Bodpai Bumo Chungchung

བོད་པའི་བུ་མོ།

Tibetan Girl

8yang Dolma

བརྒྱད་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

བོད་པའི་བུ་མོ།
bǒd-bai bǔ-mo quŋ-quŋ
A Tibetan Girl

    འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།~

    jam-yan dron-ma

ང་ ~ནི་   བོད་~པའི་   བུ་~འུ~   མོ་~ འོ~ལ  ཡིན་~ཡིན~།

ŋa ~ni   bǒd~bai   bǔ~ǔ~   mo~ ǒ~la~  yin~ĭn~ .

I am a Tibetan girl.

     བོད་  ~པའི་   བུ་~མོ་  ཆུང་~ འུང~   ཆུང་~ ལ~   ཡིན~ ~

    bǒd~bai   bǔ~mo  quŋ~ ǔŋ~    quŋ ~ la~    yin~ ~ .

    I am a small Tibetan girl.

ཆུང་  ~ཆུང་   རེད་~འདུག་  མ་~འ~  བསམ་~འམ~  དང་~~

quŋ ~quŋ   red~dùg  ma~ǎ~  sàm~ǎm~  dǎŋ~

Do not think that I am small.

    སྙིང་~སྟོབས་~ འོ~ལ  རི་~ འི~ རྒྱལ་~ རི་~ རྒྱལ་~  ལྷུན་~པོ་   ཡིན~ ~

    ñìŋ~dob~ ǒ~la  ri~ ĭ~ gyál~  ri~ gyál~  lhun~bo   yin~ ~ .

    My courage is like a huge mountain.

        ཨ་~ལ་  ཡ་~ལ་  ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~འོ~།

        a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

            ཨ་~ལ་  ཡ་~ལ་  ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~།

            a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~ .

                ཨ་~ལ་  ཡ་~ལ་  ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~འོ~།

                a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

                    བོད་~པའི་  བུ་~མོ་  ཆུང་~ ཆུང་~ལ~ ཡིན~།

                    bǒd~bai  bǔ~mo  quŋ~ quŋ~la~ yin~ .

                    I am a small Tibetan girl.

ང་ ~ནི་   བོད་~པའི་   བུ་~འུ~  མོ་~ འོ~ལ  ཡིན་~ཡིན~།

ŋa ~ni   bǒd~bai   bǔ~ǔ~   mo~ ǒ~la~  yin~ĭn~ .

I am a Tibetan girl.

    བོད་  ~པའི་   བུ་~མོ་  མཛེས་~ འེས~   མ་~ ~   ཡིན~ ~།

     bǒd~bai   bǔ~mo  zès~ ěs~   ma~ ~   yin~ ~ .

    I am a pretty Tibetan girl.

དཀྲོག་  ~དཀྲོག   ཆེ་~འདུག་  མ་~འ~  བསམ་~འམ~  དང་~~

drog  ~drog   qe~ dùg  ma~ǎ~  sàm~ǎm~  dǎŋ~,

Do not think that I am showing off,

    བྱམས~སེམས་~  འ~ལ  ཆུ་~ འུ~ མོ་~  ཆུ་~ མོ་~  དལ་~འབབ་  ཡིན~ ~

    jyǎm~sem~  ěm~la  qu~ u~ mo~  qu~ mo~  dǎl~bàb  yin~ ~.

    My loving kindness is like a big river.

        ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~འོ~།

        a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

            ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~།

            a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~.

                ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~།

                a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

                    བོད་~པའི་  བུ་~མོ་  ཆུང་~ ཆུང་~ལ~ ཡིན~།

                    bǒd~bai  bǔ~mo  quŋ~ quŋ~la~ yin~ .

                    I am a small Tibetan girl.

ང་ ~ནི་   བོད་~པའི་   བུ་~འུ~   མོ་~ འོ~ལ  ཡིན་~ཡིན~།

ŋa ~ni   bǒd~bai   bǔ~ǔ~   mo~ ǒ~la~  yin~ĭn~ .

I am a Tibetan girl.

    བོད་  ~པའི་   བུ་~མོ་  མཛངས་~ འང~   མ་~ ~   ཡིན~ ~།

     bǒd~bai   bǔ~mo  zàŋ~ ǎŋ~   ma~ ~  yin~ ~ .

    I am a smart Tibetan girl.

ཁ་ ~ཕོ་   ཆེ་~འདུག་  མ་~འ~  བསམ་~འམ~  དང་~~

ka  ~po   qe~ dùg  ma~ǎ~  sàm~ǎm~  dǎŋ~,

Do not think that I am boasting,

    ཤེས~རྒྱ་~ འ~ལ  ནམ~ འམ~ མཁའི་~ ནམ~ མཁའི་~  མཐོངས་~ཆེན་ ཡིན~ ~

    xes~gyǎ~ ǎ~la  nam~ ǎm~ kài~  nam~ kài~  tòŋ~qen  yin~ ~.

    My knowledge is like the vast vault of the sky.

        ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~འོ~།

        a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

            ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~།

            a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~.

                ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~།

                a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

                    བོད་~པའི་  བུ་~མོ་ མཛངས་~ མ~ལ~ ཡིན~།

                    bǒd~bai  bǔ~mo  zàŋ~  ma~la~ yin~ .

                    I am a smart Tibetan girl.

ང་ ~ནི་   བོད་~པའི་   བུ་~འུ~  མོ་~ འོ~ལ  ཡིན་~ཡིན~།

ŋa ~ni   bǒd~bai   bǔ~ǔ~    mo~ ǒ~la~  yin~ĭn~ .

I am a Tibetan girl.

     བོད་  ~པའི་   བུ་~མོ་  ཡ་~ འ~   རབས་~ ~   ཡིན~ ~།

    bǒd~bai   bǔ~mo  ya~ a~   rab~ ~  yin~ ~ .

    I am a well-mannered Tibetan girl.

རང་ ~བསྟོད་   བྱས་~འདུག་  མ་~འ~  བསམ་~འམ~  དང་~~

ran  ~dod   jyas~ dùg  ma~ǎ~  sàm~ǎm~  dǎŋ~,

Do not think that I am praising myself,

    ལྷག་~བསམ~  འམ~ལ  གངས་~ འང~ རི་~  གངས་~ རི~  དཀར་~པོ་  ཡིན~ ~

    lhag~sàm~  ǎm~la  gǎŋ~ ǎŋ~ ri~  gǎŋ~ ri~  gar~bo  yin~ ~.

    My pure intention is like a white snow mountain.

        ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~འོ~།

        a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

            ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~།

            a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~.

                ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~།

                        a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

                    བོད་~པའི་  བུ་~མོ་ ཡ་~ རབས་~ལ~~ ཡིན~།

                    bǒd~bai  bǔ~mo  ya~  rab~la~ yin~ .

                    I am a well-mannered Tibetan girl.

    ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~འོ~།

        a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

        ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་  བསྭོ~།

            a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~ .

            ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~།

                a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

                    བོད་~པའི་  བུ་~མོ་ ཡ་~ རབས་~ལ~~ ཡིན~།

                    bǒd~bai  bǔ~mo  ya~  rab~la~ yin~ .

                    I am a well-mannered Tibetan girl.

                ཨ་~ལ་   ཡ་~ལ་   ཡ་~  ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~།

                a~la   yar~la   yar~  la~ni  sò~~,

                    བོད་~པའི་  བུ་~མོ་ ཡ་~ རབས་~ལ~~ ཡིན~།

                    bǒd~bai  bǔ~mo  ya~  rab~la~ yin~ .

                    I am a well-mannered Tibetan girl.