Chang Zhimpo

ཆང་ཞིམ་པོ།

Delicious Chang

Lumo Tso

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Autoplay

ཆང་ཞིམ་པོ།
qaŋ xĭm-bo

        ཀླུ་མོ་མཚོ།

        lú-mo cò

    བསྭོ་~ འོ་~ ~ ~

    sò~ ǒ~ ~ ~

        བསྭོ་འོ་~  ཡར་~ འ་འགྲོ་  ཡར་~ འ~ འགྲོ~ ~

        sò-ǒ~  yar~ ǎ-drò  yar~ ǎ~ drò~ ~

                            ཆང་~  ཞིམ་~པོ་  ལ་~འ~  ཡོ~~~།

                            qaŋ~  xĭm~bo  la~ǎ~  yo~ ~ ~

སྐྱབས་~འ~   གནས་~འས~   དཀོན་~ མཆོག་~ འོག~།   དཀོན་ ~མཆོག་ གསུམ་~ལ་  མཆོད~འོད~

gyab~ ǎ ~   nás~ ǎs~   gon~ qòg~ ǒg~,   gon ~qòg sùm~la  qòd~ǒd~.

    ལྷ་~ ཁྱེད་~ འེས་ཚོས་~  ཀ་~ འ~  ལམ་~ འམ~ སྟོན།  སྟོན་~པར་ སྨོན~ འོན~

    lha~ kyed~ ěs-་cos~  ga~ ǎ~  lam~ ǎm~ don,  don~bar mòn~ ǒn~.

        ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

        qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.

    བསྭོ་~ འོ་~ ~ ~

    sò~ ǒ~ ~ ~

        བསྭོ་འོ་~  ཡར་~ འ་འགྲོ་  ཡར་~ འ~ འགྲོ~ ~

        sò-ǒ~  yar~ ǎ-drò  yar~ ǎ~ drò~ ~

                            ཆང་~  ཞིམ་~པོ་  ལ་~འ~  ཡོ~~~།

                            qaŋ~  xĭm~bo  la~ǎ~  yo~ ~ ~

དྲིན་~འིན~   ཆེན་~འེན~   ཕ་~ མ་~ འ~།   ཕ་ ~མ་ ཡོངས་~ལ་  མཆོད~འོད~

drĭn~ĭn~   qen~ěn~   pa~ ma~ ǎ~,   pa ~ma yoŋ~la  qòd~ǒd~.

    དྲིན་~ཕ་~ འ་མའི་~  ཀ་~ འ~  ཤུལ་~ འུལ~ ཟིན།  ཟིན་~པར་ སྨོན~ འོན~

    drĭn~pa~ ǎ-mai~  ga~ ǎ~  xul~ ǔl~ sĭn,  sĭn~bar mòn~ ǒn~.

        ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

        qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.

    བསྭོ་~ འོ་~ ~ ~

    sò~ ǒ~ ~ ~

        བསྭོ་འོ་~  ཡར་~ འ་འགྲོ་  ཡར་~ འ~ འགྲོ~ ~

        sò-ǒ~  yar~ ǎ-drò  yar~ ǎ~ drò~ ~

                            ཆང་~  ཞིམ་~པོ་  ལ་~འ~  ཡོ~~~།

                            qaŋ~  xĭm~bo  la~ǎ~  yo~ ~ ~

གངས་~འང~   ཅན་~འན~   དཔའ་~ བོ་~ འོ~།   དཔའ་ ~བོ་ ཡོངས་~ལ་  མཆོད~འོད~

gǎŋ~ǎŋ~   can~ǎn~   ba~ vo~ ǒ~,   ba ~vǒ yoŋ~la  qòd~ǒd~.

    བུ་~དཔའ་~ འ་བོའི་~  ཀ་~ འ~  དོན་~ འོན~ འགྲུབ།  འགྲུབ་~པར་ སྨོན~ འོན~

    bǔ~ba~ ǎ-voi~  ga~ ǎ~  dǒn~ ǒn~ drùb,  drùb~bar mòn~ ǒn~.

        ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

        qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.

    བསྭོ་~ འོ་~ ~ ~

    sò~ ǒ~ ~ ~

        བསྭོ་འོ་~  ཡར་~ འ་འགྲོ་  ཡར་~ འ~ འགྲོ~ ~

        sò-ǒ~  yar~ ǎ-drò  yar~ ǎ~ drò~ ~

                            ཆང་~  ཞིམ་~པོ་  ལ་~འ~  ཡོ~~~།

                            qaŋ~  xĭm~bo  la~ǎ~  yo~ ~ ~

གཞིས་~འིས~   བྱེས་~འེས~   མགྲོན་~ པོ་~ འོ~།   མགྲོན་ ~པོ་ ཡོངས་~ལ་  མཆོད~འོད~

xís~ĭs~   jyěs~ěs~   dròn~ bo~ ǒ~,   dròn ~bo yoŋ~la  qòd~ǒd~.

    གྲོགས་~ཁྱེད་~ འེ་ཚོའི་~  ཀ་~ འ~  སེམས་~ འོན~ རྙེད།  རྙེད་~པར་ སྨོན~ འོན~

    drǒg~kyed~ ě-coi~  ga~ ǎ~  sem~ ěm~ ñed,  ñed- bar mòn~ ǒn~.

        ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

        qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.

    བསྭོ་~ འོ་~ ~ ~

    sò~ ǒ~ ~ ~

        བསྭོ་འོ་~  ཡར་~ འ་འགྲོ་  ཡར་~ འ~ འགྲོ~ ~

        sò-ǒ~  yar~ ǎ-drò  yar~ ǎ~ drò~ ~

                            ཆང་~  ཞིམ་~པོ་  ལ་~འ~  ཡོ~~~།

                            qaŋ~  xĭm~bo  la~ǎ~  yo~ ~ ~

སྨན་~འན~   ཆུང་~འུང~   བུ་~ མོ་~ འོ~།   བུ་ ~མོ་ ཡོངས་~ལ་  མཆོད~འོད~

màn~ǎn~   quŋ~ǔŋ~   bǔ~ mo~ ǒ~,   bǔ ~mo- yoŋ~la  qòd~ǒd~.

    མ་~ཁྱེད་~ འེཚོའི་~  ཀ་~ འ~  སེམས་~ འེན~ འཁྱོངས།  འཁྱོངས་~པར་ སྨོན~ འོན~

    ma~kyed~ ě-coi~  ga~ ǎ~  sem~  ěm~ kyòŋ,  kyòŋ~ bar mòn~ ǒn~.

        ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

        qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.

    བསྭོ་~ འོ་~ ~ ~

    sò~ ǒ~ ~ ~

        བསྭོ་འོ་~  ཡར་~ འ་འགྲོ་  ཡར་~ འ~ འགྲོ~ ~

        sò-ǒ~  yar~ ǎ-drò  yar~ ǎ~ drò~ ~

                            ཆང་~  ཞིམ་~པོ་  ལ་~འ~  ཡོ~~~།

                            qaŋ~  xĭm~bo  la~ǎ~  yo~ ~ ~

གངས་~འང~   ཅན་~འན~   བྱིས་~ པ་~ འ~།   བྱིས་ ~པ་ ཡོངས་~ལ་  མཆོད~འོད~

gǎŋ~ǎŋ~   can~ǎn~   jyĭs~ ba~ ǎ~,   jyĭs ~ba yoŋ~la  qòd~ǒd~.

    བུ་~གཅེས་~ འེལོའི་~  ཀ་~ འ~  ངོས་~ འོས~ ཟིན།  ཟིན་~པར་ སྨོན~ འོན~

    bǔ~jes~ ě-boi~  ga~ ǎ~  ŋos~ ǒs~ sĭn,  sĭn~ bar mòn~ ǒn~.

        ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

        qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.

            ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

            qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.

                ཆང་~  ཞིམ་~ འིན་པོ་~  ལ་~ ཡོ~།        ཆང་~  ཞིམ་པོ་~ ལ་~ འ་~ ཡོ~།

                qaŋ~  xĭm~ ĭn-bo~  la~ yo~,        qaŋ~  xĭm-bo~ la~ ǎ ~ yo~.