Denpai Lam

བདེན་པའི་ལམ།

The True Path

Dedzom

བདེ་འཛོམས།

Autoplay

བདེན་པའི་ལམ།
dén-bai lam
The True Path

                            བདེ་འཛོམས།

                                dé-zòm

ཉི་  ~  མས་ ~    ནུབ་~  རི་~    བརྒལ་ ~  སོང་  ~  །

ñi  ~ mas  ~  nub~  ri~    gál  ~  soŋ  ~  ,

The sun has set beyond the mountains in the West,

    ཟླ་ ~  བ་ ~    སྤྲིན་~ པས་~    བསྒྲིབས་ ~  སོང་~  །

    dá  ~ va~  drin~  bas~    dríb ~ soŋ ~.

    The moon is hidden by the clouds.

        ང་ ~  དང་ ~    སྐར་~ ཚོགས་~    ཁྲ་ ~  མོས  ~   །

        ŋa ~dăŋ ~ gar~cog   tra ~ mos  ~,

        Together with the bright stars,

            མུན་ ~  ནག་ ~    དཀྱིལ་~  ནས་~    སྒུག་ ~  ཡོད~ །

            mun ~nag   gyil ~ nas   gúg ~ yod~ ,

            I am waiting for them in the midst of darkness,

                མུན་ ~  ནག་ ~   དཀྱིལ་~  ནས་~    སྒུག་ ~  ཡོད~ །

                mun ~nag   gyil ~ nas   gúg ~ yod~ .

                I am waiting for them in the midst of darkness.

སེང་ ~  ཕྲུག་ ~   གངས་~  རི་~  བརྒལ་ ~  སོང་ ~  །

sen ~ trug ~   găŋ~ri    gál ~ soŋ  ~  ,

The young lion has crossed the snow mountains,

    རྒྱ་ ~  སྟག་ ~    ཁྲ་~  མོ་~    བསད་ ~  སོང་~  །

    gyá ~ dag    tra~mo   sàd ~ soŋ  ~.

    The brightly colored tiger has been killed.

        ང་ ~  དང་ ~    རི་~  སྤྱང་~    ཉམ་ ~  ཆུང་  ~ །

        ŋa ~ dăŋ  ~  ri~  jyaŋ~   ñam ~ quŋ ~,

        Together with the weak mountain wolves,

            མྱ་ ~  ངན་ ~  ཐང་~  ནས་~   སྒུག་ ~ ཡོད  ~ །

            ñá ~ ŋan  ~   taŋ~  nas~   gúg ~ yod~ ,

            I am waiting for them on the plains of suffering,

                མྱ་ ~  ངན་ ~    ཐང་~  ནས་~    སྒུག་ ~  ཡོད  ~ །

                ñá ~ ŋan  ~   taŋ ~ nas   gúg ~ yod~ .

                I am waiting for them on the plains of suffering.

རྒྱལ་ ~  བས་ ~    ས་~  མཐའ་~  འགྲིམས་ ~  སོང་ ~  །

gyál ~vas  ~   sa~  tà~   drìm  ~  soŋ  ~  ,

The Victorious One has escaped to a distant land,

    གངས ~  དཀར་    སྐྱ་~  ནས་~    བསྒྲིབས་ ~  སོང་~ །

    găŋ ~ gar ~   jya~  nas~   dríb  ~  soŋ ~.

    The snow mountains have grayed and become bleak.

        ང་ ~  དང་ ~    ཤུལ་~  ལུས་~    བོད་ ~  མིས  ~  །

        ŋa ~  dăŋ~   xul~  lus~   bŏd  ~  mis  ~,

        Together with the Tibetans left behind,

            མུན་ ~  ནག་ ~   བཙོན་~  ནས་~    སྒུག་ ~  ཡོད  ~  །

            mun ~ nag  ~   zon~  nas~   gúg~  yod~ ,

            I am waiting for him in a dark cell,

                མུན་ ~  ནག་ ~   བཙོན་~ ནས་~   སྒུག་ ~  ཡོད  ~ །

                mun ~  nag  ~   zon~  nas~    gúg ~ yod~ .

                I am waiting for him in a dark cell.

བདེན་ ~  རྫུན་ ~    ཤན་~  འབྱེད་~  བྱེད་ ~  མཁན ~  །

dén ~  zún ~   xan~  jyèd~   jyěd  ~  kàn  ~  ,

If there is someone,

    དྲང་ ~  བདེན་ ~    མིང་~  དང་~  ལྡན་ ~ པའི~ །

    drăŋ ~ dén  ~   miŋ~  dăŋ~   dán  ~  bai  ~,

    Who is able to distinguish truth from falsehood,

        དོན་ ~  ལྡན་ ~    གྲོགས་~  ཤིག་~   ཡོད་  ~  ན  ~  །

        dŏn ~  dán  ~   drŏg~   xig~   yod  ~  na~,

        A worthwhile and honest friend,

            བདེན་ ~  པའི་ ~   ལམ་~  ཞིག་~    སྟོན་ ~  རོགས  ~

            dén ~ bai  ~   lam~  xĭg~   don ~ rog~ !

            Please show us the true path!

                བདེན་ ~  པའི་ ~   ལམ་~ ཞིག་~    སྟོན་ ~  རོགས  ~  །

                dén ~ bai  ~  lam ~ xĭg   don ~ rog~ !

                Please show us the true path!