Dering Nyinmo

དེ་རིང་ཉིན་མོ།

Today

Tsoyak

མཚོ་ཡག

Autoplay

དེ་རིང་ཉིན་མོ།
dě-riŋ ñin-mo
Today

                            མཚོ་ཡག

                                cò-yag

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    lag~ba    sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས། 

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས།

lag~bas    ged~cig    gyor~ŏ-nas

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~ བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ    sùm~  gyáb!

                    let's jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

         Let’s turn once to the left!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན།

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

       sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!

ཚེ་~སྔོན་ ལས་~ལ་ བསྐོས་~ པས~།

ce~ŋòn    las~la    gos~  bas~,

Thanks to the karma of previous lives,

    ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ འཛོམས་~ སོང་།

    ŋa~co    dě~riŋ    zòm~  soŋ.

    Today we have met.

        དེ་~འདྲ་ འཛོམས་~པའི་ ལས་~ དེ~།

        dě~drà    zòm~baí    las~  dě~,

        Now this time we meet,

            མཚམས་~རེ་ མཚམས་~རེ་ སླེབ་~ ཡོང་།

            càm~re    càm~re    lèb~  yoŋ!

            Let’s sing a joyful song!

    ཚེ་~སྔོན་ ལས་~ལ་ བསྐོས་~ པས~།

    ce~ŋòn    las~la    gos~  bas~,

    Thanks to the karma of previous lives,

        ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ འཛོམས་~ སོང་~།

        ŋa~co    dě~riŋ    zòm~  soŋ.

        Today we have met.

            དེ་~འདྲ་ འཛོམས་~པའི་ ལས་~དེ།

            dě~drà    zòm~baí    las~  dě~,

            Now this time we meet,

                མཚམས་~རེ་ མཚམས་~རེ་ སླེབ་~ ཡོང་~~~~~~

                càm~re    càm~re    lèb~  yoŋ~~~~~~!

                Let’s sing a joyful song!

ཚེ་~སྔོན་ ལས་~ལ་ བསྐོས་~  པས~།

ce~ŋòn    las~la   gos~  bas~,

Thanks to the karma of previous lives,

    ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ འཛོམས་~ སོང་།

    ŋa~co    dě~riŋ    zòm~  soŋ.

    Today we have met.

        དེ་~འདྲ་ འཛོམས་~པའི་ དུས་~ལ།

        dě~drà    zòm~bai    dŭs~  la~,

        Now this time we meet,

            དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ ཤོག

            gá~vaí    xăb~drŏ   tràb~  xog!

            Let’s dance a joyful dance!

                 དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ ནས~།

                gá~vai   xăb~drŏ   tràb~nas~,

                While dancing a joyful dance,

                    སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན།

                    gyid~baí  lú~yáŋ  len!

                    Let’s sing a joyful song!

                        དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ ནས~།

                        gá~vai xăb~drŏ tràb~nas~,

                        While dancing a joyful dance,

                            སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་།

                            gyid~baí  lú~yáŋ len!

                            Let’s sing a joyful song!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

;

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས། 

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba   sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ    sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!

དུས་~ཚོད་ སྐྱིད་~པོ་ འདི་~ ལ~།

dŭs~cod    gyid~bo    dì~ la~,

On such a joyful occasion,

    ཞབས་~བྲོ་ མེད་~ན་ གང་~ འགྲིགས།

    xăb~drŏ    med~na   găŋ~drìg?

    How can we refrain from dancing?

        འཁྲབ་~རྒྱུ་ ཡོད་~ན་ མེད་~ ན~།

        tràb~gyú    yod~na    med~ na~,

        Since there is something to dance about,

            དེ་~རིང་ འཁྲབ་~རོགས་ གནང་~ དང་།

            dě~riŋ    tràb~rogs   náŋ~ dăŋ!

            Please dance today!

    དུས་~ཚོད་ སྐྱིད་~པོ་ འདི་~ ལ~།

    dŭs~cod    gyid~bo    dì~ la~,

    On such a joyful occasion,

        ཞབས་~བྲོ་ མེད་~ན་ གང་~ འགྲིགས།

        xăb~drŏ    med~na   găŋ~drìg?

        How can we refrain from dancing?

            འཁྲབ་~རྒྱུ་ ཡོད་~ན་ མེད་~ ན~།

            tràb~gyú    yod~na    med~ na~,

            Since there is something to dance about,

                དེ་~རིང་ འཁྲབ་~རོགས་ གནང་~ དང་~~~~~~

                dě~riŋ    tràb~rogs   náŋ~dăŋ~~~~~~!

                Please dance today!

དུས་~ཚོད་ སྐྱིད་~པོ་ འདི་~ ལ~།

dŭs~cod    gyid~bo    dì~ la~,

On such a joyful occasion,

    ཞབས་~བྲོ་ མེད་~ན་ གང་~ འགྲིགས།

    xăb~drŏ    med~na    găŋ~  drìg?

    How can we refrain from dancing?

        འཁྲབ་~རྒྱུ་ ཡོད་~ན་ མེད་~ ན~།

        tràb~gyú    yod~na    med~ na~,

        Since there is something to dance about,

            དེ་~རིང་ འཁྲབ་~རོགས་ གནང་~ དང་།

            dě~riŋ    tràb~rogs   náŋ~  dăŋ!

            Please dance today!

                དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ནས~།

                gá~vai  xăb~drŏ  tràb~ nas~,

                While dancing a joyful dance,

                    སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན།

                    gyid~baí  lú~yáŋ   len!

                    Let’s sing a joyful song!

                        དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ནས~།

                        gá~vai xăb~drŏ tràb~nas~,

                        While dancing a joyful dance,

                            སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན།

                            gyid~bai  lú~yáŋ  len!

                            Let’s sing a joyful song!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba   sùm~  déb!

                    our feet three times!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba    sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp our feet three times!

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba   sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ    sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས། 

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!