Bodpai Bumo

བོད་པའི་བུ་མོ།

Tibetan Girls

Achak Tsendep

ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

བོད་པའི་བུ་མོ།
bŏd-bai bŭ-mo
Tibetan girls

                        ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

                            a-jag can-déb

ངས་~ ཡར་བལྟས་ གངས་~ དཀར་~ རི་~ བོ་ཞིག་ ཡོད།

ŋas~ yar-das   găŋ~  gar~  ri~  vo-xĭg   yod,

When we look up there is a white snow-clad mountain,

    ངས་~ མར་བལྟས་ སྤང་~ ལྗང་~ སྔོན་~ མོ་ཞིག་ ཡོད།

    ŋas~  mar-das   baŋ~  jáŋ~  ŋòn~  mo-xĭg   yod.

    When we look down there is a blue-green meadow.

        ང་~ བོད་པའི་ བུ་~ མོའི་~ ལང་~ ཚོ་~ འདི་ནི

        ŋa~  bŏd-bai   bŭ~  moi~  laŋ~  co~  dì-ni

        The youth of us Tibetan girls

             སྤང་~ སྔོ་ལྗང་ སྟེང་~ གི་~ མེ་~ ཏོག་ཅིག་ ཡིན།

            baŋ~  ŋò-jáŋ   deŋ~ gi~  me~ dog-jig   yin.

            Is a flower on a blue-green meadow.

ངས་~ ཡར་བལྟས་ གངས་~ དཀར་~ རི་~ བོ་ཞིག་ ཡོད།

ŋas~  yar-das   găŋ~  gar~  ri~  vo-xĭg   yod,

When we look up there is a white snow-clad mountain,

    ངས་~ མར་བལྟས་ སྤང་~ ལྗང་~ སྔོན་~ མོ་ཞིག་ ཡོད།

    ŋas~  mar-das   baŋ~  jáŋ~  ŋòn~  mo-xĭg   yod.

    When we look down there is a blue-green meadow.

        ང་~ བོད་པའི་ བུ་~ མོའི་~ ལང་~ ཚོ་~ འདི་ནི

        ŋa~  bŏd-bai   bŭ~  moi~  laŋ~  co~  dì-ni

        The youth of us Tibetan girls

            སྤང་~ སྔོ་ལྗང་ སྟེང་~ གི་~ མེ་~ ཏོག་ཅིག་ ཡིན།

            baŋ~  ŋò-jáŋ   deŋ~ gi~  me~ dog-jig   yin.

            Is like a flower on a blue-green meadow.

ང་~ ཚོ་~  བོད་~ པའི་~ བུ་~ མོ་~

ŋa~  co~   bŏd~  bai~  bŭ~  mo~ 

We, Tibetan girls

    ང་~ ཚོ་~ རང་གི་ རིགས་ལ་~ སྐྱིད་~ པའི་~ འཛུམ་~ འང་~ མདངས་~ ཡོད།

    ŋa~ co~  raŋ-gi   rig-la   gyid~ bai~.

                                            zùm~ ăŋ~ dàŋ~  yod.

    Have a joyful smile as a natural characteristic of our people.

        ཡ་~ ཡ་~ཡ་  སྐྱིད་~ འིད~ པོ་~ རེད།

        ya~  ya~ya     gyid~ ĭg~  bo~red,

        We are joyful,

            སྐྱེ་~  གཟུགས་~ ཡག་~  ལ་~ མེ་~  འེ་ཏོག་ རེད་~་་་་་་་་་།

            gye~ súg~  yag~ la~   me~  ě-dog  red~……

            We are beautiful like flowers.

ངས་~ ཕར་བལྟས་ ཕོ་ ~སར་ནི་  སྡུག་~ པོ་ཞིག་ ཡོད།

ŋas   par-das    po~ sar-ni dúg~ bo-xĭg   yod,

When we look there, we see an unpleasant young man,

    ངས་~ ཚུར་བལྟས་ ཕོ་ ~སར་ནི་ སྣང་~ སྤྲོ་ཞིག་ ཡོད།

    ŋas~  cur-das   po~sar-ni nàŋ~dro-xĭg   yod,

    When we look here, we see a handsome young man,

        ང་~ བོད་པའི་ བུ་~  མོའི་~ རང་~ གཤིས་~ འདི་ནི་

        ŋa~  bŏd-bai   bŭ~  moi~  raŋ~ xis~  dì-ni

        But the real character of us Tibetan girls

            སྟག་~ ཤ་རིའི་ སེམས་~ ཀྱི་~ རྒྱན་~ ཆ་ད་~ ཡིན།

               dag~  xa-rii   sem~ gyi~  gyán~ qa-do~  yin.

            Is to be an ornament of all young men’s minds.

ང་~ ཚོ་~  བོད་~ པའི་~ བུ་~ མོ་~

ŋa~  co~   bŏd~  bai~  bŭ~  mo~ 

We, Tibetan girls

    ང་~ ཚོ་~ རང་གི་ རིགས་ལ་~ གཤིས་~ རྒྱུད་~ བཟང་~   འང་~ པོ་~ ཡོད།

    ŋa~ co~   raŋ-gi   rig-la    xìs~ gyúd~

                                            sáŋ~ ăŋ~ bo   yod.

    Are good-natured in our ways.

        རེད་~ རེད་~རེད།             རྒྱན་~ འན་~  ཆ་ རེད།

        red~  red~red,   gyán~ ěn~   qa~   red.

        Yes yes yes, we are ornaments.

            གཤིས་~   ཁ་~ ཡག་~   ལ་~  ཆ་~  འ་ལུགས་ མཛེས།

            xìs~  ka~   yag~ la~  qa~  ă-lug   zès.

            We have a good character and are finely dressed.

ང་~ ཚོ་~  བོད་~ པའི་~ བུ་~ མོ་~

ŋa~ co~   bŏd~  bai~  bŭ~ mo~ 

We, Tibetan girls

    ང་~ ཚོ་~ རང་གི་ རིགས་ལ་~ སྐྱིད་~ པའི་~ འཛུམ་~ འང་~ མདངས་~ ཡོད།

    ŋa~co   raŋ-gi   rig-la   xìs~gyúd

                                            sáŋ~ ăŋ~ bo   yod.

    Are good-natured in our ways.

        རེད་~ རེད་~རེད།  རྒྱན་~ འན་~  ཆ་ རེད།

        red~  red~red,     gyán~ ěn~   qa~   red.

        Yes yes yes, we are ornaments.

            གཤིས་~   ཁ་~ ཡག་~   ལ་~  ཆ་~  འ་ལུགས་ མཛེས་་་་་་་་་།

             xìs~ka   yag~la  qa~  ă-lug  zès......

            We have a good character and are finely dressed.

    སྤང་ སྔོན་མོ་ སྟེང་ ཡོད་པའི་ རྩི་ མེ་ཏོག མེ་ཏོག་ འདི་ནི་ སེར་ཆེན་ མེ་ཏོག་ སེར་ ཟེར་ན།

    སྐལ་བཟང་ མེ་ཏོག་ མཛེས་ ཟེར་ན། སྤང་ལྗོངས་ མེ་ཏོག་ འདི་ནི་ ང་ཚོ་ བོད་པའི་ བུ་མོ་ རེད་ ཟེར་ན།

    སྐྱེ་གཟུགས་ མཛེས་མོ་ རེད་ ཟེར་ན། གངས་རི་ དཀར་པོའི་ འདབ། རྨ་ཀླུང་ ཕྱུག་མོ་ རེད།

    ཡིན་ཡང་ འབྲི་ཆུ་ སྔོན་མོ་ རེད། འདི་ནི་ ང་ཚོ་ བོད་པའི་ བུ་མོ་ སེམས་རྒྱུད་ གཤིས་ཁ་ ཡག་མོ་ རེད་ མོ།

    འདི་ནི་ ང་ཚོ་ བུ་མོའི་ སེམས་རྒྱུད་ དང་ གཤིས་ཁ་ ཡག་མོ་ རེད་ལ། བུ་མོའི་ སེམས་རྒྱུན་ ངོ་མ་ ཡག་པོ་ རེད།

ང་~ ཚོ་~  བོད་~ པའི་~ བུ་~ མོ་~

ŋa~co   bŏd~bai   bŭ~mo 

We, Tibetan girls

    ང་~ ཚོ་~ རང་གི་ རིགས་ལ་~ སྐྱིད་~ པའི་~ འཛུམ་~ འང་~ མདངས་~ ཡོད།

    ŋa~co   raŋ-gi   rig-la   gyid~bai~

                                            zùm~ ăŋ~ dàŋ~  yod.

    Have a joyful smile as a natural characteristic of our people.

        ཡ་~ ཡ་~ཡ་  སྐྱིད་~ འིད~ པོ་~ རེད།

        ya~  ya~ya     gyid~ ĭg~  bo~red!

        We are joyful!

            སྐྱེ་~  གཟུགས་~ ཡག་~  ལ་~ མེ་~  འེ་ཏོག་ རེད་~།

            gye~súg   yag~la,     me~  ě-dog   red.

            We are beautiful like flowers.

ང་~ ཚོ་~  བོད་~ པའི་~ བུ་~ མོ་~

ŋa~co   bŏd~bai   bŭ~mo 

We, Tibetan girls

    ང་~ ཚོ་~ རང་གི་ རིགས་ལ་~ སྐྱིད་~ པའི་~ འཛུམ་~ འང་~ མདངས་~ ཡོད།

    ŋa~co   raŋ-gi   lug-la    xìs~gyúd

                                            sáŋ~  ăŋ~ bo   yod.

    Are good-natured in our ways.

        རེད་~ རེད་~རེད།          རྒྱན་~ འན་~  ཆ་ རེད།

        red~  red~red,     gyán~ ăn~ qa   red.

       Yes yes yes, we are ornaments.

            གཤིས་~   ཁ་~ ཡག་~   ལ་~  ཆ་~  འ་ལུགས་ མཛེས།

            xìs~ka~   yag~la,   qa~ ă-lug   zès.

            We have a good character and are finely dressed.

ང་~ ཚོ་~  བོད་~ པའི་~ བུ་~ མོ་~

ŋa~co   bŏd~bai   bŭ~mo 

We, Tibetan girls

    ང་~ ཚོ་~ རང་གི་ རིགས་ལ་~ གཤིས་~ རྒྱུད་~ བཟང་~   འང་~ པོ་~ ཡོད།

    ŋa~co   raŋ-gi   lug-la    xìs~ gyúd~

                                       sáŋ~ ăŋ~ bo   yod.

    Are good-natured in our ways.

        རེད་~ རེད་~རེད།             རྒྱན་~ འན་~  ཆ་ རེད།

        red~  red~red,        gyán~ ěn~  qa   red.

        Yes yes yes, we are ornaments.

            གཤིས་~   ཁ་~ ཡག་~   ལ་~  ཆ་~  འ་ལུགས་ མཛེས་་་་་་་་་།།

            xìs~ka   yag~la    qa~  ă-lug   zès.....

            We have a good character and are finely dressed.

ངས་~ ཕར་བལྟས་ ཕོ་ ~སར་ནི་  སྡུག་~ པོ་ཞིག་ ཡོད།

ŋas~   par-das    po~sar-ni dúg~bo-xĭg   yod,

When we look there, we see an unpleasant young man,

    ངས་~ ཚུར་བལྟས་ ཕོ་ ~སར་ནི་ སྣང་~ སྤྲོ་ཞིག་ ཡོད།

    ŋas~  cur~das po~sar-ni nàŋ~dro-xĭg   yod,

    When we look here, we see a handsome young man,

        ང་~ བོད་པའི་ བུ་~  མོའི་~ རང་~ གཤིས་~ འདི་ནི་

        ŋa~  bŏd~bai   bŭ~moi   raŋ~xis   dì-ni

        But the real character of us Tibetan girls

            སྟག་~ ཤ་རིའི་ སེམས་~ ཀྱི་~ རྒྱན་~ ཆ་ད་~ ཡིན།

            dag~  xa~rii  sem~gyi  gyán~qa-do~  yin.

            Is to be an ornament of all young men’s minds.

ངས་~ ཕར་བལྟས་ ཕོ་ ~སར་ནི་ སྡུག་~ པོ་ཞིག་ ཡོད།

ŋas~   par-das    po~sar-ni dúg~bo-xĭg   yod.

When we look there, we see an unpleasant young man,

    ངས་~ ཚུར་བལྟས་ ཕོ་ ~སར་ནི་ སྣང་~ སྤྲོ་ཞིག་ ཡོད།

    ŋas~   cur~das    po~sar-ni   nàŋ~dro-xĭg   yod.

    When we look here, we see a handsome young man,

         ང་~ བོད་པའི་ བུ་~  མོའི་~ རང་~ གཤིས་~ འདི་ནི་

        ŋa~   bŏd~bai   bŭ~moi   raŋ~xis~  dì-ni

         But the real character of us Tibetan girls

            སྟག་~ ཤ་རིའི་ སེམས་~ ཀྱི་~ རྒྱན་~ ཆ་ད་~ ཡིན།

            dag~   xa~rii   sem~gyi   gyán~ qa-do~   yin.

            Is to be an ornament of all young men’s minds.