག་~ཅིག་ ཡོད ཡེ~ ཡེ~ ཡེ~

    ŋa ~ gyid~jig yod~la dúg~jig  yod  ye~ye~ye~.

    I feel some happiness and I feel some sorrow.

        །སྐྱིད་~  ལོས་~ཡོད་ ཆོས་~ས་ ཆོས་~ཡུལ་ རེད།

        gyid ~ los~yod qos~sa qos~yul  red,

        Certainly I am happy because Tibet is a country of the Dharma,

            །སྡུག་~  ལོས་~ཡོད་ ཆོས་~ཀྱི་ རྒྱལ་~པོ་ མེད ~ །

            dúg ~ los~yod qos~gyi gyál~bo  med ~ .

            But I feel true sorrow because the King of Dharma is not here.

།ཨ་~  ཤི་~རེ་ གངས་~ཅན་ བོད་~པ་ ཚོ ~  །

a ~ xi~re găŋ~jan bŏd~ba  co ~ !

Alas, Tibetans of the Land of Snow!

    །མགོན་~  ཡིད་~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ཇེ་~དྲན་ རེད ཡེ~ ཡེ~ ཡེ~

    gòn ~ qos~gyi gyál~bo jě~drăn  red  ye~ye~ye~.

    We remember ever more the Protector, the King of Dharma.

        །ཡིད་~  སྐྱོ་~བའི་ རྨ་~ཁ་ ཇེ་~ཆེ་ རེད།

        yid ~ gyo~vai má~ka jě~qe  red,

        The wound of sadness grows ever deeper,

            །འདི་~  གངས་~ཅན་ བོད་~མིའི་ ལས་~དབང རེད ཡེ~

            dì ~ găŋ~jan bŏd~mii las~wáŋ  red ye~.

            This is due to the power of karma of the Tibetans of the Land of Snow.

།བོད་~  ཁ་~བ་ ཅན་~གྱི་ གྲོང་~ཁྱེར་ ན ~ །

bŏd ~ ka~va jan~gyi drŏŋ~kyer na ~ ,

In the citadel of Tibet, the Land of Snow,

    །ང་~  སྐྱིད་~ཅིག་ ཡོད་~ལ་ སྡུག་~ཅིག་ ཡོད ཡེ~ ཡེ~ ཡེ~

    ŋa ~ gyid~jig yod~la dúg~jig  yod  ye~ye~ye~.

    I feel some happiness and I feel some suffering.

        །སྐྱིད་~  ལོས་~ཡོད་ ཕ་~མའི་ གཅེས་~ཕྲུག་ རེད།

        gyid ~ los~yod pa~mai jes~trug  red,

        Certainly I am happy because I am the beloved child of my parents,

            སྡུག་~  ལོས་~ཡོད་ རིག་~གནས་ ང་~ལ་ མེད ~ །

            dúg ~ los~yod rig~nás ŋa~la  med ~ .

            But I feel true sorrow because I miss my culture.

།ཨ་~  ཤི་~རེ་ ཕུ~ནུ་ མིང་~སྲིང་ ཚོ ~  །

a ~ xi~re pu~nu miŋ~sìŋ  co ~ !

Alas, Tibetans of the Land of Snow!

    །བོད་~  ཁ་~བའི་ སྐྱིད་~སྡུག་ ཇེ་~དྲན་ རེད ཡེ~ ཡེ~ ཡེ~

    bŏd ~ ka~vai gyid~dúg jě~drăn  red  ye~ye~ye~,

    We remember ever more the happiness and suffering of snowy Tibet,

        །ཡིད་~  སྐྱོ་~བའི་ གླུ་~ཆུང་ ཇེ་~མང་ རེད།

        yid ~ gyo~vai lú~quŋ jě~maŋ  red,

        Ever more the songs of sorrow are increasing,

            །འདི་~  བུ་~མོ་ ང་~ཡི་ ལས་~དབང་ རེད ཡེ~

            dì ~ bŭ~mo ŋa~yi las~wáŋ  red ye~.

            This is the karma of me, a girl.

                །ཡིད་~  སྐྱོ་~བའི་ གླུ་~ཆུང་ ཇེ་~མང་ རེད།

                yid ~ gyo~vai lú~quŋ jě~maŋ  red,

                Ever more the songs of sorrow are increasing,

                    །འདི་~  བུ་~མོ་ ང་~ཡི་ ལས་~དབང་ རེད ཡེ~

                    dì ~ bŭ~mo ŋa~yi las~wáŋ  red ye~.

                    This is the karma of me, a girl.