Bumo Ngayi Sempa

བུ་མོ་ང་ཡི་སེམས་པ།

The Feelings of a Girl, Myself

Leywang Lhamo

ལས་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

བུ་མོ་ངའི་སེམས་པ།
bŭ-mo ŋa-yi sem-ba
The Thoughts of me, a Girl

                            ལས་དབང་ལྷ་མོ།

                                las-wáŋ lha-mo

ཁྱེད་~  ཀྱིས་~ སྒྲ་~སྙན་ རྡུང་~དང་

kyed~ gyis~  drá~ñàn   dúŋ~dăŋ

                    ང་~  ཡིས་~ ལེན~ འེན~

                    ŋa~ yis~  len~ ěn~.

You play the lute and I sing.

    གཞས་~  ཚིག་~ བོད་~  པའི་~

    xás~  cig~  bŏd~ bai~

                    སེམས་~པ་ དམར་~པོ་ ལེན~ འེན~

                    sem~ba  már~bo len~ ěn~,

    The lyrics express the noble feelings of Tibetans,

        གངས་~ཅན་ བོད་~པའི་ མཐུན་~  སྒྲིལ་~    རིང་~   མོ་~

        găŋ~jan bŏd~bai tùn~  dríl~  riŋ~  mo~

                    ལེན~ འེན~ འེན~ འེན

                    len~ ěn~ ěn~ ěn.

        The unity of the people of the Land of Snow.

            བོད་~པའི་ བདེ་~སྐྱིད་ ཡར་~ ནས་~   ཡར་~ ལ་~

            bŏd~bai dé~gyid yar~ nas~  yar~ la~

                    བསྟོད~ འོད~

                    dod~ ŏd~.

            They praise the happiness of the Tibetans ever higher.

ཁྱེད་~  ཀྱིས་~   གླིང་~བུ་ བུས་~དང་

kyed~ gyis~  líŋ~bŭ bŭs~dăŋ

                    ང་~  ཡིས་~   ལེན~ འེན~

                    ŋa~ yis~   len~ ěn~.

You play the flute and I sing.

    གཞས་~  ཚིག་~    བོད་~  པའི་~

    xás~ cig~  bŏd~ bai~

                    སེམས་~པ་ དམར་~པོ་ ལེན~ འེན~

                    sem~ba már~bo len~ ěn~,

    The lyrics express the noble feelings of Tibetans,

        སྐྱིད་~སྡུག་ མཉམ་~མྱོང་ ཡ་~  རབས་~  མི་~  རིགས་~

        gyid~dúg ñam~ñóŋ   ya~ rab~  mi~  rig~

                    ལེན~ འེན~ འེན~ འེན

                    len~ ěn~ ěn~ ěn.

        The shared pleasure and pain of a good-natured people.

            བོད་~པའི་ བྱམས་~སེམས་ ཡར་~ ནས་~  ཡར་~ ལ་~

            bŏd~bai jyăm~sem yar~ nas~  yar~ la~

                    བསྟོད~ འོད~

                    dod~ ŏd.

            They praise the loving kindness of the Tibetan people higher and higher.

ཁྱེད་~  ཀྱིས་~   པི་~ཝང་ འཐེན་~དང་

kyed~  gyis~   bi~waŋ tèn~dăŋ

                    ང་~  ཡིས་~   ལེན~ འེན~

                    ŋa~ yis~   len~ ěn~.

You play the piwang* and I sing.

    གཞས་~  ཚིག་~    བོད་~  པའི་~

    xás~ cig~   bŏd~  bai~

                    སེམས་~པ་ དམར་~པོ་ ལེན~ འེན~

                    sem~ba már~bo len~ ěn~,

    The lyrics express the noble feelings of Tibetans,

        གཞིས་~བྱེས་ ལྷན་~འཛོམས་ ཡོང་~  བའི་~   ལས་~  ལ་~

        xís~jyěs~    lhan~zòm yoŋ~  vai~   las~  la~

                    ལེན~ འེན~ འེན~ འེན

                    len~ ěn~ ěn~ ěn.

        The effort to unite Tibetans living in Tibet and abroad.

            བོད་~པའི་ རླུང་~རྟ་ ཡར་~ ནས་~   ཡར་~ ལ་~

            bŏd~bai lúŋ~da yar~  nas~  yar~  la~

                    བསྟོད~ འོད

                    dod~ ŏd.

            They praise the fortune of the Tibetan people higher and higher.

                བོད་~པའི་ རླུང་~རྟ་ ཡར་~ ནས་~   ཡར་~ ལ་~

                bŏd~bai lúŋ~da yar~ nas~   yar~ la~

                    བསྟོད~ འོད~

                    dod~ ŏd.

                They praise the fortune of the Tibetan people higher and higher.

* A stringed musical instrument.