Denpai Chodpa

བདེན་པའི་མཆོད་པ།

True Offerings

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

བདེན་པའི་མཆོད་པ།
dén-bai qòd-ba
Offering of Truth

        ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

        ce-wáŋ lha-mo

སྤང་~ འང་~ཐང་~  ཡངས་~ འང་པོ་~འོ~  གོས་~ ཀྱི་~  གདན་~ འན་སྟེང་~   ནས~ 

baŋ~ ǎŋ~taŋ~  yaŋ~ ǎŋbo~ǒ~  gǒs~ gyi~  dán~ ǎndeŋ~   nas~ ~,

On the silken mat of a vast grassy plain,

    བོད་~ འོ~པའི་   བུ་~མོས་  འབྲི་~ འི~མོ་   འཇོ་~ འོ~བཞིན་   དུ~ 

    bǒd~ ǒ~bai   bǔ~mos  drĭ~ ĭ~mo   jò~ ǒ~xín   dǔ~ ~,

    When a Tibetan girl milks a female yak,

        བོད་~ འོ~པའི་   བུ་~མོས་  འབྲི་~ འི~མོ་   འཇོ་~ འོ~བཞིན་   དུ~ 

        bǒd~ ǒ~bai   bǔ~mos  drĭ~ ĭ~mo   jò~ ǒ~xín   dǔ~ ~,

        When a Tibetan girl milks a female yak,

ལུས་~ འུས~ཀྱི་   མཆོད་~ པ་~འ~   འོ་~མས་   འཕེན་~ འན་~པ་~   འདི~ 

lus~ us~gyi   qòd~ ba~ǎ~   hǒ~mas   pèn~ an~ba~   dì~ ~,

This body offering sent with the milk

    སྲིད་~ འི་~གསུམ་   དགེ་~བའི་   སྨོན་~ འོན~ལམ་   ཐོག་~ འོག~མ་   ཡིན~ 

    sìd~ ĭ~sùm   gé~vai   mòn~ ǒn~lam   tog~ ǒg~ma   yin~ ~.

    Is the first invocation for the virtue of the three dimensions of existence.

        སྲིད་~ འི་~གསུམ་   དགེ་~བའི་   སྨོན་~ འོན~ལམ་   ཐོག་~ འོག~མ་   ཡིན~ 

        sìd~ ĭ~sùm   gé~vai   mòn~ ǒn~lam   tog~ ǒg~ma   yin~ ~.

        Is the first invocation for the virtue of the three dimensions of existence.

རྣང་~ འང་~ཞིང་~  སྣུམ་~ འུམ་པོ་~འོ~  གསེར་~ གྱི་~  ར་~ འ~བ་~   ནས~ 

náŋ~ ǎŋ~xĭŋ~  nùm~ umbo~ ǒ~  sèr~ gyĭ~  ra~ ǎ~va~   nas~ ~,

In the golden enclosure of a bountiful field,

    བོད་~ འོ~པའི་   བུ་~མོས་  སྙེ་~ འེ~མ་   བརྔ་~ འ~བཞིན་   དུ~ 

    bǒd~ ǒd~bai   bǔ~mos  ñè~ ě~ma   ŋá~ ǎ~ xín   dǔ~ ~

    When a Tibetan girl cuts the heads of grain,

        བོད་~ འོ~པའི་   བུ་~མོས་  སྙེ་~ འེ~མ་   བརྔ་~ འ~བཞིན་   དུ~ 

        bǒd~ ǒd~bai   bǔ~mos  ñè~ ě~ma   ŋá~ ǎ~xín   dǔ~ ~

        When a Tibetan girl cuts the heads of grain.

ངག་~ འག~གི་   མཆོད་~ པ་~འ~  འབྲུ་~ལྔས་   འཕེན་~ འན་~པ་~   འདི~ 

ŋag~ ǎg~gĭ   qòd~ ba~ǎ~   drù~ŋás   pèn~ an~ba~   dì~ ~,

This voice offering sent with the five cereals

    འགྲོ་~ འོ~དྲུག་   བདེ་~བའི་   སྨོན་~ འོན~ལམ་   ཐོག་~ འོག~མ་   ཡིན~ 

    drò~ ǒ~drǔg   dé~vai   mòn~ ǒn~lam   tog~ ǒg~ma   yin~ ~.

    Is the first invocation for the happiness of the six classes of beings.

        འགྲོ་~ འོ~དྲུག་   བདེ་~བའི་   སྨོན་~ འོན~ལམ་   ཐོག་~ འོག~མ་   ཡིན~ 

        drò~ ǒ~drǔg   dé~vai   mòn~ ǒn~lam   tog~ ǒg~ma   yin~ ~.

        Is the first invocation for the happiness of the six classes of beings.

སློབ་~ འོ་~ཁང་~  གསལ་~ འང་མོ་~འོ~  ཤེལ་~ གྱི་~  གུར་~ འུ་ཁང་~   ནས~ 

lòb~ ǒ~kaŋ~  sàl~ ǎŋmo~ ǒ~  xel~ gyĭ~  gǔr~ ǔkaŋ~   nas~ ~,

In the clear crystal pavilion of a schoolhouse,

    བོད་~ འོ~པའི་   བུ་~མོས་  དབྱངས་~ འང~གསལ་   ཀློག་~ འོག~བཞིན་   དུ~ 

    bǒd~ ǒ~bai   bǔ~mos  yaŋ~ ǎŋ~sàl   lóg~ ǒg~xín   dǔ~ ~

     When a Tibetan girl reads written words,

        བོད་~ འོ~པའི་   བུ་~མོས་  དབྱངས་~ འང~གསལ་  ཀློག་~ འོག~བཞིན་   དུ~ 

        bǒd~ ǒ~bai   bǔ~mos  yaŋ~ ǎŋ~sàl   lóg~ ǒg~xín   dǔ~ ~

        When a Tibetan girl reads written words.

ཡིད་~ འི~ཀྱི་   མཆོད་~ པ་~འ~   སྨྱུག་~གུས་   འཕེན་~ འན་~པ་~   འདི~ 

yid~ ĭ~gyi  qòd~ ba~ǎ~   ñùg~gǔs   pèn~ an~ba~   dì~ ~,

This mind offering sent with a pen

    གངས་~ འང་ལྗོངས་   དར་~བའི་   སྨོན་~ འོན~ལམ་   ཐོག་~ འོག~མ་   ཡིན~ 

    gǎŋ~ ǎŋ-jóŋ   dǎr~vai   mòn~ ǒn~lam   tog~ ǒg~ma   yin~ ~.

    Is the first invocation for the development of the Land of Snow.

        གངས་~ འང་ལྗོངས་   དར་~བའི་   སྨོན་~ འོན~ལམ་   ཐོག་~ འོག~མ་   ཡིན~ ~ །

        gǎŋ~ ǎŋ-jóŋ   dǎr~vai   mòn~ ǒn~lam   tog~ ǒg~ma   yin~ ~.

        Is the first invocation for the development of the Land of Snow.

            གངས་~ འང་ལྗོངས་   དར་~བའི་   སྨོན་~ འོན~ལམ་   ཐོག་~ འོག~མ་   ཡིན~ ~ །

            gǎŋ~ ǎŋ-jóŋ   dǎr~vai   mòn~ ǒn~lam   tog~ ǒg~ma   yin~ ~.

            Is the first invocation for the development of the Land of Snow.