Dering Nyinmo

དེ་རིང་ཉིན་མོ།

Today

Tsoyak

མཚོ་ཡག

Autoplay

ཚེ་~སྔོན་ ལས་~ལ་ བསྐོས་~པས~།  ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ འཛོམས་~སོང་།
ce~ŋòn las~la gos~ bas~  ŋa~co dě~riŋ zòm~ soŋ
With our previous karma, we have met here, today. This kind of meeting occurs only once in a while.

ེདེ་~འདྲ་ འཛོམས་~པའི་ ལས་~ དེ~།  མཚམས་~རེ་ མཚམས་~རེ་ སླེབ་~ཡོང་།
dě~drà zòm~baí las~ dě~  càm~re càm~re lèb~yoŋ
When there is such a precious meeting, we have to dance a dance of contentment and pleasure.

*****

ེདགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁབ་~ཤོག
gá~vaí xǎb~drǒ tràb~ xog
Let’s dance a dance of joy,

ེདགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁབ་~ནས།  སྐིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་།
gá~vai xǎb~drǒ tràb~nas  gyid~baí lú~yáŋ len
what we like in that moment we should also dance and sing altogether.

ེདེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐིད་~པོ་ འདུག་~ན།  ལག་~པ་ གསུམ་~རྡེབ།
dě~riŋ ñin~mo gyid~bo dùg~na  lag~ba sùm~déb
If we are happy today, we clap our hands three times,

ེརང་~པ་ གསུམ་~རྡེབ།
gaŋ~ba sùm~ déb
dancing, we stamp our feet three times.

ེལག་~པས་ རེད་~ཚིགས་ བསྐོར་~ནས།  མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~བརྒྱབ།
lag~bas ged~cig gyor~nas  qòŋ~díŋ sùm~gyáb
and keeping our hands on our hips, let’s jump three times.

ེབསོ་ ~ ཡ་~ལ། སྐོར་~བ་ གཡས་~ལ་ གཅིག  བསོ་ ~ ཡ་~ལ། སྐོར་~བ་ གཡོན་~ལ་ གཅིག
so~ o~ ya~ la, go~ra yás~la jig  so~ o~ ya~ la~, go~ra yón~la jig
Then we turn once to the right and once to the left.

ེདུས་~ཚོད་ སྐིད་~པོ་ འདི་~ལ~། ཞབས་~བྲོ་ མེད་~ན་ གང་~འགིགས།
dǔs~cod gyid~bo dì~la xǎb~drǒ med~na gǎŋ~drìg
When we have such a good opportunity – meaning when we are all together – what do we do if we do not dance? It means that it is indispensable.

ེའཁབ་~རྒྱུ་ ཡོད་~ན་ མེད་~ན~།  དེ་~རིང་ འཁབ་~རོགས་ གནང་~དང་།
tràb~gyú yod~na med~na  dě~riŋ tràb~rog náŋ~dǎŋ
If there is something to dance, please, everybody dance today! 

Then it is repeated.

This is the meaning. It is simple, not very profound, a very normal message: today we are very happy and clap our hands three times, today we are dancing and stamp our feet three times. Keeping our hands on our hips, we jump three times. With the karma of our past lives, we all meet here today. An occasion like this, to meet each other, is very rare, and happens once in a while.

They repeat it twice. So, when such a precious meeting occurs, we have to dance, it is impossible not to. In this way, we dance and sing a song of happiness.

They repeat it.
དེ་རིང་ཉིན་མོ།
dě-riŋ ñin-mo
Today

                            མཚོ་ཡག

                                cò-yag

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    lag~ba    sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས། 

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས།

lag~bas    ged~cig    gyor~ŏ-nas

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~ བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ    sùm~  gyáb!

                    let's jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

         Let’s turn once to the left!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན།

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

       sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!

ཚེ་~སྔོན་ ལས་~ལ་ བསྐོས་~ པས~།

ce~ŋòn    las~la    gos~  bas~,

Thanks to the karma of previous lives,

    ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ འཛོམས་~ སོང་།

    ŋa~co    dě~riŋ    zòm~  soŋ.

    Today we have met.

        དེ་~འདྲ་ འཛོམས་~པའི་ ལས་~ དེ~།

        dě~drà    zòm~baí    las~  dě~,

        Now this time we meet,

            མཚམས་~རེ་ མཚམས་~རེ་ སླེབ་~ ཡོང་།

            càm~re    càm~re    lèb~  yoŋ!

            Let’s sing a joyful song!

    ཚེ་~སྔོན་ ལས་~ལ་ བསྐོས་~ པས~།

    ce~ŋòn    las~la    gos~  bas~,

    Thanks to the karma of previous lives,

        ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ འཛོམས་~ སོང་~།

        ŋa~co    dě~riŋ    zòm~  soŋ.

        Today we have met.

            དེ་~འདྲ་ འཛོམས་~པའི་ ལས་~དེ།

            dě~drà    zòm~baí    las~  dě~,

            Now this time we meet,

                མཚམས་~རེ་ མཚམས་~རེ་ སླེབ་~ ཡོང་~~~~~~

                càm~re    càm~re    lèb~  yoŋ~~~~~~!

                Let’s sing a joyful song!

ཚེ་~སྔོན་ ལས་~ལ་ བསྐོས་~  པས~།

ce~ŋòn    las~la   gos~  bas~,

Thanks to the karma of previous lives,

    ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ འཛོམས་~ སོང་།

    ŋa~co    dě~riŋ    zòm~  soŋ.

    Today we have met.

        དེ་~འདྲ་ འཛོམས་~པའི་ དུས་~ལ།

        dě~drà    zòm~bai    dŭs~  la~,

        Now this time we meet,

            དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ ཤོག

            gá~vaí    xăb~drŏ   tràb~  xog!

            Let’s dance a joyful dance!

                 དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ ནས~།

                gá~vai   xăb~drŏ   tràb~nas~,

                While dancing a joyful dance,

                    སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན།

                    gyid~baí  lú~yáŋ  len!

                    Let’s sing a joyful song!

                        དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ ནས~།

                        gá~vai xăb~drŏ tràb~nas~,

                        While dancing a joyful dance,

                            སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་།

                            gyid~baí  lú~yáŋ len!

                            Let’s sing a joyful song!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

;

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~ རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས། 

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba   sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ    sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!

དུས་~ཚོད་ སྐྱིད་~པོ་ འདི་~ ལ~།

dŭs~cod    gyid~bo    dì~ la~,

On such a joyful occasion,

    ཞབས་~བྲོ་ མེད་~ན་ གང་~ འགྲིགས།

    xăb~drŏ    med~na   găŋ~drìg?

    How can we refrain from dancing?

        འཁྲབ་~རྒྱུ་ ཡོད་~ན་ མེད་~ ན~།

        tràb~gyú    yod~na    med~ na~,

        Since there is something to dance about,

            དེ་~རིང་ འཁྲབ་~རོགས་ གནང་~ དང་།

            dě~riŋ    tràb~rogs   náŋ~ dăŋ!

            Please dance today!

    དུས་~ཚོད་ སྐྱིད་~པོ་ འདི་~ ལ~།

    dŭs~cod    gyid~bo    dì~ la~,

    On such a joyful occasion,

        ཞབས་~བྲོ་ མེད་~ན་ གང་~ འགྲིགས།

        xăb~drŏ    med~na   găŋ~drìg?

        How can we refrain from dancing?

            འཁྲབ་~རྒྱུ་ ཡོད་~ན་ མེད་~ ན~།

            tràb~gyú    yod~na    med~ na~,

            Since there is something to dance about,

                དེ་~རིང་ འཁྲབ་~རོགས་ གནང་~ དང་~~~~~~

                dě~riŋ    tràb~rogs   náŋ~dăŋ~~~~~~!

                Please dance today!

དུས་~ཚོད་ སྐྱིད་~པོ་ འདི་~ ལ~།

dŭs~cod    gyid~bo    dì~ la~,

On such a joyful occasion,

    ཞབས་~བྲོ་ མེད་~ན་ གང་~ འགྲིགས།

    xăb~drŏ    med~na    găŋ~  drìg?

    How can we refrain from dancing?

        འཁྲབ་~རྒྱུ་ ཡོད་~ན་ མེད་~ ན~།

        tràb~gyú    yod~na    med~ na~,

        Since there is something to dance about,

            དེ་~རིང་ འཁྲབ་~རོགས་ གནང་~ དང་།

            dě~riŋ    tràb~rogs   náŋ~  dăŋ!

            Please dance today!

                དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ནས~།

                gá~vai  xăb~drŏ  tràb~ nas~,

                While dancing a joyful dance,

                    སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན།

                    gyid~baí  lú~yáŋ   len!

                    Let’s sing a joyful song!

                        དགའ་~བའི་ ཞབས་~བྲོ་ འཁྲབ་~ནས~།

                        gá~vai xăb~drŏ tràb~nas~,

                        While dancing a joyful dance,

                            སྐྱིད་~པའི་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན།

                            gyid~bai  lú~yáŋ  len!

                            Let’s sing a joyful song!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba   sùm~  déb!

                    our feet three times!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba    sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས།

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp our feet three times!

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba   sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ    sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!

དེ་~རིང་ ཉིན་~མོ་ སྐྱིད་~པོ་ འདུག་~ན། 

dě~riŋ    ñin~mo    gyid~bo    dùg~na

Today, if we feel happy, let’s clap

                    ལག་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    lag~ba sùm~  déb!

                    our hands three times!

དེ་~རིང་ ང་~ཚོས་ ཞབས་~བྲོ་ བརྒྱབ་~དགོས། 

dě~riŋ ŋa~cos    xăb~drŏ    gyáb~gós

Today we must dance, let’s stamp

                    རྐང་~པ་ གསུམ་~  རྡེབ།

                    gaŋ~ba sùm~  déb!

                    our feet three times!

ལག་~པས་ རྐེད་~ཚིགས་ བསྐྱོར་~འོ་ནས། 

lag~bas    ged~cig    gyor~ ŏ-nas,

Holding our hands on our waist,

                    མཆོང་~ལྡིང་ གསུམ་~  བརྒྱབ།

                    qòŋ~díŋ sùm~  gyáb!

                    let’s jump three times!

    བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་ གཡས་~ལ་ གཅིག

    sò~ ŏ~ ya~ la,   go~ra  yás~la  jig!

    Let’s turn once to the right!

        བསྭོ་~ འོ~  ཡ་~ ལ། སྐོར་~ར་་ གཡོན་~ལ་ གཅིག

        sò~ ŏ~ ya~ la~,  go~ra  yón~la  jig!

        Let’s turn once to the left!