Bumoi Gyancha

བུ་མོའི་རྒྱན་ཆ།

Girl's Ornaments

Penpa & Tashi Yudon

སྤེན་པ། བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོན།

Autoplay

བུ་མོའི་རྒྱན་ཆ།
bǔ-moi gyán-qa
Girls’ Ornaments

        གཞས་ཚིག་ སྤེན་པ།

        གཞས་པ་    སྤེན་པ

        གཞས་མ་ བཀྲ་ཤིས་གཡུ་སྒྲོན།

        dra-xis yú-drón dǎŋ ben-ba

བུ་~ འུ་མོ་   ང་~འ་ལ་  མི་~དགོས་ འོས~ ཅི་~ཡང་ འང་~ འང་~ མེད~འེད་~~ 

bǔ~ ǔ-mo  ŋa~ǎ-la  mi~gós ǒs~ ji~yaŋ ǎŋ~ ǎŋ~ med~ěd~~ .

There is nothing that I, a girl, need.

བུ་~ འུ~ མོ་~ འོ~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ མགོ་~ རས་~ འ~ལ རེད~~~~~

bǔ~ ǔ~ mo~ ǒ~ ŋa~la  gós~ gyú~ gò~ ras~ ǎ~la  red~~~~~.

What I, a girl, need is a headscarf.

    བུ་~ འུ~ མོ་~ འོ~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ མགོ་~ རས་~ འ~ལ  རེད~~~~~

    bǔ~ ǔ~ mo~ ǒ~ ŋa~la   gós~ gyú~ gò~ ras~ ǎ~la  red~~~~~.

    What I, a girl, need is a headscarf.

བུ་~ འུ་་ཆུང་   ང་~འ་ལ་  མི་~དགོས་ འོས~ ཅི་~ཡང་ འང་~ འང་~ མེད~འེད་~~ །

bǔ~ ǔ-quŋ  ŋa~ǎ-la  mi~gós ǒs~ ji~yaŋ ǎŋ~ ǎŋ~  med~ěd~~ .

There is nothing that I, a little boy, need.

བུ་~ འུ~ ཆུང~ འུང~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ བྱུ་~ རུ་~ འུ~ལ  རོལ~~~~~

bǔ~ ǔ~ quŋ~ ǔŋ~ ŋa~la   gós~ gyú~ jyǔ~ ru~ ǔ~ la  rol~~~~~.

What I, a little boy, need and like is coral.

    བུ་~ འུ~ ཆུང~ འུང~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ བྱུ་~ རུ་~ འུ~ལ  རོལ~~~~~

    bǔ~ ǔ~ quŋ~ ǔŋ~ ŋa~la   gós~ gyú~ jyǔ~ ru~ ǔ~ la  rol~~~~~.

    What I, a little boy, need and like is coral.

བུ་~ འུ་མོ་   ང་~འ་ལ་  མི་~དགོས་ འོས~ ཅི་~ཡང་ འང་~ འང་~ མེད~འེད་~~ །

bǔ~ ǔ-mo  ŋa~ǎ-la  mi~gós ǒs~ ji~yaŋ ǎŋ~ ǎŋ~   med~ěd~~ .

There is nothing that I, a girl, need.

བུ་~ འུ~ མོ་~ འོ~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ རྣ་~ ལུང~ འུ~ལ  རེད~~~~~

bǔ~ ǔ~ mo~ ǒ~ ŋa~la   gós~ gyú~ ná~ luŋ~ ǔ~la  red~~~~~.

What I, a girl, need are earrings.

    བུ་~ འུ~ མོ་~ འོ~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ རྣ་~ ལུང་~ འུ~ལ  རེད~~~~~

    bǔ~ ǔ~ mo~ ǒ~ ŋa~la   gós~ gyu~ ná~ luŋ~ ǔ~la  red~~~~~.

    What I, a girl, need are earrings.

བུ་~ འུ་མོ་   ང་~འ་ལ་  མི་~དགོས་ འོས~ ཅི་~ཡང་ འང་~ འང་~ མེད~འེད་~~ །

bǔ~ ǔ-mo  ŋa~ǎ-la  mi~gós ǒs~ ji~yaŋ ǎŋ~ ǎŋ~med~ěd~~ .

There is nothing that I, a little girl, need.

བུ་~ འུ་ཆུང་   ང་~འ་ལ་  མི་~དགོས་ འོས~ ཅི་~ཡང་ འང་~ འང་~ མེད~འེད་~~ །

bǔ~ ǔ~ quŋ~ ŋa~ǎ-la   mi-gós~ ǒs ji~yaŋ ǎŋ~ ǎŋ~med~ěd~~ .

There is nothing that I, a little boy, need.

བུ་~ འུ~ ཆུང~ འུང~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ ཁྱུ~ པ་~ འ~ལ  རོལ~~~~~

bǔ~ ǔŋ~ quŋ~ ǔ~ ŋa~la   gós~ gyú  kyu~ ba ǎ~la rol~~~~~.

What I, a little boy, need and like is a chuba.

    བུ་~ འུ~ ཆུང~ འུང~ ང~ལ་   དགོས་~ རྒྱུ་~ ཁྱུ་~ པ་~ འ~ལ  རོལ~~~~~

  bǔ~ ǔ~ quŋ~ ǔŋ~ ŋa~la   gós~ gyú  kyu~ ba ǎ~la rol~~~~~.

    What I, a little boy, need and like is a chuba.

གཟི་~ འི་དང་   བྱུ་~འུ་རུ་  སྤོས་~ཤེལ་ འོ~ ལེགས་~མོ་ འོ~ འོ~ ལ་གསུམ~འུམ~~

sí~ i dǎŋ  jy ǔ ~ǔ~ bos~xel ǒ~  leg~mo ǒ~ ǒ~lasùm~ ǔm~~>.

But as for beautiful zi beads, coral, and amber, these three,

ངས་~ འས~ ལ་~  གསོག~ འག་པའི་   རྒྱུ་~ ལ་~ སྙིང་~ པོ་~ འོ~ ལ་མེད~~~~~

ŋas~ ǎs~ la~  sòg~ǒg་bai  gyú~la~ ñìŋ~bo~ǒ~la med~~~~~.

There is no sense for me to accumulate them.

    ངས་~ འས~ ལ་~ གསོག~ འག་པའི་   རྒྱུ་~ ལ་~ སྙིང་~ པོ་~ འོ~ ལ་མེད~~~~~

    ŋas~ ǎs~ la~  sòg~ǒgbai  gyú~la~ ñìŋ~bo~ǒ~la med~~~~~.

    There is no sense for me to accumulate them.