Bodmi Sacha

བོད་མིའི་ས་ཆ།

Land of Tibetans

Phuntshok Topgyal, Dronpe, Sodtop, Yangchen Tshedron, Choedrak, Tshoyag

ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ། སྒྲོན་པེ། བསོད་སྟོབས། དབྱངས་ཅན་ཚེ་སྒྲོན། ཆོས་གྲགས། མཚོ་ཡག

Autoplay

བོད་མིའི་ས་ཆ།
bŏd-mi’i sa-qa
The Land of the Tibetans

            ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ། སྒྲོན་པེ། བསོད་སྟོབས། དབྱངས་ཅན་ཚེ་སྒྲོན། ཆོས་གྲགས། མཚོ་ཡག

            pun-cog dob-gyál,  drón-pe,  sòd-dob,  yaŋ-jan ce-drón,  qos-drăg,  cò-yag

གངས་~རིས་ མུ་~ཁྱུད་ བསྐོར་ ~ ~   བའི ~ །

găŋ~ris mu~kyud gor ~ ~  vai ~ 

White rocks of the snow mountains

    བྲག་~དཀར་ མུ་~ཏིག་ ཕྲེང་ ~ ~  བ ཡེ  །

    drăg~gar mu~dig treŋ ~ ~  va ye   ,

    Surround the land like a string of pearls,

        རི་~ལུང་ གཏེར་~ཁས་ གང་ ~ ~  ས ཡེ     །

        ri~luŋ der~kas găŋ ~ ~   sa ye   ,

        Mountains and valleys abounding in mineral treasures,

            ང་~ཚོ་ བོད་~མིའི་ ས་ ~ ~ ཆ ཡེ     །

            ŋa~co bŏd~mii sa ~ ~   qa ye   .

            This is the land of us Tibetans.

མཛེས་~པའི་ རྩྭ་~ཐང་ སྟེང་ ~ ~ དུ ~ །

zès~bai za~taŋ deŋ ~ ~  dŭ ~ 

Beautiful grassy plains

    དཀར་~དམར་ མེ་~ཏོག་ བཞད་ ~ ~ ནས ~ །

    gar~már me~dog xád ~ ~  nas    ,

    Covered in flowers, red and white,

        ནོར་~ལུག་ འཕེལ་~ཁ་ དར་ ~ ~  ས ཡེ  །

        nor~lug pèl~ka dăr ~ ~  sa ye   :

        Where yaks, sheep and cows multiply and flourish:

            ང་~ཚོ་ བོད་~མིའི་ ས་ ~ ~  ཆ ཡེ     །

            ŋa~co bŏd~mii sa ~ ~   qa ye   .

            This is the land of us Tibetans.

རྨ་~ཆུ་ འབྲི་~ཆུ་ རྫ་ ~ ~ ཆུ ཡེ  །

má~qu drì~qu zá ~ ~  qu ye ~  

The long, uninterrupted courses

    མ་~ཆད་ བཞུར་~རྒྱུན་ རིང་ ~ ~ མོས ~ །

    ma~qad xúr~gyún riŋ ~ ~  mos ,

    Of the Yellow River, the Yangtse, and the Mekong,

        བདུད་~རྩིའི་ མཆོད་~པ་ འབུལ་ ~ ~ ས ཡེ  །

        dúd~dzii qòd~ba bùl ~ ~  sa ye   :

        Are like an offering of nectar:

            ང་~ཚོ་ བོད་~མིའི་ ས་ ~ ~  ཆ ཡེ  །

            ŋa~co bŏd~mii sa ~ ~   qa ye   .

            This is the land of us Tibetans.

ཨེ་~མ་ གཞོན་~ལུས་ ཅན་ ~ ~ ལ  ~ །

e~ma xón~lus jan ~ ~  la  ~  

Marvelous! It is a place where the young

    གཞོན་~ནུ་ གུས་~བཀུར་ ཆེ་ ~ ~ ཞིང་ ~ །

    xón~nu gŭs~gur qe ~ ~  xĭŋ    ,

    Have great respect for others,

        གཞོན་~པས་ རིག་~གནས་ བསླབ་ ~ ~ ས  །

        xón~bas rig~nas làb ~ ~  sa    ,

        And learn about their culture,

            ང་~ཚོ་ བོད་~མིའི་ ས་ ~ ~  ཆ ཡེ  །

            ŋa~co bŏd~mii sa ~ ~   qa ye   .

            This is the land of us Tibetans.

དཀར་~ཕྱོགས་ དབུ་~འཕང་ མཐོ་ ~ ~ ཞིང་  ~ །

gar~qyog wú~pàŋ tò ~ ~  xĭŋ~  ,

A place where the positive energies are cultivated,

    ནག་~ཕྱོགས་ དམ་~སྲི་ བསྟན་ ~ ~ དགྲ འི  །

    nag~qyog dăm~sì     dan ~ ~  drái 

    And where negativities, vow-breakers, and enemies

        གློ་~སྙིང་ བྲང་~གསུམ་ འབུལ་ ~ ~ ས ཡེ  །

        ló~ñìŋ drăŋ~sùm bùl ~ ~  sa ye   ,

        Of the teaching are conquered,

            ང་~ཚོ་ བོད་~མིའི་ ས་ ~ ~  ཆ ཡེ  །

            ŋa~co bŏd~mii sa ~ ~   qa ye   .

            This is the land of us Tibetans.

མེས་~པོའི་ ལོ་~རྒྱུས་ ཆུ་ ~ ~ རྒྱུན ~ །

mes~boi lo~gyús qu ~ ~  gyún  ~  ,

A place where the stream of history of the ancestors,

    དྲི་~བྲལ་ ཤེལ་~དཀར་ མེ་ ~ ~ ལོང་ ཡེ  །

    drĭ~drăl xel~gar     me ~ ~  loŋ ye   ,

    Like a stainless white crystal mirror,

        ཉམས་~མེད་ རྒྱུན་~འཆང་ བྱེད་ ~ ~ ས ཡེ  །

        ñam~med gyún~qàŋ jyěd ~ ~  sa ye   ,

        Is preserved uncorrupted,

            ང་~ཚོ་ བོད་~མིའི་ ས་ ~ ~  ཆ ཡེ  །

            ŋa~co bŏd~mii sa ~ ~   qa ye   .

            This is the land of us Tibetans.

ཁ་~བ་ བོད་~པ་ ཡིན་ ~ ~ ན ཡེ 

ka~va bŏd~ba     yin ~ ~  na ye ~  ,

If you are a Tibetan of the Land of Snow,

    བོད་~སྐད་ གཙང་~མ་ བཤད་ ~ ~ དགོས ཡེ  

    bŏd~gad zaŋ~ma xàd ~ ~   gós ye   !

    Speak pure Tibetan!

        ཁ་~བ་ བོད་~པ་ ཡིན་~ ~ ན ཡེ 

        ka~va bŏd~ba     yin ~ ~  na ye ~  ,

        If you are a Tibetan of the Land of Snow,

            བོད་~ལྭ་ གཙང་~མ་ གྱོན་ ~ ~ དགོས ཡེ 

            bŏd~la zaŋ~ma gyŏn~ ~ gós ye   !

            Wear Tibetan clothes!

ཁ་~བ་ བོད་~པ་ ཡིན་ ~ ~ ན ཡེ 

ka~va bŏd~ba     yin ~ ~  na ye ~  ,

If you are a Tibetan of the Land of Snow,

    བྱམས་~དང་ སྙིང་~རྗེ་ ཡོད་ ~ ~ དགོས ~ །

    jyăm~dăŋ ñìŋ~jé     yod ~ ~  gós ye   !

    Have love and compassion!

        ཁ་~བ་ བོད་~པ་ ཡིན་ ~ ~ ན ཡེ 

        ka~va bŏd~ba     yin ~ ~  na ye ~  ,

        If you are a Tibetan of the Land of Snow,

            དམ་~པའི་ ལྷ་~ཆོས་ བསྒྲུབ་ ~ ~ དགོས ~ །

            dăm~bai lha~qos drúb ~ ~  gós  !

            Practice the sacred, divine Dharma!

ཁ་~བ་ བོད་~པ་ ཡིན་ ~ ~ ན ཡེ 

ka~va bŏd~ba     yin ~ ~  na ye ~  ,

If you are a Tibetan of the Land of Snow,

    ཤེས་~རིག་ ཡོན་~ཏན་ སྦྱང་ ~ ~ དགོས ཡེ 

    xes~rig yon~dan jyáŋ ~ ~  gós ye   !

    Learn the traditional culture!

        ཁ་~བ་ བོད་~པ་ ཡིན་ ~ ~ ན ཡེ 

        ka~va bŏd~ba     yin ~ ~  na ye ~  ,

        If you are a Tibetan of the Land of Snow,

            མ་~འོངས་ མདུན་~ལམ་ འཚོ་ ~ ~ དགོས ཡེ 

            ma~hŏŋ dùn~lam cò ~ ~  gós ye   !

            Prepare a prospect for your future!

གངས་~ཅན་ བུ་~དང་ བུ་ ~ ~ མོ ~ ཡེ 

găŋ~jan~bŭ~dăŋ~bŭ ~ ~ mo ye ~  ,

May the young men and women of the Land of Snow,

    རང་~རིགས་ མཐུན་~སྒྲིལ་ བྱེད་ ~ ~ དེ ~ །

    raŋ~rig tùn~dríl jyěd ~ ~  dě  ~  

    Collaborate and unite with all their people

        ངེད་~ཅག་ བོད་~མི་ ཡོངས་ ~ ~ ཀྱི ~ །

        ŋed~jag bŏd~mi yoŋ ~ ~  gyi  ~  

        So that they may fulfill the aspirations

            བསམ་~དོན་ འགྲུབ་~པའི་ བཀྲ་ ~ ~ ཤིས ~ །

            sàm~dŏn drùb~bai dra ~ ~  xis ye   .

            Of all us Tibetans.

                ངེད་~ཅག་ བོད་~མི་ ཡོངས་ ~ ~ ཀྱི ~ །

                ŋed~jag bŏd~mi yoŋ ~ ~  gyi  ~  

                So that they may fulfill the aspirations

                    བསམ་~དོན་ འགྲུབ་~པའི་ བཀྲ་ ~ ~ ཤིས ~ །

                        sàm~dŏn drùb~bai dra ~ ~  xis ye  !

                        Of all us Tibetans!