Dengrab  Bumo

དེང་རབས་བུ་མོ།

Modern Girls

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

དེང་རབས་བུ་མོ།
deŋ-rab bu-mo
Modern Girls

        གཞས་ཚིག་    སྔགས་བརྩོན་འགྲུས།

        གཞས་གདངས་    བློ་གསལ།

        གཞས་མ་    དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

        ŋós-drǔb dról-ma

    ཡེ་~ཡེ་~~~

    ye~ye~~~

ང་~ཚོ་  དེང་~རབས་  བུ་~འུ འུམོ~  ཡེ~ཡེ  ཡེ~ཡེ་  བུ~མོ~ ཡེ~~~

ŋa~ǎco  děŋ~rab  bǔ~ǔ ǔmo~  ye~ye  ye~ye  bǔ~mo~ ye~~~

We, the young women of the modern age

སྟོད་~འོད་ཕྱོགས་  འབྲོག་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

dod~ǒd qyog  dròg~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~,

Of the nomadic tribes of Toe Phyog,

འབྲི་~འིམོའི་   འོ་~མ་ འ~འ  ཡེ་~ཡེ  བཞོ་~བས༑

drì~ĭmoi   hǒ~ma ǎ~ǎ  ye~ye     xó~vas༑

By milking the dri,

ཡེ~ཡེ   མར་~ལོ་   སེར་~མོའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

ye~ye   mar~lo   ser~moi   dág~mo  ye ~~~.

Are the owners of the butter that shows its rich flavor through its yellow color.

    སྟོད་~འོད་ཕྱོགས་  འབྲོག་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

    dod~ǒd qyog  dròg~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~

    Of the nomadic tribes of Toe Phyog

        འབྲི་~འིམོའི་   འོ་~མ་ འ~འ  ཡེ་~ཡེ  བཞོ་~བས༑

        drì~ĭmoi   hǒ~ma ǎ~ǎ  ye~ye  xó~vas༑

        By milking the dri,

            ཡེ~ཡེ   མར་~ལོ་   སེར་~མོའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

            ye~ye   mar~lo   ser~moi   dag~mo  ye ~~~.

            Are the owners of the butter that shows its rich flavor through its yellow color.

    ཡེ་~ཡེ་~~~

    ye~ye~~~

ང་~ཚོ་  དེང་~རབས་  བུ་~འུ འུམོ~  ཡེ~ཡེ  ཡེ~ཡེ་  བུ~མོ~ ཡེ~~~

ŋa~ǎco  děŋ~rab  bǔ~ǔ ǔmo~  ye~ye  ye~ye  bǔ~mo~ ye~~~,

We, the young women of the modern age,

སྨད་~འད་ཕྱོགས་  རོང་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

màd~ǎd qyog  roŋ~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~

Inhabitants of the lower valleys,

ལོ་~འོཡག་   འབྲུ་~དྲུག་ འུ~འུ  ཡེ་~ཡེ  འབྲེག་~པས༑

lo~ǒyag   drù~drǔg ǔ~ǔ  ye~ye  dèg~bas༑

By collecting six different grains from the good harvest,

ཡེ~ཡེ   སྦྲང་~དཀར་   རྩམ་~པའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

ye~ye   dráŋ~gar   zam~bai   dág~mo  ye ~~~.

Are the owners of Tsampa as white as white honey.

    སྨད་~འད་ཕྱོགས་  རོང་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

    màd~ǎd qyog  roŋ~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~,

    Inhabitants of the lower valleys,

        ལོ་~འོཡག་   འབྲུ་~དྲུག་ འུ~འུ  ཡེ་~ཡེ  འབྲེག་~པས༑

        lo~ǒyag   drù~drǔg ǔ~ǔ  ye~ye  dèg~bas༑

        By collecting six different grains from the good harvest,

            ཡེ~ཡེ   སྦྲང་~དཀར་   རྩམ་~པའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

            ye~ye   dráŋ~gar   zam~bai   dág~mo  ye ~~~.

            Are the owners of Tsampa as white as white honey.

    ཡེ་~ཡེ་~~~

    ye~ye~~~

ང་~ཚོ་  དེང་~རབས་  བུ་~འུ འུམོ~  ཡེ~ཡེ  ཡེ~ཡེ་  བུ~མོ~ ཡེ~~~

ŋa~ǎco  děŋ~rab  bǔ~ǔ ǔmo~  ye~ye  ye~ye  bǔ~mo~ ye~~~

We, the young women of the modern age

སློབ་~འོ་གྲྭའི་  གླིང་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

lòb~ǒdrǎi  líŋ~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~

Residing in education centers

ཚན་~འནརྩལ   རིག་~པ་ འ~འ  ཡེ་~ཡེ  སྦྱངས་~པས༑

can~ǎnzal   rig~ba ǎ~ǎ  ye~ye  jyáŋ~bas༑

And studying science, art and philosophy,

ཡེ~ཡེ   བཅུ་~ཕྲག་   རིག་~པའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

ye~ye   ju~trag   rig~bai   dág~mo  ye ~~~.

Are the owners of the knowledge of tens of subjects.

    སློབ་~འོ་གྲྭའི་  གླིང་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

    lòb~ǒdrǎi  líŋ~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~

    Residing in education centers

        ཚན་~འནརྩལ   རིག་~པ་ འ~འ  ཡེ་~ཡེ  སྦྱངས་~པས༑

        can~ǎnzal   rig~ba ǎ~ǎ  ye~ye  jyáŋ~bas༑

        And studying science, art and philosophy,

            ཡེ~ཡེ   བཅུ་~ཕྲག་   རིག་~པའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

            ye~ye   ju~trag   rig~bai   dág~mo  ye  ~~~.

            Are the owners of the knowledge of tens of subjects.

    ཡེ་~ཡེ་~~~

    ye~ye~~~

ང་~ཚོ་  དེང་~རབས་  བུ་~འུ འུམོ~  ཡེ~ཡེ  ཡེ~ཡེ་  བུ~མོ~ ཡེ~~~

ŋa~ǎco  děŋ~rab  bǔ~ǔ ǔmo~  ye~ye  ye~ye  bǔ~mo~ ye~~~

We, the young women of the modern age

རྒྱལ་~འ་ཁམས་  འགྲིམ་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

gyál~ǎkam  drìm~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~

Having travelled around the world

སྔོན་~འོནཐོན   བསམ་~བློ་ འོ~འོ  ཡེ་~ཡེ  སྦྱངས་~པས༑

ŋòn~ǒnton   sàm~ló ǒ~ǒ  ye~ye  jyáŋ~bas༑

And mastered the advanced way of thinking,

ཡེ~ཡེ   དུས་~རབས་   གསར་~པའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

ye~ye   dǔs~rab   sàr~bai   dág~mo  ye ~~~.

Are the owners of the capacity to deal with the new century.

    རྒྱལ་~འ་ཁམས་  འགྲིམ་~ནས་ འས~ ཡོང་~བ  ཡེ~~~

    gyál~ǎkam  drìm~nas ǎs~ yoŋ~va  ye~~~

    Having travelled around the world

        སྔོན་~འོནཐོན   བསམ་~བློ་ འོ~འོ  ཡེ་~ཡེ  སྦྱངས་~པས༑

        ŋòn~ǒnton   sàm~ló ǒ~ǒ  ye~ye  jyáŋ~bas༑

        And mastered the advanced way of thinking,

            ཡེ~ཡེ   དུས་~རབས་   གསར་~པའི་   བདག་~མོ  ཡེ ~~~

            ye~ye   dǔs~rab   sàr~bai   dág~mo  ye ~~~.

            Are the owners of the capacity to deal with the new century.

        སྔོན་~འོནཐོན   བསམ་~བློ་ འོ~འོ  ཡེ་~ཡེ  སྦྱངས་~པས༑

        ŋòn~ǒnton   sàm~ló ǒ~ǒ  ye~ye  jyáŋ~bas༑

        And mastered the advanced way of thinking,

            ཡེ~ཡེ   དུས་~རབས་   གསར་~པའི་   བདག་~མོ ཡེ ~~~

            ye~ye   dǔs~rab   sàr~bai   dág~mo  ye  ~~~.

            Are the owners of the capacity to deal with the new century.