Bodpai Getsen

བོད་པའི་དགེ་མཚན།

The Great Value of Tibetans

Sherten

ཤེར་བསྟན།

Autoplay

བོད་པའི་དགེ་མཚན།
bŏd-bai gé-càn
The Great Value of the Tibetans

                            ཤེར་བསྟན།

                                xer-dan

གནས་~  ཆོལ་~ཁ་ གང་~དུ་ སྐྱེས་~ཀྱང་ རུང་ ཡེ~

nás~  qol~ka  găŋ~dŭ  gyes~gyaŋ  ruŋ-ye~

In whichever region you were born,

    ཡུལ་~  ཕྱི་~ནང་ གང་~ན་ འཚོ་~  འོ་~ཡང་~   ཆོགཡེ~

    yul~  qyi~naŋ  găŋ~na  cò~  ŏ~   yaŋ~  qog-ye~

    In whichever land you are living, in Tibet or abroad,

        བོད་~  སྤྱི་~དོན་ བསམ་~པའི་ སེམས་~ཤིག་ དགོས~ དགོས~ ཡེ~  ཡེ~

        bŏd~  jyi~dŏn  sàm~bai  sem~xig  gós~ gós~ ye~ ye~!

        You must care about the common good of Tibet!

            དེ་~   མེད་~ན་ བོད་~པ་ ཡེ་~  ཡེ~ ཁོག་~སྟོང་ རེད~  །

            dě~  med~na  bŏd~pa ye~  ye~  kog ~doŋ  red~, 

            If you don’t, you are not Tibetan to the core,

                དེ་~   མེད་~ན་ བོད་~པ་ ཡེ་~  ཡེ~ ཁོག་~སྟོང་ རེད~  །

                dě~  med~na  bŏd~pa ye~  ye~  kog ~doŋ  red~. 

                If you don’t, you are not Tibetan to the core.

སྐད་~   ཡི་~གེ་ ཅི་~ཙམ་ ཤེས་~ཀྱང་ རུང་ ཡེ~

gad~  yi~gě  ji~zam  xes~gyaŋ  ruŋ-ye~,

You may know many languages,

    བློ་~   རིག་~རྩལ་ གང་~ལ་ སྦྱང་~འང་~ཡང་~   ཆོགཡེ~

    ló~  rig~zal  găŋ~la  jyáŋ ~  aŋ~  yaŋ~  qog-ye~

    You may be learned in science, literature, and art,

        བོད་~   ཕ་~མའི་ སྐད་~ཡིག་ མ་~འདོར་ དགོས~ དགོས~ ཡེ~  ཡེ~

        bŏd~  pa~mai  gad~yig  ma~dòr  gós~ gós~ ye~  ye~ !

        But you should not abandon the Tibetan language of your parents!

            དེ་~   འདོར་~ན་ བོད་~པ་ ཡེ་~  ཡེ~ ཕྱེད་~ཀ་ རེད~  །

            dě~   dòr~na  bŏd~pa ye~  ye~  qyed~ga  red~ ,

            If you do, you are only half Tibetan,

                དེ་~   འདོར་~ན་ བོད་~པ་ཡེ་~  ཡེ~ ཕྱེད་~ཀ་ རེད~  །

                dě~   dòr~na   bŏd~pa ye~  ye~  qyed~ga   red~ .

                If you do, you are only half Tibetan.

དགོན་~   འདུས་~སྡེ་ གང་~དུ་ གནས་~ཀྱང་ རུང་ ཡེ~

gón~   dùs~dé  găŋ~dŭ  nás~ gyaŋ  ruŋ-ye~ ,

In whichever monastery or community you live,

    ལམ་~   གྲུབ་~མཐའ་ གང་~ལ་ གཏོགས་~འང་~ཀྱང་~   ཆོགཡེ~

    lam~  drŭb~tà  găŋ~la  dog~  aŋ~   gyaŋ~   qog-ye~ ,

    To whichever path and spiritual tradition you belong,

        ཆོས་~   འཚེ་~མེད་ སྙིང་~རྗེའི་ འགྲོ་~དོན་ དགོས~ དགོས~ ཡེ~  ཡེ~

        qos~  cè~med  ñìŋ~jéi  drò~dŏn  gós~ gós~ ye~  ye~.

        Your Dharma should be benefiting others with compassion and not harming them.

            དེ་~   ནུས་~ན་ ཆོས་~པ་ ཡེ་~  ཡེ~ ཚུལ་~ལྡན་ རེད~  །

            dě~   nus~na  qos~ba ye~  ye~  cul~dán  red~ ,

            If you can do that, you are a genuine spiritual practitioner,

                དེ་~   ནུས་~ན་ ཆོས་~པ་ཡེ་~  ཡེ~ ཚུལ་~ལྡན་ རེད~  །

                dě~  nus~na  qos~ba ye~  ye~  cul~dán  red~ .

                If you can do that, you are a genuine spiritual practitioner.

བོད་~   གནའ་~བོའི་ ཤེས་~རིག་ སྦྱོང་~ཡང་ རུང་ ཡེ~

bŏd~  ná~voi  xes~rig  jyóŋ~yaŋ  ruŋ-ye~,

You may have studied the ancient culture of Tibet,

    སྤྱི་~   ཐུན་~མོང་ རིག་~པ་ བསླབ་~འ་~ ཀྱང་~   ཆོག ཡེ~

    jyi~  tun~moŋ  rig~ba  làb~  ă~  gyaŋ~  qog-ye~,

    You may have learned the ordinary sciences,

        དོན་~   ཆོད་~པའི་ རིན་~ཐང་ ཟིན་~པ་ དགོས~ དགོས~ ཡེ~  ཡེ~

        dŏn~  qod~bai  rin~taŋ  sĭn~ba  gós~ gós~ ye~  ye~ .

        But you must make them effective for the cause of Tibet.

            དེ་~   ཟིན་~ན་ སྦྱང་~བརྩོན་ ཡེ་~  ཡེ~ དོན་~ཡོད་ རེད~  །

            dě~  sĭn~na  jyán~zon ye~  ye~  dŏn~yod  red~ ,

            If you succeed, your efforts to learn are meaningful,

                དེ་~   ཟིན་~ན་ སྦྱང་~བརྩོན་ཡེ་~  ཡེ~ དོན་~ཡོད་ རེད~  །

                dě~  sĭn~na  jyán~zon ye~  ye~  dŏn~yod  red~ .

                If you succeed, your efforts to learn are meaningful.