Cholsum  Kordro

ཆོལ་གསུམ་སྐོར་བྲོ།

Circle Dance of the Three Regions

Sodtop

བསོད་སྟོབས།

Autoplay

ཆོལ་གསུམ་སྐོར་བྲོ།
qol-sùm gor-drǒ
Circle Dance of the Three Regions
༼མངའ་རིས་སྐོར་བྲོ།༽
༼ŋà-ris gor-drǒ༽
(Ngari Circle Dance)

     བསོད་སྟོབས།

     sòd-dob

 སྟོད་~ལ་ མངའ་~རིས་ སྐོར་~ འོ་གསུམ།

dod~la   ŋá~ris   gor~ ǒsùm,

Above in the west, the three districts of Ngari,

    བར་~ལ་ དབུས་~གཙང་ རུ་~ འུ་~ བཞི~ འི

    bǎr~la   wús~zaŋ   ru~ ǔ~ xí~ i,

    In the middle, the four regions of Ü-Tsang,

             སྨད་~ལ་ མདོ་~ཁམས་ སྒང་~ འང་དྲུག

         màd~la   dò~kam   gáŋ~  ǎŋdrǔg.

        Below in the east, the six ranges of Dokham.

                 ཆོལ་~གསུམ་ མཐུན་~པའི་ སྐོར་~ འོ~ བྲོ།

            qol~sùm   tùn~bai   gor~ ǒ~ drǒ.

            This is the circle dance of the three regions in harmony.

                    སྨད་~ལ་   མདོ་~ཁམས་  སྒང་~ འང་དྲུག

                màd~la   dò~kam   gáŋ~  ǎŋdrǔg.

                Below in the east, the six ranges of Dokham.

                         ཆོལ་~གསུམ་   མཐུན་~པའི་   སྐོར་~ འོ~ བྲོ།

                    qol~sùm   tùn~bai   gor~ ǒ~ drǒ.

                    This is the circle dance of the three regions in harmony.

 གནམ་~ལ་ ཉི་~ཟླ་ སྐར་~  འ་གསུམ།

nám~la   ñi~dá   gar~  sùm,

In the sky, the sun, the moon, and the stars,

    བར་~ལ འཇའ་~ཚོན་ སྣ་~ འ~ ལྔ་།

    bǎr~la   jà~con   nà~ ǎ~ ŋá,

    In the middle, five-colored rainbows,

             སྨད་~ལ་ རྩི་~ཤིང་ ནགས་~ འག་ཚལ།

        màd~la   zi~xiŋ   nag~ ǎg cal.

        Below, vegetation and forests.

                 བཟང་~གསུམ་ འཛོམས་~པའི་ སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

            sáŋ~sùm   zòm~bai    gor~ ǒ~  drǒ.

            This is the circle dance of these three good things together.

                      སྨད་~ལ་   རྩི་ཤིང་   ནགས་ ~ འག་ཚལ།

                màd~la   zi~xiŋ   nag~ ǎg cal.

                Below, vegetation and forests.

                         བཟང་~གསུམ་   འཛོམས་~པའི་    སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

                    sáŋ~sùm   zòm~bai    gor~ ǒ~  drǒ.

                    This is the circle dance of these three good things together.

 སྟོད་~ལ་ རྟ་~ནོར་ ལུག་~ འུ་གསུམ།

dod~la da~nor lug~  ǔg sùm,

Above, horses, yaks, and sheep,

     བར་~ན་ སྦྲ་~ནག་ གྲུ་~ འུ~  བཞི།

     bǎr~na drá~nag drǔ~ ǔ~  xí,

    In the middle, the nomads’ square black tents,

             སྨད་~ན་ འབྲུ་~རིགས་ སྣ་~ འ་ལྔ་།

        màd~na drù~rig nà~ ǎŋá.

        Below, the five kinds of grains.

                 ཕུན་~གསུམ་ ཚོགས་~པའི་ སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

            pun~sùm cog~bai gor~ ǒ~  drǒ.

            This is the circle dance of the abundance of these three.

                     སྨད་~ན་   འབྲུ་~རིགས་   སྣ་~ འ་ལྔ་།

                màd~na   drù~rig   nà~ ǎŋá.

                Below, the five kinds of grains.

                         ཕུན་~གསུམ་   ཚོགས་~པའི་   སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

                    pun~sùm   cog~bai   gor~ ǒ~  drǒ.

                    This is the circle dance of the abundance of these three.

 བཀྲ་~ཤིས་ ནམ་~མཁའ་ གང་~  འང་བ།

dra~xis nam~kà gǎŋ~ ǎŋva,

Auspiciousness fills the sky,

     བཀྲ་~ཤིས་ བར་~སྣང་ གཡོ་~ འོ~ བར།

     dra~xis   bǎr~nàŋ yó~ ǒ~ var,

    Auspiciousness moves around in the atmosphere,

             བཀྲ་~ཤིས་ ས་~གཞི་ ཁྱབ་~ འ་པ།

        dra~xis   sa~xí kyab~ ǎ ba.

        Auspiciousness pervades the ground.

                 བཀྲ་~ཤིས་ བཀྲ་~ཤིས་ སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

            dra~xis   dra~xis   gor~ ǒ~  drǒ.

            This is the circle dance of auspiciousness, auspiciousness.

                     བཀྲ་~ཤིས་   ས་~གཞི་   ཁྱབ་~  འ་པ།

                dra~xis   sa~xí   kyab~ ǎ ba.

                Auspiciousness pervades the ground.

                         བཀྲ་~ཤིས་   བཀྲ་~ཤིས་   སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

                    dra~xis   dra~xis   gor~ ǒ~  drǒ.

                    This is the circle dance of auspiciousness, auspiciousness.

 སྟོད་~ལ་   མངའ་~རིས་   སྐོར་~ འོ་གསུམ།

dod~la   ŋá~ris   gor~ ǒ sùm,

Above in the west, the three districts of Ngari,

    བར་~ལ་   དབུས་~གཙང་   རུ་~ འུ་~ བཞི~ འི

    bǎr~la   wús~zaŋ   ru~ ǔ~ xí~ ,

    In the middle, the four regions of Ü-Tsang,

             སྨད་~ལ་   མདོ་~ཁམས་  སྒང་~ འང་དྲུག

        màd~la   dò~kam   gáŋ~ ǎŋ drǔg.

        Below in the east, the six ranges of Dokham.

                 ཆོལ་~གསུམ་   མཐུན་~པའི་   སྐོར་~ འོ~ བྲོ།

            qol~sùm   tùn~bai   gor~ ǒ~ drǒ.

            This is the circle dance of the three regions in harmony.

                    སྨད་~ལ་   མདོ་~ཁམས་  སྒང་~ འང་དྲུག

                màd~la   dò~kam   gáŋ~ ǎŋ drǔg.

                Below in the east, the six ranges of Dokham.

                         ཆོལ་~གསུམ་   མཐུན་~པའི་   སྐོར་~ འོ~ བྲོ།

                    qol~sùm   tùn~bai   gor~ ǒ~ drǒ.

                    This is the circle dance of the three regions in harmony.

 གནམ་~ལ་   ཉི་~ཟླ་   སྐར་~  འ་གསུམ།

nám~la   ñi~dá   gar~  ǎ sùm,

In the sky, the sun, the moon, and the stars,

    བར་~ལ   འཇའ་~ཚོན་   སྣ་~ འ~ ལྔ་།

    bǎr~la   jà~con   nà~ ǎ~ ŋá,

    In the middle, five-colored rainbows,

             སྨད་~ལ་   རྩི་~ཤིང་   ནགས་~ འག་ཚལ།

        màd~la   zi~xiŋ   nag~ ǎg cal.

        Below, vegetation and forests.

                 བཟང་~གསུམ་   འཛོམས་~པའི་    སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

            sáŋ~sùm   zòm~bai    gor~ ǒ~  drǒ.

            This is the circle dance of these three good things together.

                      སྨད་~ལ་   རྩི་~ཤིང་   ནགས་ ~ འག་ཚལ།

                màd~la   zi~xiŋ   nag~ ǎg cal.

                Below, vegetation and forests.

                         བཟང་~གསུམ་   འཛོམས་~པའི་    སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

                    sáŋ~sùm   zòm~bai    gor~ ǒ~  drǒ.

                    This is the circle dance of these three good things together.

 སྟོད་~ལ་   རྟ་~ནོར་   ལུག་~ འུ་གསུམ།

dod~la   da~nor   lug~ ǔ sùm,

Above, horses, yaks, and sheep,

     བར་~ན་   སྦྲ་~ནག་   གྲུ་~ འུ~  བཞི།

     bǎr~na   drá~nag   drǔ~ ǔ~  xí,

    In the middle, the nomads’ square black tents,

             སྨད་~ན་   འབྲུ་~རིགས་   སྣ་~ འ་ལྔ་།

        màd~na   drù~rig   nà~ ǎ ŋá.

        Below, the five kinds of grains.

                 ཕུན་~གསུམ་   ཚོགས་~པའི་   སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

            pun~sùm   cog~bai   gor~ ǒ~  drǒ.

            This is the circle dance of the abundance of these three.

                     སྨད་~ན་   འབྲུ་~རིགས་   སྣ་~ ལྔ་།

                màd~na   drù~rig   nà~ ǎ ŋá.

                Below, the five kinds of grains.

                         ཕུན་~གསུམ་   ཚོགས་~པའི་   སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

                    pun~sùm   cog~bai   gor~ ǒ~  drǒ.

                    This is the circle dance of the abundance of these three.

 བཀྲ་~ཤིས་   ནམ་~མཁའ་   གང་~ འང་བ།

dra~xis  སྟོད  nam~kà   gǎŋ~ ǎŋva,

Auspiciousness fills the sky,

     བཀྲ་~ཤིས་   བར་~སྣང་   གཡོ་~ འོ~ བར།

     dra~xis   bǎr~nàŋ   yó~ ǒ~ var,

    Auspiciousness moves around in the atmosphere,

             བཀྲ་~ཤིས་   ས་~གཞི་   ཁྱབ་~ འ་པ།

        dra~xis   sa~xí   kyab~ ǎ ba.

        Auspiciousness pervades the ground.

                 བཀྲ་~ཤིས་   བཀྲ་~ཤིས་   སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

            dra~xis   dra~xis   gor~ ǒ~  drǒ.

            This is the circle dance of auspiciousness, auspiciousness.

                     བཀྲ་~ཤིས་   ས་~གཞི་   ཁྱབ་~ འ་པ།

                dra~xis   sa~xí   kyab~ ǎ ba.

                Auspiciousness pervades the ground.

                         བཀྲ་~ཤིས་   བཀྲ་~ཤིས་   སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

                    dra~xis   dra~xis   gor~ ǒ~  drǒ.

                    This is the circle dance of auspiciousness, auspiciousness.

                     བཀྲ་~ཤིས་   ས་~གཞི་   ཁྱབ་~ འ་པ།

                dra~xis   sa~xí   kyab~ ǎ ba.

                Auspiciousness pervades the ground.

                         བཀྲ་~ཤིས་   བཀྲ་~ཤིས་   སྐོར་~ འོ~  བྲོ།

                    dra~xis   dra~xis   gor~ ǒ~  drǒ.

                    This is the circle dance of auspiciousness, auspiciousness.