Bumo Ngai Phayul

བུ་མོ་ངའི་ཕ་ཡུལ།

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

བུ་མོ་ངའི་ཕ་ཡུལ།
bǔmo ŋai payul

    གཞས་ཚིག།དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

    གཞས་གདངས།བསྟན་འཛིན།

    གཞས་མ།རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ།

        namgyal qoscò

བུ་~མོ་ ང་~ཡི་ ཕ་~ ཡུལ།

bǔ ~mo ŋa ~yi pa~ yul,

    དག་~པ་ གངས་~ཀྱི་ ཞིང་~འིང~~ ཁམས་ འམ~ 

    dǎg~ba gǎŋ~gyi xiŋ~iŋ~~ kam ǎm~.

        གངས་~འང་ དཀར་ དབུ་~འཕང་ མཐོ་~འོ~~ ན་ འ~ 

        gǎŋ~ǎŋ gar wú~pàŋ tò~ò~~ na ǎ~~,

            བུ་~ མོའི་ སེམས་~པ་ དགའ་~འ~~ ཡོང~ །  ཡ་རེ་ལོ~།

            bǔ~ mo sàm~ba gá~á~~ yoŋ.  ya re lo~.

ཨ་~་་་ ཧ་~་་་་་ཧ་~་་་་་་ཧ་~

a~.. ha~…. ha~…. ha~.

    གངས་~དཀར་ དབུ་~འཕང་ མཐོ་~འོ ན་ འ~ 

    gǎŋ~gar wú~pàŋ tò~ò na ǎ~,

        བུ་~མོའི་ སེམས་~པ་ དགའ་~ ཡོང~~~ 

        bǔ~mo sàm~ba gá~á yoŋ~~~.

བུ་~མོ་ ང་~ཡི་ ཕ་~ ཡུལ།

bǔ ~mo ŋa ~yi pa~ yul,

    ཆོས་~ཆེན་ བྷོ་~ཊ་ ས་~འ~~ ཆ་ འ~ 

    qos~qen bho~ta sa~ǎ~~ qa ǎ~ ,

        མདོ་~འོ སྔགས་ བསྟན་~པ་ དར་~འར~~ ན་ འ~ 

        dò~ò  ŋàg dan~ba dǎr~ǎr~~ na ǎ~ ,

            གྲོ་~འོ མང་ ཡིད་~སེམས་ དགའ་~འ~~ ཡོང~ །  ཡ་རེ་ལོ~།

            drò~ò maŋ yid~sem gá~á~~ yoŋ  ya re lo~.

ཨ་~་་་ ཧ་~་་་་་ ཧ་~་་་ ཧ་~

a~… ha~…. ha~…. ha~.

    མདོ་~སྔགས་ བསྟན་~པ་ དར་~ན~འ~ 

    dò ~ŋàg dan ~ba dǎr~na~ǎ~ ,

        འགྲོ་~མང་ ཡིད་~སེམས་ དགའ་~ ཡོང~~~ 

        drò~maŋ yid~sem gá~á yoŋ~~~ .

བུ་~མོ་ ང་~ཡི་ ཕ་~ ཡུལ།

bǔ ~mo ŋa ~yi pa~ yul,

    ཆེན་~པོ་ བོད་~ཀྱི་ གནས་~འས~~ ཡུལ་ འུལ~ 

    qen~bo bǒd~gyi nás~ás~~ yul~~~.

        ནང་~འང མི་ མཐུན་~སྦྲེལ་ བཟང་~འང~~ ན་ འ~ 

        naŋ~ǎŋ mi tùn~drèl sáŋ~áŋ~~ na~~~,

            ང་~ ཚོའི་ སེམས་~པ་ དགའ་~འ~~ ཡོང~ །  ཡ་རེ་ལོ~།

            ŋa~ǎ coi sàm~ba gá~á~~yoŋ~  ya re lo~.

ཨ་~་་་ ཧ་~་་་་་ ཧ་~་་་་ ཧ་~

a~... ha~…. ha~…. ha~.

    ནང་~འང མི་ མཐུན་~འུན སྦྲེལ་ བཟང་~འང ན་ འ~ 

    naŋ~ǎŋ mi tùn~ùn drèl sáŋ~áŋ na~~~,

        ང་~ཚོའི་ སེམས་~པ་ དགའ་~འ~ ཡོང~~~ 

        ŋa~coi sàm~ba gá~á~yoŋ~~~ .

ཨ་~་་་ ཧ་~་་་་ ཧ་~་་་་ ཧ་~

a~... ha~…. ha~…. ha~.

    ནང་~འང མི་ མཐུན་~འུན སྦྲེལ་ བཟང་~འང ན་ འ~ 

    naŋ~ǎŋ mi tùn~ùn drèl sáŋ~áŋ na~~~ ,

        ང་~ཚོའི་ སེམས་~པ་ དགའ་~འ~ ཡོང འོང~~ 

        ŋa~coi sàm~ba gá~á~  yoŋ~~~.

            ང་~ཚོའི་ སེམས་~པ་ དགའ་~འ~~ ཡོང~~~~ 

            ŋa~coi sàm~ba gá~á~~~ yoŋ~~~~ .