Bodpa Tso

བོད་པ་ཚོ།

Tibetans

Dungda Dolma

དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

བོད་པ་ཚོ།
bǒd-ba co!
Tibetans!

        གཞས་ཚིག        གཙང་སྟོད་པད་མ་བཀྲ་ཤིས།

        གཞས་མ་        དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

        dǔn-da dron-ma

རིགས་~བཟང་   ལྷ་~ཡི་   གདུང་~རྒྱུད་ འུད~ འུད  བོད་~འོད་པ་   ཚོ~།

rig~sáŋ   lha~yi   dúŋ~gyúd ǔd~ ǔd  bǒd~ǒd-ba  co~!

You, who are of good divine family lineage, oh Tibetans!

རིག་~པ་   བློ་~སྟོབས་   མྱུར་~བའི་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ

rig~ba   lo~tob   ñúr~vai   bǒd~ǒd-ba  co~!

Endowed with quick and intelligent minds, oh Tibetans!

རིག་~པའི་   གནས་~ལ་   སྦྱོངས་~རོགས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

rig~bai   nás~la   jyoŋ~rog   bǒd~ba  co~ǒ!

Please learn all the fields of knowledge, oh Tibetans!

རིགས་ཀྱི་~  སྲོག་རྩ་~  འཛིན་~འི་རོགས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~

rig-gyi~  sog-za~  zin~ĭ-rog   bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~!

Maintain the life vein of our people, oh Tibetans!

    རིག་~པའི་   གནས་~ལ་   སྦྱོངས་~རོགས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

    rig~bai   nás~la   jyoŋ~rog   bǒd~ba  co~ǒ!

    Please learn all the fields of knowledge, oh Tibetans!

        རིགས་ཀྱི་~  སྲོག་རྩ་~  འཛིན་~འི་རོགས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~~

        rig-gyi~  sog-za~  zin~ĭ-rog   bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~~~!

        Maintain the life vein of our people, oh Tibetans!

རང་~གཤིས་   གཙང་~མ་   མ་~ཤོར་ འོ~ འོ  བོད་~འོད་པ་   ཚོ~།

raŋ~xìs   zaŋ~ma   ma~xor ǒ~ǒ  bǒd~ǒd-ba  co~!

Do not lose your pure character, oh Tibetans!

རང་~ཚུགས་   ཐུབ་~པ་   བྱེད་~དགོས་   བོད་~འོད་པ་   ཚོ~འོ

raŋ~cug tub~ba  jyěd~gós bǒd~ǒd-ba  co~!

You should be able to be independent, oh Tibetans!

རང་~རིགས་   ཡར་~རྒྱས་   གཏང་~དགོས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

raŋ~rig   yar~gyás   daŋ~ gós   bǒd~ba  co~ǒ!

You should promote our people, oh Tibetans!

རང་བྱུང་~  སྙིང་ནས་~  འབད་~འས་དགོས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~ །

raŋ-jyǔŋ~  ñìŋ-nas~  bàd~as-gós  bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~!

You should spontaneously endeavor from your heart, oh Tibetans!

    རང་~རིགས་   ཡར་~རྒྱས་   གཏང་~དགོས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

    raŋ~rig   yar~gyás   daŋ~ gós  bǒd~ba  co~ǒ!

    You should promote our people, oh Tibetans!

        རང་བྱུང་~  སྙིང་ནས་~  འབད་~འས་དགོས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~~

        raŋ-jyǔŋ~ ñìŋ-nas~ bàd~as-gós bǒd~ǒd-ba co~ǒ~~~!

        You should spontaneously endeavor from your heart, oh Tibetans!

ཁ་~བའི་   བདེ་~སྡུག་   འཚོལ་~དགོས་ འོས~ འོས  བོད་~འོད་པ་   ཚོ~།

ka~vai   dé~dúg   còl~gós ǒs~ǒs  bǒd~ǒd-ba  co~!

You should understand the happiness and sorrows of the Land of Snow, oh Tibetans!

ཁ་~སེམས་   བོད་~ལ་   དཀར་~དགོས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

ka~sem   bǒd~la   gar~gós  bǒd~ba  co~ǒ!

Your mouth and mind should be sympathetic to Tibet, oh Tibetans!

ཁ་~ཁོག་   གཅིག་~མཐུན་    ཡོང་~དགོས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

ka~kog   jig~tùn   yoŋ~gós  bǒd~ba  co~ǒ!

What you say should be consistent with what you think, oh Tibetans!

ཁ་བཤད་~ དོན་ལ་~  གནས་~འས་དགོས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~

ka-xàd~  dǒn-la~  nás~ǎs-gós  bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~!

What you say should be what you do, oh Tibetans!

    ཁ་~ཁོག་   གཅིག་~མཐུན་    ཡོང་~དགོས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

    ka~kog   jig~tùn   yoŋ~gós  bǒd~ba  co~ǒ!

    What you say should be consistent with what you think, oh Tibetans!

        ཁ་བཤད་~  དོན་ལ་~  གནས་~འས་དགོས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~~

        ka-xàd~ dǒn-la~ nás~ǎs-gós  bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~~~!

        What you say should be what you do, oh Tibetans!

མེས་~པོའི་   ལོ་~རྒྱུས་   ཤེས་~དགོས་ འོས~ འོས  བོད་~འོད་པ་   ཚོ~།

mes~boi   lo~gyús   xes~gós ǒs~ǒs  bǒd~ǒd-ba  co~!

You should learn the history of our ancestors, oh Tibetans!

མི་~རིགས་   གནས་~བབས་   མཐོང་~དགོས་   བོད་~འོད་པ་   ཚོ~འོ

mi~rig   nás~bab   toŋ~gós  bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~~~!

You should recognize the condition of our people, oh Tibetans!

མ་~འོངས་   ཁ་~ཕྱོགས་   གཅིག་~དགོས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

ma~ǒŋ   ka~qyog   jig~gós  bǒd~ba  co~ǒ!

You should have the same direction for the future, oh Tibetans!

མཐུན་སྒྲིལ་~  སྟོབས་ཤུགས་~  ལྡན་~འན་དགོས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~

tùn-dríl~ dob-xug~ dán~ǎn-gós  bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~~~!

You should possess the strength of unity, oh Tibetans!

    མ་~འོངས་   ཁ་~ཕྱོགས་   གཅིག་~དགོས་   བོད་~པ་  ཚོ~འོ

    ma~ǒŋ   ka~qyog   jig~gós  bǒd~ba  co~ǒ!

    You should have the same direction for the future, oh Tibetans!

        མཐུན་སྒྲིལ་~  སྟོབས་ཤུགས་~  ལྡན་~འན་དགོས་   བོད་~འོད་པ་  ཚོ~འོ~~

        tùn-dríl~ dob-xug~ dán~ǎn-gós bǒd~ǒd-ba  co~ǒ~~~!

        You should possess the strength of unity, oh Tibetans!