Bumo Tso

བུ་མོ་ཚོ།

Girls!

Nyingmo Kyi

ཅོ་ནེ་ཉིང་མོ་སྐྱིད།

Autoplay

བུ་མོ་ཚོ།
bǔ-mo co
Girls!

    རྩོམ་བྲིས་པ་        ཨ་མཆོག་རླུང་རྟ།

    དབྱངས་རྟ་        ཁྱུང་བཀྲ།

    གླུ་མ་            ཅོ་ནེ་ཉིང་མོ་སྐྱིད།

    jo-ne ñiŋ-mo gyid

གོ་ ~ལ་   ཟླུམ་~པོའི་   ཡང་ ~རྩེ་   བྱམས་ ~སེམས་   ཅན~ ནེ~ ~ 

gǒ ~la   dúm~boi   yaŋ ~ze   jyǎm ~sem   jan~ ne~ ~ .

In this round world, the pinnacle is to have compassion.

དྲིན་ ~ལ་   འཛད་ ~མཐའ་   མེད་ ~པའི་   ཨ་ ~མ་   ལགས~ ཡེ~ 

drĭn ~la   zàd ~tà  med ~bai   a ~ma  lag~ ye~ ,

As for kindness, a mother has no end of it,

མ་ ~འོངས་   ཡུམ་ ~ཆེན་   འགྱུར་ ~བའི་   བུ་ ~མོ་   ཚོ~ ཡེ~ ~ ཡེ~ 

ma ~hǒŋ   yum ~qen   gyùr ~vai   bǔ ~mo   co~ ye~ ~ ye~ ,

And you girls, who will become mothers in the future,

མ་ ~འདུག་   མ་ ~འདུག་   མྱུར་ ~མོར་   ཡར་ ~ལ་   ལོངས~ ~ འོང~ 

ma ~dùg   ma ~dùg   ñúr ~mor   yar ~la   loŋ~ ~ ǒŋ~ !

Do not stay idle, do not stay idle, grow up quickly!

ང་ ~ནི་   གངས་ ~ཅན་   བོད་ ~པའི་   བུ་ ~མོ་   ཡིན~ ཡེ~ 

ŋa ~ni   gǎŋ ~jan   bǒd ~bai   bǔ ~mo   yin~ ye~ .

I am a Tibetan girl of the Land of Snow.

གཞུང་ ~དྲང་   བྱམས་ ~ལྡན་   གངས་ ~ཅན་   བུ་ ~མོ་   ཚོ~ འོ~ ~ 

xúŋ ~drǎŋ   jyǎm ~dán   gǎŋ ~jan   bǔ ~mo  co~ o~ ~ ,

Girls of the Land of Snow, loving and with a sincere character,

ཁྱིམ་ ~ཚང་   སློབ་ ~གསོའི་   སློབ་ ~དཔོན་   ཁྱེད་ ~ལས་   སུ~ 

kyim ~caŋ   lòb ~sòi   lòb ~bon   kyed ~las  su~ ?

Who is a better teacher than you for educating the household?

གངས་ ~ལྗོངས་   མ་ ~འོངས་   ཁྱོད་ ~ཚོའི་   དྲོད་ ~ལ་   རེ~ ཡེ~ ~ ཡེ~ 

gǎŋ ~joŋ   ma ~hǒŋ   kyod ~coi   drǒd ~la   re~ ye~ ~ ye~.

My hope for the future of the country of the snow is in your warmth.

མ་ ~འདུག་   མ་ ~འདུག་   མྱུར་ ~དུ་   སྐྱོངས་ ~ཤིག་   ཨང་~ ~ ~ 

ma ~dùg   ma ~dùg   ñúr ~dú   gyoŋ ~xig  aŋ~ ~ ~ !

Do not stay idle, do not stay idle, take care soon!

ང་ ~ནི་   གངས་ ~ཅན་   བོད་ ~པའི་   བུ་ ~མོ་   ཡིན~ ཡེ~ 

ŋa ~ni   gǎŋ ~jan   bǒd ~bai   bǔ ~mo   yin~ ye~ .

I am a Tibetan girl of the Land of Snow.

འཛམ་ ~གླིང་   རྒྱལ་ ~ཁབ་   རྩེ་ ~ན་   བོད་ ~པ་   གྲགས~ ~ ~ 

zàm ~líŋ   gyál ~kab   ze ~na   bǒd ~ba   drǎg~ ~ ~ .

Tibetans on the top of the realm of this world are renowned.

བྱམས་ ~དང་   སྙིང་ ~རྗེ་   ལྡན་ ~པའི་   བོད་ ~མི་   ཟེར~ 

jyǎm ~dǎŋ   ñìŋ ~jé   dán ~bai   bǒd ~mi   sěr~ .

Tibetan people are said to be endowed with love and compassion.

མ་ ~འོངས་   མ་ ~འོངས་   བསམ་ ~ན་   ཁྱོད་ ~ལ་   རག~ ཡེ~ ~ ཡེ~ 

ma ~hǒŋ   ma ~hǒŋ   sàm ~na   kyod ~la   rag~ ye~ ~ ye~ .

The future, the future, if you think about it, depends on you.

མ་ ~འདུག་   རྒྱུན་ ~དུ་   སློབ་ ~གསོ་   གནང་ ~བར་   གཅེས~ ~ འེ~ 

ma ~dùg   gyún ~dǔ   lòb ~sò   náŋ ~var   jes~ ~ e~.

Do not stay idle, it is crucial that you continuously provide education.

ང་ ~ནི་   གངས་ ~ཅན་   བོད་ ~པའི་   བུ་ ~མོ་   ཡིན~ ཡེ~ 

ŋa ~ni   gǎŋ ~jan   bǒd ~bai   bǔ ~mo   yin~ ye~ .

I am a Tibetan girl of the Land of Snow.

བྱམས ~སེམས་   གཤིས་ ~རྒྱུད་   དྲང་ ~བའི་   བུ་ ~མོ་   ཚོ~ ~ ~ 

jyǎm~sem   xìs ~gyúd   drǎŋ ~vai   bǎ ~mo   co~ ~ ~ 

Girls with a loving mind and a sincere character

མ་ ~འདུག་   མ་ ~འདུག་   སྔོན་ ~ཐོན་   གྲལ་ ~ལ་   འགྲོ~ 

ma ~dùg   ma ~dùg   ŋòn ~ton   drǎl ~la   drò~ .

Do not stay idle, do not stay idle, walk in the ranks of the forefront,

རིན་ ~ཐང་   ཅན་ ~གྱི་   ཡོན་ ~ཏན་   ལེན་ ~དུ་   འགྲོ~ ཡེ~ ~ ཡེ~ 

rin ~taŋ   jan ~gyĭ   yon ~dan   len ~dǔ   drò~ ye~ ~ ye~ .

Go and acquire valuable knowledge.

གངས་ ~ལྗོངས་   ཨ་ ~མའི་   ལས་ ~འགན་   སྒྲུབ་ ~ནས་   ཡོད~ ~ འོད~ 

gǎŋ ~jóŋ   a ~mai   las ~gàn   drúb ~nas   yod~ ~ ǒd~ .

We are taking on our responsibilities as mothers of the country of snow.

ང་ ~ནི་   གངས་ ~ཅན་   བོད་ ~པའི་   བུ་ ~མོ་   ཡིན~ ཡེ~ 

ŋa ~ni   gǎŋ ~jan   bǒd ~bai   bǔ ~mo   yin~ ye~ .

I am a Tibetan girl of the Land of Snow.

    གངས་ ~ལྗོངས་   ཨ་ ~མའི་   ལས་ ~འགན་   སྒྲུབ་ ~ནས་   ཡོད~ ~ འོད~ 

    gǎŋ ~jóŋ   a ~mai   las ~gàn   drúb ~nas   yod~ ~ ǒd~ ,

We are taking on our responsibilities as mothers of the country of snow.

        ང་ ~ནི་   གངས་ ~ཅན་   བོད་ ~པའི་   བུ་ ~མོ་   ཡིན~ ཡེ~ 

        ŋa ~ni    gǎŋ ~jan    bǒd ~bai    bǔ ~mo    yin~ ye~ .

I am a Tibetan girl of the Land of Snow.