Bodrig Punda

བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

Tibetan Brothers and Sisters

Lobsang

བློ་བཟང་།

Autoplay

བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།
bŏd-rig bun-dá
Tibetan Brothers and Sisters

                            བློ་བཟང་།

                                ló-sáŋ

སྐྱིད་  ~ན་    སྐྱིད་  ~ཀྱི་    རྟ་  ~ཕོ་     ཞོན་  ~རོགས་

gyid  ~na     gyid  ~gyi     da  ~po     xŏn  ~rog

When we feel happy, our companions riding the horse of happiness

                   བོད་  ~རིགས་   སྤུན་  ~ཟླ་   རེད~།

                   bŏd  ~rig   bun  ~dá  red~.

                   are our Tibetan brothers and sisters.

    སྡུག་  ~ན་     སྡུག་  ~གི་     ཁུར་  ~པོ་     ཁུར་  ~རོགས་

    dúg~na dúg~gĭ kur~bo kur~rog

    When we suffer, our companions carrying the load of affliction

                    བོད་  ~རིགས་   སྤུན་  ~ཟླ་   རེད~།

                   bŏd  ~rig    bun  ~dá   red~.

                   are our Tibetan brothers and sisters.

        སྐྱིད་  ~སྡུག་     སེམས་  ~ཀྱི་   མདུད་   ~པ་     དམ་~   དགོས ~   །

        gyid~dúg sem~gyi dùd~ba dăm~   gós ~  .

        In happiness and suffering, let us strengthen the bonds of our minds.

    ང་  ~ཚོ་     ཚང་  ~མ་

    ŋa  ~co   caŋ  ~ma,

    All of us,

        བོད་   ~རིགས་   སྤུན་  ~ཟླ་   རེད ~   །   {ཧེ་  ཧེ་   ཧོ}

        bŏd  ~rig    bun  ~dá   red ~ .  he  he   ho.

        We Tibetans are brothers and sisters.

            ཡེ~་་  འེ་~ བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་  ~ཟླ ~  །

            ye~.. hě~ bŏd~rig bun  ~dá  ~  .

            Tibetan brothers and sisters.

                ཡེ~་་  འེ་~        བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་  ~ཟླ ~  །

                ye~.. hě~ bŏd  ~rig   bun  ~dá  ~  .

                Tibetan brothers and sisters.

དགའ་  ~ན་    སེམས་  ~ཀྱི་     གླུ་  ~དབྱངས་    ལེན་  ~རོགས་

gá  ~na sem ~gyi lú ~yáŋ len  ~rog

When we feel joyful, our companions singing a heartfelt song

                    བོད་ ~རིགས་ སྤུན་ ~ཟླ་ རེད~།

                    bŏd  ~rig    bun  ~dá   red~.

                    are our Tibetan brothers and sisters.

    སྐྱོ་ ~ན་ མིག་ ~གི་ མཆི་ ~མ་ ཕྱི་ ~རོགས་

    gyo  ~na mig  ~gi qyì  ~ma     qyi  ~rog

    When we feel sad, our companions shedding our tears

                    བོད་ ~རིགས་ སྤུན་ ~ཟླ་ རེད~།

                    bŏd  ~rig    bun  ~dá   red~.

                    are our Tibetan brothers and sisters.

        དགའ་ ~སྐྱོའི་ སྙིང་ ~གཏམ་ རྒྱུན་ ~དུ་ གླེང་~   དགོས ~  །

        ga  ~gyoi ñìŋ  ~dam    gyún  ~dŭ léŋ~  gós ~  .

        Let us always express our innermost joy and sadness.

    ང་ ~ཚོ་ ཚང་ ~མ་

    ŋa  ~co   caŋ  ~ma,

    All of us,

        བོད་   ~རིགས་   སྤུན་  ~ཟླ་   རེད ~  །   {ཧེ་  ཧེ་   ཧོ}

        bŏd  ~rig    bun  ~dá   red ~ .  he  he   ho.

        We Tibetans are brothers and sisters.

            ཡེ~་་  འེ་~ བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་ ~ཟླ ~  །

            ye~.. hě~ bŏd~rig bun  ~dá  ~  .

            Tibetan brothers and sisters.

                ཡེ~་་  འེ་~        བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་ ~ཟླ ~  །

                ye~.. hě~ bŏd  ~rig   bun  ~dá  ~  .

                Tibetan brothers and sisters.

གསོན་  ~ན་     སྦྲང་  ~དཀར་     རྩམ་  ~པ་   ཟ  ~རོགས་

sòn  ~na dráŋ  ~gar     zam  ~ba să ~rog

While we are alive, our companions eating tsampa with white honey

                    བོད་ ~རིགས་ སྤུན་ ~ཟླ་ རེད~།

                    bŏd  ~rig    bun  ~dá   red~.

                    are our Tibetan brothers and sisters.

    ཤི་ ~ན་ མ་~ཎི་ ཕྲེང་ ~བ་ འདྲེན་ ~རོགས་

    xi  ~na     ma  ~ni     treŋ ~va     drèn  ~rog

    When we die, our companions reciting a mala of the Mani mantra

                    བོད་ ~རིགས་ སྤུན་ ~ཟླ་ རེད~།

                    bŏd  ~rig  bun  ~dá   red~.

                    are our Tibetan brothers and sisters.

        ཤི་ ~གསོན་ མཉམ་ ~པའི་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ ཡོད་ ~དགོས ~  །

        xi  ~sòn ñám  ~bai    tùn  ~drèl    yod  ~gós ~  .

        Let us be united equally in life and death.

    ང་ ~ཚོ་ ཚང་ ~མ་

    ŋa  ~co   caŋ  ~ma,

    All of us,

        བོད་ ~རིགས་ སྤུན་ ~ཟླ་ རེད ~ ། {ཧེ་ ཧེ་ ཧོ}

        bŏd  ~rig    bun  ~dá   red ~ .  he  he   ho.

        We Tibetans, are brothers and sisters.

        ཡེ~་་ འེ་~            བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་ ~ཟླ ~ །

        ye~.. hě~ bŏd~rig bun  ~dá  ~  .

        Tibetan brothers and sisters.

            ཡེ~་་ འེ་~            བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་ ~ཟླ ~ །

            ye~.. hě~         bŏd  ~rig   bun  ~dá  ~  .

            Tibetan brothers and sisters.

                ཡེ~་་    འེ་~             བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་ ~ཟླ ~ །

                ye~.. hě~     bŏd  ~rig   bun  ~dá  ~.

                Tibetan brothers and sisters.

                    ཡེ~་་    འེ་~                བོད་ ~རིགས་ ~   སྤུན་ ~ཟླ ~ །

                    ye~.. hě~         bŏd  ~rig   bun  ~dá  ~  .

                    Tibetan brothers and sisters.

                        {ཧ་ཡེ་}

                        haye!