Changphud Ngapa

ཆང་ཕུད་ལྔ་པ།

Fivefold Change Offering

Choeying Drolma, Padma Ngoedrup

ཆོས་དབྱིངས་སྒྲོལ་མ་དང་པད་མ་དངོས་གྲུབ།

Autoplay

ཆང་ཕུད་ལྔ་པ།
qaŋ-pud ŋá-ba
Fivefold Offering of Choicest Chang

                            ཆོས་དབྱིངས་སྒྲོལ་མ་དང་པད་མ་དངོས་གྲུབ།

                                bad-ma ŋós-drŭb &  qos-yíŋ  drón-ma

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ།

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་   དང་~པོ་   སྟེང་~ཕྱོགས་  ~   ལྷ་~   ལ་   ~འབུལ།

qaŋ~pud   dăŋ~bo   deŋ~qyog ~   lha~   la  ~bùl,

I make the first offering of chang to the deities above,

སྐྱོབས་~པའི་     ལྷ་~ལྔ་     ལུས་~དང་ ~    མི་~  འབྲལ་~    ཤོག~

gyob~bai    lha~ŋá    lus~dăŋ  ~  mi~  dràl~   xog~!

May the five protective deities never be separated from my body!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ།

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་    དང་~པོ་    སྟེང་~ཕྱོགས་  ~   ལྷ་~   ལ་   ~འབུལ།

qaŋ~pud     dăŋ~bo     deŋ~qyog     lha~   la   ~bùl,

I make the first offering of chang to the deities above,

སྐྱོབས་~པའི་     ལྷ་~ལྔ་     ལུས་~དང་ ~   མི་~  འབྲལ་~    ཤོག~

gyob~bai     lha~ŋá    lus~dăŋ    mi~  dràl~    xog~!

May the five protective deities never be separated from my body!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་      གཉིས་~པ་      དྲིན་~ཆེན་  ~    ཕ་~   མར་   ~འབུལ།

qaŋ~pud    ñís~ba    drĭn~qen ~   pa~   mar   ~bùl,

I make the second offering of chang to my kind parents,

དྲིན་~ཆེན་     ཕ་~མ་      སྐུ་~ཚེ་   ལ་~     རིང་~   བར་~   ཤོག~

drĭn~qen     pa~ma     gu~ce   la~    riŋ~   var~   xog~ !

May my kind parents live a long life!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་      གཉིས་~པ་      དྲིན་~ཆེན་  ~    ཕ་~   མར་   ~འབུལ།

qaŋ~pud    ñís~ba    drĭn~qen ~   pa~   mar   ~bùl,

I make the second offering of chang to my kind parents,

དྲིན་~ཆེན་      ཕ་~མ་      སྐུ་~ཚེ་~ལ་~ རིང་~   བར་~   ཤོག~

drĭn~qen     pa~ma     gu~ce   la~    riŋ~   var~   xog~ !

May my kind parents live a long life!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་     གསུམ་~པ་     མཛའ་~བའི་  ~   གྲོགས་~  ལ་  ~འབུལ།

qaŋ~pud     sùm~ba      zà~vai      drŏg~   la    ~bùl,

I make the third offering of chang to my dear friends,

མཛའ་~བའི་     གྲོགས་~རྣམས་     རྒུད་~ཚོགས་~ལ་     མེད་~  པར་~  ཤོག~

zà~vai    drŏg~nám    gúd~cog    la~  med~  par~  xog~ !

May my dear friends never have trouble!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་     གསུམ་~པ་     མཛའ་~བའི་  ~   གྲོགས་~  ལ་  ~འབུལ།

qaŋ~pud     sùm~ba      zà~vai      drŏg~   la    ~bùl,

I make the third offering of chang to my dear friends,

མཛའ་~བའི་     གྲོགས་~རྣམས་     རྒུད་~ཚོགས་~ལ་  མེད་~  པར་~  ཤོག~

zà~vai    drŏg~nám    gúd~cog    la~  med~  par~  xog~ !

May my dear friends never have trouble!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་     བཞི་~པ་     ཆོལ་~གསུམ་ ~    ལྗོངས་~  ལ་   ~འབུལ།

qaŋ~pud     xí~ba     qol~sùm    jóŋ~   la     ~bùl,

I make the fourth offering of chang to the three regions of Tibet,

ཆོས་~དང་     སྡེ་~སྣོད་     ཆུ་~གཏེར་  ~   རྒྱས་~   པར་~   ཤོག~

qos~dăŋ     dé~nòd     qu~der ~   gyás~  par~   xog~ !

May the dharma and the ocean of scriptural collections flourish!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་     བཞི་~པ་     ཆོལ་~གསུམ་ ~    ལྗོངས་~  ལ་  ~འབུལ།

qaŋ~pud     xí~ba     qol~sùm    jóŋ~   la     ~bùl,

I make the fourth offering of chang to the three regions of Tibet,

ཆོས་~དང་    སྡེ་~སྣོད་     ཆུ་~གཏེར་  ~   རྒྱས་~   པར་~   ཤོག~

qos~dăŋ     dé~nòd     qu~der ~   gyás~  par~   xog~ !

May the dharma and the ocean of scriptural collections flourish!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་    ལྔ་~པ་    འཛམ་~གླིང་  ~   ཁྱོན་~   ལ་    ~འབུལ།

qaŋ~pud     ŋá~ba     zàm~líŋ   kyon~    la    ~bùl,

I make the fifth offering of chang to the entire world,

འཛམ་~གླིང་     མི་~རིགས་     ཞི་~བདེའི་  ~  དཔལ་~   ཐོབ་~   ཤོག~

zàm~líŋ     mi~rig     xĭ~déi ~    bal~  tob~   xog~!

May the people of the world obtain the glory of peace!

    ཡ་~  ཨ་~ལ་~ཡེ~ །

    ya  a~la~ye ~,

ཆང་~ཕུད་     ལྔ་~པ་    འཛམ་~གླིང་  ~  ཁྱོན་~   ལ་   ~འབུལ།

qaŋ~pud     ŋá~ba     zàm~líŋ   kyon~    la    ~bùl,

I make the fifth offering of chang to the entire world,

འཛམ་~གླིང་    མི་~རིགས་     ཞི་~བདེའི་  ~   དཔལ་~   ཐོབ་~   ཤོག~

zàm~líŋ     mi~rig     xĭ~déi ~    bal~  tob~   xog~!

May the people of the world obtain the glory of peace!

    འཛམ་~གླིང་    མི་~རིགས་    ཞི་~བདེའི་  ~  དཔལ་~    ཐོབ་~   ཤོག~

    zàm~líŋ     mi~rig     xĭ~déi ~    bal~  tob~   xog~!

    May the people of the world obtain the glory of peace!

        འཛམ་~གླིང་    མི་~རིགས་    ཞི་~བདེའི་  ~ དཔལ་~   ཐོབ་~   ཤོག~

        zàm~líŋ     mi~rig     xĭ~déi ~    bal~  tob~   xog~!

        May the people of the world obtain the glory of peace!

            འཛམ་~གླིང་    མི་~རིགས་    ཞི་~བདེའི་  ~ དཔལ་~   ཐོབ་~   ཤོག~

            zàm~líŋ     mi~rig     xĭ~déi ~    bal~  tob~   xog~!

            May the people of the world obtain the glory of peace!

                འཛམ་~གླིང་   མི་~རིགས་    ཞི་~བདེའི་  དཔལ་    ཐོབ་~   ཤོག~

                zàm~líŋ     mi~rig     xĭ~déi ~    bal~  tob~   xog~!

                May the people of the world obtain the glory of peace!