Bodpai Rigney

བོད་པའི་རིག་གནས།

Choedar

ཆོས་དར།

Autoplay

བོད་པའི་རིག་གནས།
bǒd-bai rig-nás

    གཞས་ཚིག་    ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

    གཞས་གདངས་ བསོད་ནམས་གྲགས་པ།

    གཞས་པ་        ཆོས་དར།

    qos–dar

བོད་~པའི་ འི་~ འི~  རིག་~འིག་  གནས~།

bǒd~bai ĭ~ ĭ~  rig~ĭg  nás~,

    སྐྱེ་~ འེཁམས་~  སྲུང་~བའི་  དཔལ་~ཡོན་   ཡིན~~།

    gye~ ekam~  sun~vai  bal~yon   yin~~.

བོད་~འོད་  འོད་~པའི་  རིག་~འིག་   འིག~གནས།

bǒd~ǒd   ǒd ~bai rig~ĭg   ĭg~nás,

    ཁོར་~ཡུག་  སྐྱོང་~བའི་   ཡུལ་~སྲོལ་  ཡིན~~།

    kor~yug  gyon~vai   yul~sol  yin~~.

བོད་~འོད་   འོད་~པའི་  རིག་~འིག་   འིག་~གནས།

bǒd~ǒd   ǒd~bai  rig~ĭg   ĭg~nás,

    ཞི་~ འིམཐུན་~ གནས་~པའི་  གོམས་~གཤིས་   ཡིན~~།

    xĭ~ ĭtùn~ nás~bai  gǒm~xìs   yin~~.

བོད་~པའི  འི་~འི   རིག་~འི   གནས།

bǒd~bai  ĭ~ĭ   rig~ĭg   nás,

    མཛེས་~ འེསསྡུག་~  ངོམ་~པའི་   གཞི་~མ་   ཡིན~~།

    zès~ ěsdúg~  ŋom~bai  xí~ma   yin~~.

    ཨོ~་་་་་ འོ~་་་་་་་་་་འོ~

    o~་་་་་ ǒ~་་་་་་་་་་ǒ~

བོད་~  འོདཔའི་~  རིག་~འིག་~ གནས~།

bǒd~  ǒdbai~  rig~ĭg~  nás~,

    འཛམ་~ འམགླིང་~  གཙུག་~གི་  ནོར་~བུ་   ཡིན~~།

    zàm~ ǎmlíŋ~  zug~gĭ  nor~bu   yin~~.

    ཨོ~་་་་་ འོ~་་་་་་ ྅  ཨོ~་་་་་ འོ~

    o~་་་་་ ǒ~་་་་་་    o~་་་་་ ǒ~

བོད་~ འོདཔའི་~  རིག་~  གནས~།

bǒd~  ǒdbai~  rig~  nás~,

    འཇིག་~ འིརྟེན་~  གསལ་~བའི་ ྅      ཉི་~ འི་~  མ་~  འ་~  ཡིན~~།

    jig~ ĭgden~  sàl~vai ྅      ñi~ ĭ~  ma~  a~  yin~~.

བོད་~པའི་ འི་~ འི~  རིག་~འིག་  གནས~།

bǒd~bai  ĭ~ ĭ~  rig~ĭg  nás~,

    རང་~ འངསེམས་~  སྐྱིད་~པའི་  ཆོག་~ཤེས་  ཡིན~~།

    raŋ~ ǎŋsem~  gyid~bai  qog~xes  yin~~.

བོད་~འོད་   འོད་~པའི་  རིག་~འིག་   འིག~གནས།

bǒd~ǒd   ǒd~bai  rig~ĭg   ĭg~nás,

    གཞན་~  འནསེམས་~  གསོ་~བའི་  སྙིང་~རྗེ་   ཡིན~~།

    xán~ ǎnsem~  sò~vai  ñìŋ~jé  yin~~.

བོད་~འོད་   འོད་~པའི་  རིག་~འིག་   འིག་~གནས།

bǒd~ǒd   ǒd~bai  rig~ĭg   ĭg~nás,

    བདེ་~ འེསྐྱིད་~  སྐྲུན་~པའི་  ཐབས་~ཤེས་  ཡིན~~།

    dé~ ěgyid~  drun~bai  tab~xes  yin~~.

བོད་~པའི  འི་~འི   རིག་~འི  གནས།

bǒd~bai  ĭ~ĭ   rig~ĭg   nás,

    ཕུན་~ འུནཚོགས་~  དགེ་~བའི་  དཔལ་~ཡོན་   ཡིན~~།

    pun~ ǔncog~  gé~vai  bal~yon   yin~~.

    ཨོ~་་་་་ འོ~་་་་་་་་་་འོ~

    o~་་་་་ ǒ~་་་་་་་་་་ǒ~

བོད་~  འོདཔའི་~  རིག་~འིག་~  གནས~།

bǒd~ ǒdbai~  rig~ĭg~  nás~,

    འཛམ་~ འམགླིང་~  གཙུག་~གི་  ནོར་~བུ་   ཡིན~~།

    zàm~ ǎmlíŋ~  zug~gĭ  nor~bu  yin~~.

    ཨོ~་་་་་ འོ~་་་་་་ ྅  ཨོ~་་་་་ འོ~

    o~་་་་་ ǒ~་་་་་་    o~་་་་་ ǒ~

བོད་~ འོད་~ འོདཔའི་~  རིག་~ འིག་~ འིགགནས~།

bǒd~ ǒdbai~  rig~  nás~,

    འཇིག་~ འིརྟེན་~  གསལ་~བའི་ ྅      ཉི་~ འི་~  མ་~  འ་~  ཡིན~~།

    jig~ ĭgden~  sàl~vai ྅      ñi~ ĭ~  ma~  a~  yin~~.

    ཨོ~་་་་་ འོ~་་་་་་་་་་འོ~

    o~་་་་་ ǒ~་་་་་་་་་་ǒ~

བོད་~ འོད་~ འོདཔའི་~  རིག་~ འིག་~ འིགགནས~།

bǒd~ ǒdbai~  rig~ĭg~  nás~,

    འཛམ་~ འམགླིང་~  གཙུག་~གི་  ནོར་~བུ་   ཡིན~~།

    zàm~ ǎmlíŋ~  zug~gĭ  nor~bu   yin~~.

    ཨོ~་་་་་ འོ~་་་་་་ ྅  ཨོ~་་་་་ འོ~

    o~་་་་་ ǒ~་་་་་་    o~་་་་་ ǒ~

བོད་~ འོདཔའི་~  རིག་~  གནས~།

bǒd~ ǒdbai~  rig~  nás~,

    འཇིག་~ འིརྟེན་~  གསལ་~བའི་ 

    jig~ ĭgden~  sàl~vai ྅        

        ཉི་~ འི་~  མ་~  འ་~  ཡིན~~།

        ñi~ ĭ~  ma~  a~  yin~~.

            འཇིག་~ འིརྟེན་~  གསལ་~བའི་ 

            jig~ ĭgden~  sàl~vai 

                ཉི་~ འི་~  མ་~  འ་~  ཡིན~~།

                ñi~ ĭ~  ma~  a~  yin~~.

                    ཉི་~ མ་~  ཡིན~ ~།

                    ñi~ ma~  yin~~.