Bodpa Tso by Kawai Metok

བོད་པ་ཚོ།

Kawai Metok

ཁ་བའི་མེ་ཏོག

Autoplay

བོད་པ་ཚོ།
bǒd-ba co
Tibetans

        ཁ་བའི་མེ་ཏོག་ནས།

        ka-vai me-dog nas

    བོད་~  པ་~འ~  ཚོ~

    bǒd~  ba~ǎ~  co~!

    Tibetans!

ང་   ~ཚོས་    བོད་~ཡིག་    སྦྱོང་།     བོད་~ སྐད་~   བཤད~

ŋa   ~cos    bǒd~yig    jyóŋ,     bǒd~ gad~   xàd~!

Let’s learn the Tibetan script, let’s speak Tibetan!

    བོད་   ~ཀྱི་    སྐད་~དང་   ཡི་~གེ་    སྦྱོང་~བའི་

    bǒd   ~gyi    gad~daŋ   yi~ge    jyóŋ~vai

    We have the responsibility of learning Tibetan

        འོས་~འགན་    ང་~ཚོར་   ཡོད~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        hǒs~gàn    ŋa~cor   yod~,    bǒd~  ba~  co~!

        We have the responsibility of learning, Tibetans!

    བོད་   ~ཀྱི་    སྐད་~དང་    ཡི་~གེ་    སྦྱོང་~བའི་

    bǒd   ~gyi    gad~daŋ   yi~ge    jyóŋ~vai

    We have the responsibility of learning Tibetan

        འོས་~འགན་    ང་~ཚོར་    ཡོད~།      བོད་~ པ་~ ཚོ~

        hǒs~gàn    ŋa~cor   yod~.    bǒd~  ba~  co~~!

        We have the responsibility of learning, Tibetans!

    བོད་~  པ་~འ~  ཚོ~

    bǒd~  ba~ǎ~  co~!

    Tibetans!

ང་   ~ཚོས་   མཐུན་~སྒྲིལ་   བྱེད།     མཐུན་~ སྒྲིལ་~   བྱེད~

ŋa   ~cos    tùn~dríl   jyěd!     tùn~ dríl~   jyěd~~!

Let’s unite! Let’s unite!

    སྟོད་  ~སྨད་    བར་~གྱི་    མཐུན་~སྒྲིལ་    བྱས་~ཏེ།

    dod  ~màd    bar~gyi    tùn~dríl   jyǎs~de,

    Bringing together the upper, middle, and lower regions,

        རྡོག་~རྩ་    གཅིག་~ཏུ་    བསྒྲིལ~།    བོད་~  པ་~  ཚོ~

        dóg~za    jig~du    dríl~!    bǒd~  ba~  co~~!

        Let’s be united! Tibetans!

    སྟོད་  ~སྨད་    བར་~གྱི་    མཐུན་~སྒྲིལ་    བྱས་~ཏེ།

    dod  ~màd    bar~gyi    tùn~dríl   jyǎs~de,

    Bringing together the upper, middle, and lower regions,

        རྡོག་~རྩ་    གཅིག་~ཏུ་    བསྒྲིལ~།    བོད་~  པ་~  ཚོ~

        dóg~za    jig~du    dríl~!    bǒd~  ba~  co~~ !

        Let’s be united! Tibetans!

    བོད་~  པ་~འ~  ཚོ~

    bǒd~  ba~ǎ~  co~!

    Tibetans!

ང་   ~ཚོས་   སྙིང་~སྟོབས་   བསྐྱེད།      སྙིང་~ སྟོབས་~   བསྐྱེད~

ŋa   ~cos    ñìŋ~dob   gyed!      ñìŋ ~ dob~   gyed~!

Let’s develop our courage! Let’s develop our courage!

    སྐྱིད་  ~སྡུག་   འདྲེས་~པའི་   ལོ་~ཟླ་  བསམ་~ནས།

    gyid  ~dúg   drès~bai   lo~dá  sàm~nas,

    Reflecting on the months and years of mixed happiness and sorrows,

        ང་~ཚོས་   སྙིང་~སྟོབས་    བསྐྱེད~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        ŋa~cos   ñìŋ ~dob   gyed~!   bǒd~  ba~  co~~ !

        Let’s develop our courage! Tibetans!

    སྐྱིད་  ~སྡུག་   འདྲེས་~པའི་   ལོ་~ཟླ་  བསམ་~ནས།

    gyid  ~dúg   drès~bai   lo~dá  sàm~nas,

    Reflecting on the months and years of mixed happiness and sorrows,

        ང་~ཚོས་   སྙིང་~སྟོབས་    བསྐྱེད~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        ŋa~cos   ñìŋ ~dob   gyed~,    bǒd~  ba~  co~~ !

        Let’s develop our courage! Tibetans!

    བོད་~  པ་~འ~  ཚོ~

    bǒd~  ba~ǎ~  co~!

    Tibetans!

ང་   ~ཚོས་    བདེ་~སྡུག་   གླེང་།      བདེ་~ སྡུག་~ གླེང་~

ŋa   ~cos    dé~dúg   léŋ!      dé~ dúg~   léŋ~!

Let’s talk about our condition! Let’s talk about our condition!

    མ་  ~འོངས་    བོད་~མིའི་    མདུན་~ལམ་    བསམ་~སྟེ།

    ma  ~hǒŋ    bǒd~mii    dùn~lam    sàm~de!

    Thinking about a prospect for the future of the Tibetans

        ང་~ཚོས་   ཕུག་~བསམ་    འཚོལ~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        ŋa~cos    pug~sàm    còl~~ !   bǒd~  ba~  co~~ !

        Let’s find a definitive plan! Tibetans!

    མ་  ~འོངས་    བོད་~མིའི་    མདུན་~ལམ་    བསམ་~སྟེ།

    ma  ~hǒŋ    bǒd~mii    dùn~lam    sàm~de!

    Thinking about a prospect for the future of the Tibetans

        ང་~ཚོས་   ཕུག་~བསམ་    འཚོལ~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        ŋa~cos    pug~sàm    còl~~ !  bǒd~  ba~  co~~ !

        Let’s find a definitive plan! Tibetans!

    བོད་~  པ་~འ~  ཚོ~

    bǒd~ ba~ǎ~  co~!

    Tibetans!

ང་   ~ཚོས་   ལ་~རྒྱ་   འཛིན།     ལ་~ རྒྱ་~  འཛིན~

ŋa   ~cos    la~gyá   zìn!     la~ gyá~   zìn ~~!

Let’s keep our commitment! Let’s keep our commitment!

    ལ་  ~རྒྱའི་   ཕྲག་~གདང་   གཤིབ་~ སྟེ~ །

    la  ~gyái   trag~dáŋ   xìb~ de~,

    Carrying the pole of commitment on our shoulders,

        ང་~ཚོ་   མདུན་~དུ་    བསྐྱོད~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        ŋa~co   dun~dǔ     gyod~,      bǒd~  ba~  co~~ !

        Let’s move forward! Tibetans!

    ལ་ ~རྒྱའི་   ཕྲག་~གདང་   གཤིབ་~སྟེ~ །

    la  ~gyái   trag~dáŋ   xìb~ de~ ,

    Carrying the pole of commitment on our shoulders,

        ང་~ཚོ་   མདུན་~དུ་    བསྐྱོད~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        ŋa~co   dun~dǔ     gyod~!      bǒd~  ba~  co~~ !

        Let’s move forward! Tibetans!

    བོད་~  པ་~འ~  ཚོ~

    bǒd~  ba~ǎ~  co~!

    Tibetans!

ང་   ~ཚོས་    འབད་~བརྩོན་    བྱེད།     འབད་~ བརྩོན་~   བྱེད~~

ŋa   ~cos    bàd~zon    jyěd!      bàd~ zon~    jyěd ~!

Let’s make efforts! Let’s make efforts!

    དུས་  ~རབས་   གསར་~པའི་   བོད་~པའི་    བརྒྱུད་~འཛིན་

    dǔs  ~rab   sàr~bai   bǒd~bai    gyúd~zìn

    The holders of the lineage of the Tibetans for the new epoch

        ང་~  ཚོ་~   ཡིན~།      བོད་~  པ་~  ཚོ~

        ŋa~  co~    yin~!      bǒd~  ba~  co~~ !

        Are ourselves! Tibetans!

    དུས་  ~རབས་   གསར་~པའི་   བོད་~པའི་    བརྒྱུད་~འཛིན་

    dǔs  ~rab   sàr~bai   bǒd~bai    gyúd~zìn

    The holders of the lineage of the Tibetans for the new epoch

        ང་~  ཚོ་~   ཡིན~།      བོད་~ པ་~ ཚོ~

        ŋa~  co~    yin~!      bǒd~  ba~  co~~ !

        Are ourselves! Tibetans!

                                          བོད་~  པ་~  ཚོ~

                                                bǒd~  ba~  co~~!

                                                Tibetans!

                                            བོད་~  པ་~  ཚོ~

                                                        bǒd~  ba~  co~~ !

                                                    Tibetans!