Bodpar Bodkul

བོད་པར་འབོད་བསྐུལ།

Appeal to the TIbetans

Rigzin

རིག་འཛིན།

Autoplay

བོད་པར་འབོད་བསྐུལ།
bǒd-bar bòd-gul
Call To The Tibetans

    རིག་འཛིན།

    rig-zìn

ང་~ཚོ་   གངས་~ཅན་   བོད་~ འོད~པའི~ཡེ་~~~~ 

ŋa~co   gǎŋ~jan   bǒd~ ǒd~bai~ye~~~~ ,

We, Tibetans from the Land of Snows,

    མཐུན་~ འུན་སྒྲིལ་   ལག་~ཟུང་   གཅིག་~ འོ~ འོ~ འོ་~ཡིན~ ཡེ་~~~~ 

    tùn~ ǔndríl   lag~sǔŋ   jig~ ǒ~ ǒ~ ǒ~yin~ ye~~~~ .

        Are the same in collaborating for our unity.

ཕ་~ འ་ས་   ཕ་~ཡུལ་    སྐྱོང་~ འོང~ འོང~  གི~འི

pa~ ǎsa   pa~yul    gyoŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~ gĭ~ĭ,

To protect our country, our fatherland,

    འགྲན་~མེད་   སྙིང་~སྟོབས་    མ་~ འ~ འ~  བརྗེད~ ཡེ་~~~~ 

    dràn~med   ñìŋ~dob    ma~ ǎ~ ǎ~ ་jéd~ ye~~~~ !

        Is our unrivalled courage. Don’t forsake it!

རིགས་~རུས་   བཟང་~ངན་   མ་~ འ~རྩོད~ཡེ་~~~~ 

rig~rus   sáŋ~ŋan   ma~ ǎ~zod~ye~~~~ ,

Don’t quarrel whether a family line is better or worse,

    ཁྱོད་~ འོད་དང་   འུ་~གཉིས་   བོད་~ འོ~ འོ~ འོ་~ཡིན~ ཡེ་~~~~  

    kyod~ ǒddǎŋ hǔ~ñís   bǒd~ ǒ~ ǒ~ ǒ~yin~ ye~~~~  .

        You and I are both Tibetans.

བོད་~ འོད་ སེམས་   བོད་~ལ་   ཡོད་~ འོད~ འོད~ ན~ འེ

bǒd~ ǒdsem   bǒd~la   yod~ ǒd~ ǒd~ na~ e,

If our Tibetan mind is for Tibet,

    བོད་~པའི་    ལས་~དོན་    བསྒྲུབ་~ འུ~ འུ~ དགོས~ ཡེ་~~~~ 

    bǒd~bai    las~dǒn    drúb~ u~ u~ gós~ ye~~~~ .

        We should accomplish the Tibetan cause.

ང་~ཚོ་   གངས་~ཅན་   བོད་~ འོད~པའི~ཡེ་~~~~ 

ŋa~co   gǎŋ~jan   bǒd~ ǒd~bai~ye~~~~ ,

We, Tibetans from the Land of Snows,

    ལ་~ འ་རྒྱའི་    སྙིང་~ཁྲག་   གཅིག་~ འོ~ འོ~ འོ~ཡིན~ ཡེ་~~~~ 

    la~ ǎgyái ñìŋ~trag jig~ ǒ~ ǒ~ ǒ~yin~ ye~~~~ .

        Have the same heart’s blood for loyalty.

སྐད་~ འད་དང་   ཡི་~གེ་   བསྲུང་~ འུང~ འུང~ གི~འི

gad~ ǎddǎŋ yi~gě sùŋ~ ǔŋ~ ǔŋ~ gĭ~ĭ,

Do not cast off the responsibility we carry on our back,

    རྒྱབ་~ཀྱི་    ཁུར་~པོ་    མ་~ འ~ འ~ འབོར~ ཡེ་~~~~ 

    gyáb~gyi kur~bo ma~ ǎ~ ǎ~ bòr~ ye~~~~  .

        To protect oral and written Tibetan language.

ང་~ཚོ་   གངས་~ཅན་   བོད་~ འོད~པའི~ཡེ་~~~~ 

ŋa~co   gǎŋ~jan   bǒd~ ǒd~bai~ye~~~~ ,

We, Tibetans from the Land of Snows,

    མདུན་~ འུན་བསྐྱོད་    གོམ་~ཁ་    གཅིག་~ འོ~ འོ~ འོ~ཡིན~ ཡེ་~~~~ 

    dùn~ ǔngyod gǒm~ka jig~ ǒ~ ǒ~ ǒ~yin~ ye~~~~ .

        Are the same in stepping forward.

གཞིས་~ འིས་བྱེས་   ལྷན་~འཛོམས་    ཡོང་~ འོང~ འོང~ གི~འི

xís~ ĭsjyěs lhan~zòm yoŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~ gĭ~ĭ,

Do not slacken your commitment in the three regions,

    ཆོལ་~གསུམ་    དམ་~བཅའ་    མ་~ འ~ འ~ ལྷོད~ ཡེ་~~~~ 

    qol~sùm dǎm~ja ma~ ǎ~ ǎ~ lhod~ ye~~~~ .

        To see all Tibetans, those at home and those who live abroad, reunited.

        གཞིས་~ འིས་བྱེས་   ལྷན་~འཛོམས་    ཡོང་~ འོང~ འོང~ གི~འི

        xís~ ĭsjyěs   lhan~zòm    yoŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~ gĭ~i

            Do not slacken your commitment in the three regions

            ཆོལ་~གསུམ་    དམ་~བཅའ་    མ་~ འ~ འ~ ལྷོད~ ཡེ་~~~~ 

            qol~sùm    dǎm~ja   ma~ ǎ~ ǎ~ lhod~ ye~~~~ .

To see all Tibetans, those at home and those who live abroad, reunited.