Bodmi Lasog

བོད་མིའི་བླ་སྲོག

The Life Essence of the TIbetans

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

བོད་མིའི་བླ་སྲོག
bŏd-mi’i lá-sòg
The life essence of the Tibetans

                                ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                ce-wáŋ lha-mo

ངའི་~  ཚེ་~སྲོག་ གངས་ ~ རི་ དཀར་ ~པོ་ ཡིན །

ŋai~  ce~sòg   găŋ~ ~ri   gar~  bo~  yin  ,

My life force is the white snowy mountains,

        ངའི་~  ཟུངས་~ཁྲག་ གངས་ ~ ཆུ་ དྭངས་ ~མོ་ ཡིན །

        ŋai~   sŭŋ~trag găŋ~ ~qu dăŋ ~mo  yin ,

        My life’s blood is the pure melted snow water,

                ངའི་~   མིང་~ལ་ གངས་ ~ཅན་ བོད་ ~པ་ ཟེར །

                ŋai~   miŋ~la găŋ~ ~jan bŏd~  ba~  zěr .

                My name is “Tibetan of the Snow Land.”

                        ང་~  བོད་~པའི་ བུ་ ~ཡིས་ བོད་ ~སྐད་ བཤད །

                        ŋa~   bŏd~bai bŭ~ ~yis bŏd~  gad~ xàd .

                        I, a Tibetan child, speak Tibetan,

                                ང་~  བོད་~པའི་ བུ་ ~ཡིས་ བོད་ ~སྐད་ བཤད །

                                ŋa~   bŏd   bai bŭ ~ ~yis bŏd ~ gad   xàd .

                                I, a Tibetan child, speak Tibetan.

ང་~  དགའ་~ས་ བོད་ ~ བརྒྱུད་ ནང་ ~བསྟན་ ཡིན །

ŋa~  gá~sa bŏd~ ~gyúd naŋ~  dan~  yin .

What I love is the Buddhist teachings of the Tibetan tradition.

        ང་~  དགའ་~ས་ བོད་ ~ ཀྱི་ རིག་ ~གནས་ ཡིན །

        ŋa~  gá~sa bŏd~ ~gyi   rig~  nás~  yin .

        What I love is Tibetan culture.

                ངའི་~  མིང་~ལ་ ཆོས་ ~ ལྡན་ བོད་ ~ པ་ ཟེར །

                ŋai~   miŋ~la qos~ ~dán bŏd~  ba~  zěr .

                My name is “Tibetan Endowed with Dharma.”

                        ང་~  བོད་~པའི་ བུ་ ~ ཡིས་ བོད་ ~ཡིག་ སྦྱོང །

                        ŋa~  bŏd~bai bŭ~ ~yis bŏd~  yig~ jyóŋ .

                        I, a Tibetan child, study the Tibetan script.

                                ང་~  བོད་~པའི་ བུ་ ~ ཡིས་ བོད་ ~ཡིག་ སྦྱོང །

                                ŋa~  bŏd~bai bŭ~ ~yis bŏd~  yig~ jyóŋ .

                                I, a Tibetan child, study the Tibetan script.

ངའི་~  མིང་~ལ་ མཐོ་ ~ སྒང་ བོད་ ~ པ་ ཟེར །

ŋai~   miŋ~la tò~ ~gáŋ bŏd~  ba~   zěr .

My name is “Tibetan of the Highlands.”

        ང་~  བོད་~པའི་ བུ་ ~ མོ་ བོད་ ~ལ་ དགའ །

        ŋa~   bŏd~bai bŭ~ ~mo bŏd~  la~   gá .

        I, a Tibetan girl, love Tibet.

                ངའི་~  ཕ་~བརྒྱུད་ བྱང་ ~ སེམས་ སྤྲེ  ~ འུ་ ཡིན །

                ŋai~   pa~gyúd jyăŋ~ ~sem dre~  hŭ~  yin .

                My paternal lineage is the Bodhisattva Monkey.

                        ངའི་~  མ་~བརྒྱུད་ ཤེས་ ~ རབ་ སྲིན་ ~མོ་ ཡིན །

                        ŋai~   ma~gyúd xes~ ~rab sìn~  mo~   yin .

                        My maternal lineage is the Wisdom Demoness.

                                ངའི་~  མ་~བརྒྱུད་ ཤེས་ ~ རབ་ སྲིན་ ~མོ་ ཡིན །

                                ŋai~ ma gyúd xes ~ rab sìn ~ mo yin

                                My maternal lineage is the Wisdom Demoness.

                                        ངའི་~  མིང་~ལ་ པུར་ ~ བརྒྱུད་ བོད་ ~པ་ ཟེར །

                                        ŋai~  miŋ~la   bur~ ~gyúd bŏd~  ba~  zěr .

                                        My name is “Tibetan of the Royal Lineage of Pur". *

* An ancient lineage of Tibetan kings.