Chungla  Chungchung

ཆུང་ལ་ཆུང་ཆུང་།

Small and Smallest

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

ཆུང་ལ་ཆུང་ཆུང་།
quŋ-la quŋ-quŋ
Small and Smallest

    གཞས་ཚིག་    གཡུ་སྒང་མེ་ཏོག

    གཞས་གདངས་    གཡུ་སྒང་མེ་ཏོག

    གཞས་མ་    དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

    xás-ma     ŋós-drǔb dról-ma

ཆུང་~ལ་  ཆུང་~ཆུང་།

quŋ~la quŋ~quŋ

    ཆུང~་ལ་  ཆུང་~ཆུང་།

    quŋ~la quŋ~quŋ

        ཆུང་~ལ་  ཆུང་~ཆུང་།  ལོཡེ~~~~།

        quŋ~la quŋ~quŋ loye~~~~

    ཡེའེ་་་་་་་   ཡེ་་་་་་་་་

    Ye…..   ye…..

རྫ་~ཁའི་   སྨུག་~ཆུང་   ནང་~གི

zá~kai   mùg~quŋ   naŋ~gĭ,

Oh small, motherless fawn,

    མ་~མེད་ལ   ཤེའུ་~ཕྲུག་   ལོ་~འོ   ལོ~ཡེ~~

    ma~medla   xeu~trug   lo~ǒ  lo~ye~~.

    Inside bushes, the color of clay.

རྫ་~རི་   མཐོ་~ས་   ཞིག་~ནས

zá~ri   tò~sa   xĭg~nas,

From the height of the rocky mountains,

    ཁྱོད་~ལ་   སྐྱིད་~ཀི་   སྨོན་~འོན  ལམ~ཡེ~~~

    kyod~la   kyid~gi   mòn~ǒn  lam~ye~~~.

     I send a prayer for your happiness.

        རྫ་~རི་   མཐོ་~ས་   ཞིག་~ནས

        zá~ri   tò~sa   xĭg~nas,

        From the height of the rocky mountains,

            ཁྱོད་~ལ་   སྐྱིད་~ཀི་   སྨོན་~འོན  ལམ~ཡེ~~~

            kyod~la   kyid~gi   mòn~ǒn  lam~ye~~~.

            I send a prayer for your happiness.

ཆུང་~ལ་  ཆུང་~ཆུང་།

quŋ~la quŋ~quŋ

    ཆུང~་ལ་  ཆུང་~ཆུང་།

    quŋ~la quŋ~quŋ

        ཆུང་~ལ་  ཆུང་~ཆུང་།  ལོཡེ~~~~།

        quŋ~la quŋ~quŋ loye~~~~

    ཡེའེ་་་་་་་   ཡེ་་་་་་་་་

    Ye…..   ye…..

རི་~སྒང་   སྤང་~ཐང་   གཞུང་~གི

ri~gáŋ   baŋ~taŋ   xúŋ~gĭ,

Oh small, motherless calf,

    མ་~མེད་   བེའུ་~ཆུང་   ལོ་~འོ   ལོ~ཡེ~~

    ma~med   běǔ~quŋ   lo~ǒ  lo~ye~~.

    In the mist of grassland and mountains.

མེ་~ཏོག་   མང་~ས་   ཞིག་~ནས་

me~dog   maŋ~sa   xĭg~nas,

From a place where there are many flowers,

    ཁྱོད་~ལ་   སྐྱིད་~ཀི་   སྨོན་~འོན  ལམ~ཡེ~~~

    kyod~la   kyid~gi   mòn~ǒn  lam~ye~~~.

    I send a prayer for your happiness.

        མེ་~ཏོག་   མང་~ས་   ཞིག་~ནས

        me~dog   maŋ~sa   xĭg~nas,

        From a place where there are many flowers,

            ཁྱོད་~ལ་   སྐྱིད་~ཀི་   སྨོན་~འོན  ལམ~ཡེ~~~

            kyod~la   kyid~gi   mòn~ǒn  lam~ye~~~.

            I send a prayer for your happiness.

ཆུང་~ལ་  ཆུང་~ཆུང་།

quŋ~la quŋ~quŋ

    ཆུང~་ལ་  ཆུང་~ཆུང་།

    quŋ~la quŋ~quŋ

        ཆུང་~ལ་  ཆུང་~ཆུང་།  ལོཡེ~~~~།

        quŋ~la quŋ~quŋ loye~~~~

    ཡེའེ་་་་་་་   ཡེ་་་་་་་་་

    Ye…..   ye…..

མི་~རྟག་  འཁོར་~བའི་  ནང་~གི

mi~dag   kòr~vai   naŋ~gĭ,

Oh small, motherless child,

    མ་~མེད་   བུ་~ཆུང་   ལོ་~འོ   ལོ~ཡེ~~

    ma~med   bǔ~quŋ   lo~ǒ  lo~ye~~.

    In this impermanent samsara.

ཤེས་~རིག་   ནོར་~བུའི་   གླིང་~ནས་

xes~rig   nor~bǔi   líŋ~nas,

From the precious land of wisdom,

        ཁྱོད་~ལ་   སྐྱིད་~ཀི་   སྨོན་~འོན  ལམ~ཡེ~~~

        kyod~la   kyid~gi   mòn~ǒn  lam~ye~~~.

        I send a prayer for your happiness.

            ཤེས་~རིག་   ནོར་~བུའི་   གླིང་~ནས་

            xes~rig   nor~bǔi   líŋ~nas,

            From the precious land of wisdom,

                ཁྱོད་~ལ་   སྐྱིད་~ཀི་   སྨོན་~འོན  ལམ~ཡེ~~~

                kyod~la   kyid~gi   mòn~ǒn  lam~ye~~~.

                I send a prayer for your happiness.