De Dug

བདེ་སྡུག

Our Condition

Khoten

ཁོ་བསྟན།

Autoplay

བདེ་སྡུག
dé dúg
Our Condition

                            ཁོ་བསྟན།

                                ko-dan

གནམ་~ནས་   བབས་~པའི་   ཁ་~བ་   དཀར~པོ་   མ་~རེད  ~ །

nám~nas   băb~bai   ka~va   gar~bo  ma~red~ ,

White snow is not falling from the sky,

    ས་~ནས་   སྐྱེས་~པའི་   མེ་~ཏོག་   དམར་~པོ་   མ་~རེད  ~ །

    sa~nas  gyes~bai  me~dog   már~bo  ma~red~ ,

    Red flowers are not growing from the earth,

        ས་~གནམ་   འདྲེས་~པའི་   ལོ་~རྒྱུས་   ངོ་~མ་   མ་~རེད  ~ །

        sa~nám  drès~bai  lo~gyús  ŋo~ma  ma~red~  ,

        The history of sky mixed with earth is not true,

            གནམ་~འོག་   འདི~་ཡི་   གདུང་~ཞེན་   བདེན་~པ་   མ་~རེད  ~ །

            nám~hŏg   dì~yi   dúŋ~xěn   dén~ba  ma~red~ .

            The affection under this sky is not real.

                འོ་ ~ ཡེ  ཡེ~ ཡེ~་་་  །

                hŏ ~ ye-ye~ ye~  …~

        ང་~ཡི་    རྣམ་~ཤེས་    ཁྱོད་~ལ་     མི་~མཁོ་    ཡང་ ཡེ ~ །

        ŋa~yi  nám~xes   kyod~la   mi~kò   yaŋ ye~  ,

        Though you have no use for my awareness,

            ང་~ལ་    མཚོན་~ན་    རང་~གི་    འདུན་~པ་    ཡོད ཡེ ~  །

            ŋa~la   còn~na   raŋ~gĭ   dùn~ba   yod ye~    !

            To me, it is worthwhile!

ང་~ཡི་ ཀ་~ཁ་ ཁྱོད་~ཀྱི་ རྩེད་~སྤྱད་ མ་~རེད ~  །

ŋa~yi   ga~ka   kyod~gyi   zed~jyad   ma~red~  ,

My language is not your plaything,

    ང་~ཡི་    ཚེ་~སྲོག་    ཁྱོད་~ཀྱི་    ཚོང་~རྫས་    མ་~རེད ~  །

    ŋa~yi   ce~sòg   kyod~gyi   coŋ~zás   ma~red~ ,

    My life is not something you can sell,

        ང་~ཡི་    ལང་~ཚོ་    ཁྱོད་~ཀྱི་    སྒོར་~མོ་    མ་~རེད ~  །

        ŋa~yi   laŋ~co   kyod~gyi   gór~mo   ma~red~  ,

        My youth is not your money,

            ང་~ཡི་    འཇིག་~རྟེན་    ཁྱོད་~ཀྱི་    བཟོ་~གྲྭ་    མ་~རེད ~  །

            ŋa~yi   jìg~den   kyod~gyi   só~dră   ma~red~  .

            My world is not your factories.

                འོ་ ~ ཡེ  ཡེ~ ཡེ~་་་  །

                hŏ ~ ye-ye~ ye~  …~

        ང་~ཡི་    ཚེ་~སྲོག་    ཁྱོད་~ལ་    མི་~མཁོ་    ཡང་ ཡེ ~ 

        ŋa~yi   ce~sòg   kyod~la   mi~kò   yaŋ ye~    ,

        Though you have no use for my life,

            ང་~ལ་    མཚོན་~ན་    རང་~གི་    རིན་~ཐང་    ཡོད ཡེ ~ །

            ŋa~la   còn~na   raŋ~gĭ   rin~taŋ   yod ye~  !

            To me, it is valuable!

ང་~ཡི་ སྙིང་~གི་ རྩ་~ཆེན་ ཁྱོད་~ཀྱིས་ མ་~གཅོད ~ །

ŋa~yi   ñìŋ~gĭ   za~qen   kyod~gyis   ma~jod~,

Do not cut the arteries of my heart,

    ང་~ཡི་    ཕ་~མའི་    རྣམ་~ཤེས་    ཁྱོད་~ཀྱིས་    མ་~བརླག ཡེ ~

    ŋa~yi   pa~mai   nám~xes  kyod~gyis  ma~lág ye~    .

    Do not devastate the mind of my parents.

        ང་~ཡི་    ལུས་~ཀྱི་    ཕུང་~པོ་    ཁྱོད་~ལ་    དབང~ཡང་ ཡེ ~ །

        ŋa~yi   lus~gyi   puŋ~bo   kyod~la   wáŋ~  yaŋ ye~ ,

        Though my body is under your power,

            ང་~ཡི་   སེམས་~ཀྱི་   འདུ་~ཤེས་   ཁྱོད་~ཀྱིས་   མི་~རྟོགས ཡེ ~ 

            ŋa~yi   sem~gyi   dù~xes  kyod~gyis  mi~dog ye~   .

            You cannot control my mind.

                འོ་ ~ ཡེ  ཡེ~ ཡེ~་་་  །

                hŏ ~ ye-ye~ ye~  …~

        ང་~ཡི་    ལང་~ཚོ་    ཁྱོད་~ལ་    མི་~མཁོ་   ཡང་ ཡེ ~  །

        ŋa~yi   laŋ~co   kyod~la   mi~kò   yaŋ ye~    ,

        Though you have no use for my youth,

            ང་~ལ་    མཚོན་~ན་    རང་~གི་    མཛེས་~སྡུག་    ཡོད ཡེ ~ །

            ŋa~la   còn~na   raŋ~gi   zès~dúg yod ye~   !

            To me, it is beautiful!

                འོ་ ~ ཡེ  ཡེ~ ཡེ~་་་  །

                hŏ ~ ye-ye~ ye~  …~

                    ང་~ཡི་    ལང་~ཚོ་    ཁྱོད་~ལ་    མི་~མཁོ་    ཡང་ ཡེ ~ །

                    ŋa~yi   laŋ~co   kyod~la   mi~kò   yaŋ ye~    ,

                    Though you have no use for my youth,

                        ང་~ལ་    མཚོན་~ན་    རང་~གི་    མཛེས་~སྡུག་    ཡོད ཡེ ~  །

                        ŋa~la   còn~na   raŋ~gi   zès~dúg  yod ye~    !

                        To me, it is beautiful!