Chang Zhey

ཆང་གཞས།

Drinking Song

Lumo Tso

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Autoplay

ཆང་གཞས།
qaŋ-xás
Drinking Song

    གཞས་ཚིག་    དམངས་སྲོལ།

    གཞས་གདངས་    དམངས་སྲོལ།

    གཞས་མ་    ཀླུ་མོ་མཚོ།

    lú-mo cò

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang,

ལ་ནི་   གཞས་~ མ་~ ཡག་~ མོ་~༑

la-ni   xás~ ma~ yag~ mo~༑

Good chang serving lady.

                    དགུང་~ སྔོན་~ མཐོན་~ པོ་~ རེད~ འེད~ འེད~ འེད~ ཡ

                    gúŋ~ ŋòn~ tòn~ bo~ red~ ěd~ ěd~ ěd~ ya

                    The sky is blue.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang,

ལ་ནི་   གཞས་~ མ་~ ཡག་~ མོ་~༑

la-ni   xás~ ma~ yag~ mo~༑

Good chang serving lady.

                    དགུང་~ སྔོན་~ མཐོན་~ པོ་~ རེད~ འེད~ འེད~ འེད~ ཡ

                    gúŋ~ ŋòn~ tòn~ bo~ red~ ěd~ ěd~ ěd~ ya

                    The sky is blue.

ལ་ནི་   མགྲོན་~  ཆུང་~ ཡག་~ མོ་~༑

la-ni   dròn~    quŋ~ yag~ mo~༑

Let’s enjoy good chang, good guest,

                    ཉི་~ ཟླ་~ སྐར་~ གསུམ་~ རེད~ འེད~ འེད~ འེད~ ཡ

                    ñi~ dá~ gar~ sùm~ red~ ěd~ ěd~ ěd~ ya

                    Like the sun, moon and stars.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang,

ལ་ནི།  ཞབས་~ བྲོ་~ གསུམ་~ རྒྱག་~༑

la-ni   xǎb~ drǒ~ sùm~ gyág~༑

Dance three times

                    ཡར་~ ཕྱོགས་~ སྤང་~ ཁར་~ འགྲོ~ འོ~ འོ~ འོ~ ཡ

                    yar~ qyog~ baŋ~ kar~ drò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ya

                    And go towards the meadow.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang,

ལ་ནི།  སྨན་~ ཆུང་~ བུ་~ མོས་~༑

la-ni   màn~ quŋ~ bǔ~ mos~༑

Young women,

                    སྐོར་~ ར་~ གཡས་~ སྐོར་~ རྒྱོབ~ འོ~ འོ~ འོ~ ཡ

                    gor~ ra~ yás~ gor~ gyób~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ya

                    Turn right!

ལ་ནི།  སྟག་~ ཤར་~ གཞོན་~ པས་~༑

la-ni   dag~ xar~ xón~ bas~༑

Young men,

                    སྐོར་~ ར་~ གཡོན་~ སྐོར་~ རྒྱོབ~ འོ~ འོ~ འོ~ ཤོག

                    gor~ ra~ yón~ gor~ gyób~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ xog

                    Turn left!

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang!

ལ་ནི་   ཕ་~ རིའི་~ རི་~ ལ་~༑

la-ni   pa~ rii~ ri~ la~༑

There on the slope of the mountain,

                    རི་~ ཟུང་~ བྲག་~ དཀར་~ ཆགས~ འག~ འག~ འག~ ཡ

                    ri~ sǔŋ~ drǎg~ gar~ qag~ ǎg~ ǎg~ ǎg~ ya

                    There is a white rock.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang.

ལ་ནི་   ཕ་~ རིའི་~ རི་~ ལ་~༑

la-ni   pa~ rii~ ri~ la~༑

There on the slope of the mountain,

                    རི་~ ཟུང་~ བྲག་~ དཀར་~ ཆགས~ འག~ འག~ འག~ ཡ

                    ri~ sǔŋ~ drǎg~ gar~ qag~ ǎg~ ǎg~ ǎg~ ya

                    There is a white rock.

ལ་ནི་   ཚུར་~ རིའི་~ ཐང་~ ལ་~༑

la-ni   cur~ rii~ taŋ~ la~༑

Here on the plain ground,

                    མར་~ མེ་~ གཡུ་~ མཚོ་~ འཁྱིལ~ འི~ འི~ འི~ ཡ

                    mar~ me~ yú~ ò~ kyìl~ ĭ~ ĭ~ ĭ~ ya

                    There is a turquoise-blue lake.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang.

ལ་ནི་   དེ་~ གཉིས་~ བར་~ ལ་~༑

la-ni   dě~    ñís~ bǎr~ la~༑

Between these two,

                    ལྷ་~ ཤིང་~ ཤུག་~ པ་~ འཁྲུངས~ འུང~ འུང ~ འུང ~ ཡ

                    lha~ xiŋ~ xug~ ba~ trùŋ~ ǔ~ ǔ~ ǔ~ ya

                    There grows the divine cypress tree.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang.

ལ་ནི།  ལྷ་~ ཤིང་~ ཤུག་~ པའི་~༑

la-ni   lha~ xiŋ~ xug~ bai~༑

With the cypress wood,

                    བསང་~ དཀར་~ ཡག་~ མོ་~ གཏོང~ འོང~ འོང~ འོང~ ཡ

                    sàŋ~ gar~ yag~ mo~ doŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~~ ya

                    White smoke is being offered.

ལ་ནི།  བསང་~ དཀར་~ ཡག་~ མོ་~༑

la-ni   sàŋ~ gar~ yag~ mo~༑

The white smoke

                    ནམ~ མཁའི་~ སྤྲིན་~ ལ་~ གྱུར~ འུ~ འུ~ འུ~ ཡ

                    nam~ kài~ drin~ la~ gyǔr~ ǔ~ ǔ~ ǔ~ ya

                    Turns into clouds in the sky.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang.

ལ་ནི།  སྤྲིན་~ པ་~ དཀར་~ པོ་~༑

la-ni   drin~ ba~ gar~ bo~༑

The white clouds

                    སྦྲང་~ ཆར་~ སིལ་~ མ་~ འབབ~ འ~ འ~ འ~ ཡ

                    dráŋ~ qar~ sil~ ma~ bǎb~ ǎ~ ǎ~ ǎ~ ya

                    Turn into slight rain.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang.

ལ་ནི་   སྤྲིན་~ པ་~ དཀར་~ པོ་~༑

la-ni   drin~ ba~ gar~ bo~༑

The white clouds

                    སྦྲང་~ ཆར་~ སིལ་~ མ་~ འབབ~ འ~ འ~ འ~ ཡ

                    dráŋ~ qar~ sil~ ma~ bǎb~ ǎ~ ǎ~ ǎ~ ya

                    Turn into slight rain.

ལ་ནི་   སྦྲང་~ ཆར་~ སིལ་~ མས་~༑

la-ni   dráŋ~ qar~ sil~ mas~༑

The slight rain

                    ཨ་~ འབྲུ་~ ནས་~ ཤིག་~ འཁྲུངས~ འུང~ འུང~ འུང~ ཡ

                    a~ drù~ nas~ xig~ trùŋ~ ǔŋ~ ǔŋ~ ǔŋ~ ya

                    Makes the barley grow.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang.

ལ་ནི་   ཨ་~ འབྲུ་~ ནས་~ ཀྱིས་~༑

la-ni   a~ drù~ nas~ gyis~༑

With the barley,

                    ཞིམ་~ པོ་~ ཆང་~ ཞིག་~ བཙོས~ འོས~ འོས~ འོས~ ཡ

                    xĭm~ bo~ qaŋ~ xĭg~ zos~ ǒs~ ǒs~ ǒs~ ya

                    We brew tasty chang.

ཆང་~ ལ་~ ཞིམ་~ པོ་~ རོལ~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ~ རོ

qaŋ~ la~ xĭm~ bo~ rol~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ro

Let’s enjoy good chang.

ལ་ནི་   ཞིམ་~ པོ་~ ཆང་~ དེ་~༑

la-ni   xĭm~ bo~ qaŋ~ dě~༑

The tasty chang

                    གངས་~ ཅན་~ བོད་~ ཀྱིས་~ བཞེས~ འེས~ འེས~ འེས~ ཡ

                    gan~ jan~ bod~ gyis~ xes~ ěs~ ěs~ ěs~ ya

                    Is being drunk in the snowy land of Tibet.

ལ་ནི།  མགྲོན་~ ཆུང་~ ཡག་~ མོ་~༑

la-ni   dròn~    quŋ~ yag~ mo~༑

A good guest makes

                    སེམས་~ པ་~ སྐྱིད་~ པོ་~ རེད~ འོང~ འོང~ འོང~ ཡ

                    sem~ ba~ gyid~ bo~ red~ ǒŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~ ya

          A happy spirit.

    ལ་ནི།  མགྲོན་~ ཆུང་~ ཡག་~ མོ་~༑

    la-ni   dròn~    quŋ~ yag~ mo~༑

  A good guest makes

                    སེམས་~ པ་~ སྐྱིད་~ པོ་~ རེད~ འོང~ འོང~ འོང~ ཡ

                    sem~ ba~ gyid~ bo~ red~ ǒŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~ ya

          A happy spirit.

        ལ་ནི།  མགྲོན་~ ཆུང་~ ཡག་~ མོ་~༑

        la-ni   dròn~ quŋ~ yag~ mo~༑

    A good guest makes

                    སེམས་~ པ་~ སྐྱིད་~ པོ་~ རེད~ འོང~ འོང~ འོང~ ཡ

                    sem~ ba~ gyid~ bo~ red~ ǒŋ~ ǒŋ~ ǒŋ~ ya

          A happy spirit.