Chodten Karpo

མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ།

White Stupa

Phuntshok Tashi

ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

Autoplay

མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ།
qòd-den gar-bo
A White Stupa

                            ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

                                pun-cog dra-xis

གངས་  ~  ཀྱི་  ~  མཆོད་  ~  རྟེན་   ~  དཀར་  ~   པོ~  ཡེ །

găŋ  ~  gyi    qòd  ~  den    gar  ~  bo ~  ye

The White Stupa of Snow *

        སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

        gyoŋ~  la~ni

    གདོང་~  དམར་~    བོད་~  ཀྱི་~    བླ་  ~  རི  ~

    dóŋ~   már~    bŏd~  gyi~   lá  ~   ri   ~  .

    Is the mountain of life of the ruddy-faced Tibetans.

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

            སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

            gyoŋ~  la~ni

        གདོང་~  དམར་~   བོད~  ཀྱི་~    བླ་  ~  རི  ~

        dóŋ~   már~    bŏd~  gyi~   lá  ~   ri   ~  .

        Is the mountain of life of the ruddy-faced Tibetans.

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

སྤྲིན་  ~  ནག་    སྨུག་  ~  པ་    དྭངས་  ~  དུས ~ ཡེ  །

drin  ~  nag     mùg  ~  ba     dăŋ ~  dŭs  ~  ye,

When the black fog dissolves,

        སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

        gyoŋ~  la~ni

    གླིང་~  བཞི་~    འོད་~  ཀྱིས་~    ཁྱབ་ ~ འགྲོ ~

    líŋ~  xí~ hŏd~  gyis~    kyab ~ drò ~  .

    The four continents will be pervaded by its light.

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

            སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

            gyoŋ~  la~ni

        གླིང་~  བཞི་~  འོད་~  ཀྱིས་~  ཁྱབ་ ~ འགྲོ ~

        líŋ~  xí~     hŏd~  gyis~     kyab   ~   drò  ~  .

        The four continents will be pervaded by its light.

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

ཁ་ ~  བ་ བོད་ ~   ཀྱི་ ན་ ~   ཟླའི ~ །

ka ~ va     bŏd ~ gyi      na  ~ dái ~  

The mountain of life in their heart

        སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

        gyoŋ~  la~ni

    མི་~  བརྗེད་~ སེམས་~  ཀྱི་~ བླ་ ~   རི ~

    mi~  jéd~     sem~  gyi~     lá ~ ri ~  ,

    Will never be forgotten by the youths of snowy Tibet,

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

            སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

            gyoŋ~  la~ni

        མི་~  བརྗེད་~ སེམས་~  ཀྱི་~   བླ་ ~   རི ~

        mi~  jéd~     sem~  gyi~     lá  ~  ri  ~  .

        Will never be forgotten by the youths of snowy Tibet.

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

དྲན་ ~  པའི་ དར་ ~  དཀར་ རིང་ ~  མོ~ ཡེ །

drăn ~ bai dăr ~  gar     riŋ ~ mo ~ ye

The long white khatag of memory

        སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

        gyoŋ~  la~ni

    འབུལ་~  བའི་~    དུས་~  ཤིག་~   ལོས་ ~   ཡོད ~

    bùl~  vai~      dŭs~  xig~     los  ~  yod  ~  ,

    Certainly the time will come to offer it,

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

            སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

            gyoŋ~  la~ni

        འབུལ་~  བའི་~ དུས་~  ཤིག་~ ལོས་ ~  ཡོད ~

          bùl~  vai~      dŭs~  xig~     los  ~  yod  ~  .

        Certainly the time will come to offer it.

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

སྤྱིར་ ~  ནི་ འགྲོ་ ~  ལ་ བཀྲ་ ~  ཤིས ~  །

jyir ~ ni     drò ~  la      dra ~  xis ~   !

In general, may everything be auspicious for all beings!

        སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

        gyoŋ~  la~ni

    སྒོས་~  སུ་~ བོད་~  ལ་~ བཀྲ་ ~  ཤིས ~

    gós~  su~     bŏd~  la~     dra ~  xis  ~  !

    In particular, may all be auspicious for Tibet!

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

            སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

            gyoŋ~  la~ni

        སྒོས་~  སུ་~ བོད་~  ལ་~ བཀྲ་ ~   ཤིས ~

        gós~  su~     bŏd~  la~     dra  ~  xis  ~  !

        In particular, may all be auspicious for Tibet!

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

གངས་ ~  ལྗོངས་ གཙུག་ ~  གི་ ནོར་ ~  བུ ~ །

găŋ ~ jóŋ zug ~  gi nor ~  bŭ ~ 

We express the wish that the Crown Jewel of the Land of Snow

        སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

        gyoŋ~  la~ni

    སྐུ་~  ཚེ་~ བརྟན་~  པའི་~ སྨོན་ ~   ལམ ~

    gu~  ce~    dan~  bai~ mòn ~ lam ~  ,

    May have a stable long life,

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

            སྐྱོང་~ ལ་~ནི།

            gyoŋ~  la~ni

        སྐུ་~ཚེ་  བརྟན་~པའི་  སྨོན་ ~   ལམ ~

        gu~  ce~    dan~  bai~    mòn  ~  lam  ~  !

        May have a stable long life!

                    ཨེ་ ~དགའ་  ཕྲ་ ~མོ་  ལོ་~ ལོ~།

                    e ~ga   tra  ~a-mo  lo~ lo~ !

                    How pleasant!

* A metaphor for Mount Kailash.