Bumo Nga

བུ་མོ་ང་།

I, a Girl

Lhalung Tso

ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

Autoplay

བུ་མོ་ང་།
bǔ-mo ŋa
I, a Girl

    ལྷ་ལུང་མཚོ།

    lha-luŋ cò

རླུང་~བུ་   སིལ་སིལ་   གཡུག་པའི་   སྤང་~ལྗོངས་   ན~ །

lúŋ~bǔ   sil-sil   yúg-bai   baŋ~jóŋ   na~,

In the grasslands where the hissing wind blows,

    འཛུམ་~མདངས་   ལྷུག་ལྷུག་   དགོད་པའི་   བུ་~མོ་   ང་~ །

    zùm~dàŋ   lhug-lhug   gód-bai   bǔ~mo   ŋa~,

    I, a radiantly smiling girl,

མེ་~ཏོག་   ལྷུག་ལྷུག་   འདར་བའི་   ལྷས་~མཐའ་   ན~ །

me~dog   lhug-lhug   dàr-vai   lhas~tà   na~,

In the enclosed pastures where flowers flutter,

    བོད་~པའི་   བུ་མོ་   སེམས་པ་   ལྷས་~ ལ་   འཁོར~ །

    bǒd~bai   bǔ-mo   sem-ba   lhas~ ǎla   kor~.

    I, a Tibetan girl, care about the enclosed pastures.

    འ་~~~     འ་~~~

    ǎ~~~     ǎ~~~

བོད་~  པའི་~  བུ་~  མོ་~ །

bǒd~  pai~  bǔ~  mo~,

I, a Tibetan girl,

    བོད་~  པའི་~  བུ་~  མོ་~ །

    bǒd~  pai~  bǔ~  mo~.

    I, a Tibetan girl.

        སྦྲ་~   ནག་ནས་~   འཚོ་བ་   སྲུང་བའི་   བདག་~  འག་མོ་   ཡིན~ །

        drá~   nag-nas~   cò-va   sùŋ-vai   dág~  ǎgmo   yin~.

        I am the one who protects the livelihood of the black tents.

གློག་~འོད་   ཆེམ་ཆེམ་   འཕྲོ་བའི་   གྲོང་~ཁྱེར་   ན~ །

lóg~hǒd   qem-qem   trò-vai   drǒŋ~kyer   na~,

In the town where the lights glitter,

    མཁུར་~འཛུམ་   ཤིག་ཤིག་   མངོན་པའི་   བུ་~མོ་   ང་~ །

    kùr~zùm   xig-xig   ŋón-bai   bǔ~mo   ŋa~,

    I, a girl showing a dazzling smiling on her cheeks,

མི་~ཚོགས་   ལང་ལང་   གཡོ་བའི་   ཁྲོམ་~ར་   ན།

mi~cog    laŋ-laŋ   yó-vai   trom~ra   na,

In the market place filled with swarming people,

    རོང་~བའི་   བུ་མོའི་   སེམས་པ་   ཡུལ་~ འུ་ལ་   འཁོར~ །

    roŋ~vai   bǔ-moi   sem-ba   yul~  ǔla   kòr~.

    I am a farm girl who cares about the country.

    འ་~~~     འ་~~~

    ǎ~~~     ǎ~~~

རོང་~  བའི་~  བུ་~  མོ་~ །

roŋ~  vai~  bǔ~  mo~,

I, a farm girl,

    རོང་~  བའི་~  བུ་~  མོ་~ །

    roŋ~  vai~  bǔ~  mo~,

    A farm girl,

        ཞིང་~   ཁ་ནས་~   འཚོ་བ་   རོལ་པའི་   ཚ་~ འ་མོ་   ཡིན~ །

        xĭŋ~  ka-nas~   cò-va   rol-vai  ca~  ǎmo   yin~.

        I am a girl who enjoys a livelihood in the fields.

མི་~ཁ་   ལྷབ་ལྷུབ་   སྐྱོད་པའི་   ས་~མཐའ་   ན~ །

mi~ka   lhab-lhub   gyod-bai   sa~tà   na~,

In a faraway land stirred by the flutter of criticism,

    བོད་~གཞས་   སང་སང་   ལེན་པའི་   བུ་~མོ་   ང་~ །

    bǒd~xás   saŋ-saŋ   len-bai   bǔ~mo   ŋa~.

    I, a girl, sing a bright Tibetan song.

རིག་~གནས་   ཐར་ཐོར་   སྦྱོང་བའི་   སློབ་~གྲྭ་   ན~ །

rig~nás   tar-tor   jyóŋ-vai   lòb~drǎ   na~,

In the school where I study various branches of knowledge,

    ས་~མཐའི་   བུ་མོའི་   སེམས་པ་   ཕྱི་~ འི་ལ་   འཁོར~ །

    sa~tài   bǔ-moi   sem-ba   qyi~ ĭla   kòr~.

    I, a girl in a faraway land, think about the future.

    འ་~~~     འ་~~~

    ǎ~~~     ǎ~~~

ས་~  མཐའི་~  བུ་~  མོ་~ །

sa~  tài~  bǔ~  mo~,

Girl of a faraway land,

    ས་~  མཐའི་~  བུ་~  མོ་~ །

    sa~  tài~  bǔ~  mo~,

    Girl of a faraway land,

ཕ་~མ་ཡི་~   རེ་སྒུག་   ཁྲོད་ཀྱི་   ལང་~ འང་ཚོ་   ཡིན~ །

pa~ma-yi~   re-gúg   trod-gyi laŋ~  ǎŋco yin~.

You are the youth of your parents’ hopes.

    འ་~~~     འ་~~~

    ǎ~~~     ǎ~~~

        ས་~  མཐའི་~  བུ་~  མོ་~ །

        sa~  tài~  bǔ~  mo~,

        Girl of a faraway land,

            ས་~  མཐའི་~  བུ་~  མོ་~ །

            sa~  tài~  bǔ~  mo~,

            Girl of a faraway land,

                ཕ་~མ་ཡི་~   རེ་སྒུག་   ཁྲོད་ཀྱི་   ལང་~  འང་ཚོ་   ཡིན~ །

                pa~ma-yi~   re-gúg   trod-gyi   laŋ~  ǎŋco   yin~.

                You are the youth of your parents’ hopes.