Denpa

བདེན་པའི་འགྱུར་ཁུགས།

Melody of Truth

Sherten & Tsewang Lhamo

ཤེར་བསྟན་དང་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

བདེན་པའི་འགྱུར་ཁུགས།
dén-ba
Melody of Truth

    རྩོམ་བྲིས་པ༴        མ་འོད།

    དབྱངས་རྟ་བ༴         གངས་ཅན་པ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།

    གླུ་པ་དང་གླུ་མ༴     ཤེར་བསྟན་དང་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

    xer-dan & ce-wáŋ lha-mo

མཁའ་~ ནས་~   འཇོ་~ འོ་བའི་   བདུད་~ འུད་རྩི་

kà~  nas~   jò~ ǒ-vai   dúd~ ǔd-zi

                            ཟེགས་~འེག་མ་   གཅིག~ ~ ~ 

                            sěg~ ěg-ma    jig~~.

Drops of nectar coming from the sky, one.

    སེམས་~འེམ་ན་    འབབ་~འ་པའི་    གཙང་~འང་ཆུ་

    sem~ě-na   bàb~ǎ-bai   zaŋ~ǎŋ-qu

                            དྭངས་~འང་མོ་    གཉིས~ ~ ~ 

                            dǎŋ~ ǎŋ-mo    ñís~~~.

    Thoughts flowing in the mind like limpid, clean water, two.

        རུས་~  ན་~   ཟུག་~འུག་པའི་    ཕ་~འ་སྐད་

        rus~  na~   sǔg~ǔg-bai    pa~ ǎ-gad

                            དག་~འག་མ་   གསུམ~ ~ ~ 

                            dǎg~ǎg-ma   sùm~~~.

        The pure language of our fathers planted in our bloodline, three.

            གངས་~འང་ཆབ་    ཟེགས་~འེག་མའི་    འགྱུར་~འུ་ཁུགས་

            gǎŋ~ǎŋ-qab    sěg~ ěg-mai   gyùr~ǔ-kug

                            ངོ་~འོ་མ་    ཡིན~ ~ ~ །

                            ŋo~ǒ-ma   yin~~~.

            These are the real melody of the drops of snow.

        ཧོ~~འོ~ ~ འོ~ ~     ཧོ~~འོ~ ~ འོ~ ~

    ho~~ǒ~ ~ǒ~ ~    ho~~ǒ~ ~ǒ~ ~

བརྩེ་~འེ་བ་    ལ་~འ་ཡོད་    ཡར་~འ་ལུང་

ze~ě-va    la~ǎ-yod    yar~ǎ-luŋ

                            གཙང་~ འང་~  པོ་~ འོ~   གཅིག~ ~

                            zaŋ~ ǎŋ~ bo~ ǒ~  jig~~~.

The love we have, like the Brahmaputra River, one.

    གདུང་~འུང་བ་    ལ་~འ་ཡོད་     ཇོ་~འོ་མོ་

    dúŋ~ǔŋ-va   la~ǎ-yod   jǒ~ǒ-mo

                            གླང་~འངམ་    གཉིས། ཧོ~འོ་  འོ~

                            láŋ~ǎŋ-ma   ñís,  ho~ ǒ ǒ ~.

    The affection we feel, like Mount Everest, two.

        དམ་~འམ་ཚིག་    བཞེངས་~འེན་ཡོད་    རྡོ་~འོ་རྗེའི་

        dǎm~ǎmcig   xéŋ~ěn-yod   dó~ǒ-jéí

                            མདུད་~འུད~པ་    གསུམ~ ~ །

                            dùd~ǔd-ba    sùm~~.

        The commitment we keep, like a vajra knot, three.

            གངས་~འང་ཆབ་    ཟེགས་~འེ་མའི་    འགྱུར་~འུ་ཁུགས་

            gǎŋ~ǎŋ-qab   sěg~ěg-mai   gyùr~ǔ-kug

                            ངོ་~འོ་མ་    ཡིན~ ~ ~ 

                            ŋo~ǒ-ma   yin~~~.

            These are the real melody of the drops of snow.

དགའ་~  སྐྱོའི་~   རི་~འི་མོ་     རི་~འི་ལ་

gá~  gyoi~   ri~ĭ-mo   ri~ ĭ-la

                            བརྐོས་~འོས་པ་    གཅིག~~~

                            gos~ǒs-ba    jig~~~.

The joy and sorrow carved on the face of the mountains, one.

    སྐྱིད་~འིག་སྡུག་    ལོ་~འོ་ཟླ་    ཆུ་ ~འུ་ལ་

    gyid~ĭg-dúg    lo~ǒ-dá   qu~ǔla

                            བསྐུར་~འུ་བ་    གཉིས~~~ །

                            gur~ǔ-va    ñís~~~.

    The months and years of happiness and sufferings carried in the rivers, two.

        བདེ་~   སྡུག་~   ལས་~འས་དབང་    དབྱངས་~འང་ལ་

        dé~  dúg~   las~ǎs-wáŋ   yáŋ~ǎŋ-la

                            བཀུག་~འུག་པ་   གསུམ~~~ །

                            gug~ǔg-ba   sùm~~~.

        The karmas of pleasures and sufferings communicated through melodies.

            གངས་~འང་ཆབ་    ཟེགས་~འེ་མའི་    འགྱུར་~འུ་ཁུགས་

            gǎŋ~ǎŋ-qab   sěg~ěmai   gyùr~ǔ-kug

                            དག~འག་མ་    ཡིན~~~ །

                            dǎg~ǎg-ma   yin~~~.

            These are the pure melody of the drops of snow.

        ཧོ~~འོ~ ~ འོ~ ~     ཧོ~~འོ~ ~ འོ~ ~

    ho~~ǒ~ ~ǒ~ ~    ho~~ǒ~ ~ǒ~ ~

ང་~འ་ནི་    ཁྱོད་~འོད་ཡིན་    ཁྱོད་~འོད་ནི་

ŋa~ǎ-ni    kyod~ǒd-yin    kyod~ǒd-ni

                            ང་~  འ~ ཡང་~ འང~   ཡིན~ 

                            ŋa~ ǎ~  yaŋ~ ǎŋ~  yin~~,

I am you and you are also me,

    ང་~འ་ཚོ་    ཚང་~འང་མ་    ཁྱིམ་~འིན་ཚང་

        ŋa~ǎ-co   caŋ~ǎŋma   kyim~ĭn-caŋ

                            གཅིག་~འི་གི་    ཡིན། ཧོ~འོ་  འོ

                            jig~ĭ-gi   yin,  ho~ ǒ ǒ, 

    We are all one family,

        མཐུན་~འུན་སྒྲིལ་    དཔུང་~འང་དང་   དམིགས་~ འི་ཡུལ་

            tùn~ǔn-dríl   buŋ~aŋ-dǎŋ   míg~ĭ-yul

                            གཅིག་~འི་པ་   ཡིན~ ~ །

                            jig~ĭg-ba    yin~~.

        The strength of our unity and our goals are the same.

            གངས་~འང་ཆབ་    ཟེགས་~འེག་མའི་    འགྱུར་~འུ་ཁུགས་

                gǎŋ~ǎŋ-qab   sěg~ěg-mai   gyùr~ǔ-kug

                            བདེན་~འེན་པ་    ཡིན~ ~ ~

                            dén~ěn-ba    yin~~~.

            These are the true melody of the drops of snow.

        ཧོ~~འོ~ ~ འོ~ ~     ཧོ~~འོ~ ~ འོ~ ~

    ho~~ǒ~ ~ǒ~ ~    ho~~ǒ~ ~ǒ~ ~

ང་~འ་ནི་    ཁྱོད་~འོད་ཡིན་    ཁྱོད་~འོད་ནི་

ŋa~ǎ-ni    kyod~ǒd-yin    kyod~ǒd-ni

                            ང་~ འ~ ཡང་~ འང~ ཡིན~ 

                            ŋa~ ǎ~  yaŋ~ ǎŋ~  yin~~,

I am you and you are also me,

    ང་~འ་ཚོ་    ཚང་~འང་མ་    ཁྱིམ་~འིན་ཚང་

    ŋa~ǎ-co   caŋ~ǎŋ-ma   kyim~ĭn-caŋ

                            གཅིག་~འི་གི་    ཡིན།   ཧོ~འོ་  འོ

                            jig~ĭ-gi   yin, ho~ ǒ ǒ~,

    We are all one family,

        མཐུན་~འུན་སྒྲིལ་    དཔུང་~འང་དང་   དམིགས་~ འི་ཡུལ་

        tùn~ǔn-dríl   buŋ~ǔŋ-dǎŋ   míg~ĭ-yul

                            གཅིག་~འི་པ་   ཡིན~ ~ །

                            jig~ĭg-ba    yin~~.

        The strength of our unity and our goals are the same.

            གངས་~འང་ཆབ་    ཟེགས་~འེག་མའི་    འགྱུར་~འུ་ཁུགས་

            gǎŋ~ǎŋ-qab   sěg~ěg-mai   gyùr~ǔ-kug

                            བདེན་~འེན་པ་    ཡིན~ ~ ~

                            dén~ěn-ba   yin~~~.

            These are the true melody of the drops of snow.