Dering Semla Dran

དེ་རིང་སེམས་ལ་དྲན་གི

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

དེ་རིང་སེམས་ལ་དྲན་གི།
dě-riŋ sem-la drǎn-gĭ

    གཞས་ཚིག་    འཇིགས་མེ་ད་ཐུབ་པ།

    གཞས་གདངས་  ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

    གཞས་མ་    དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

    ŋós-drǔb dról-ma

ཆུང་~ དུས་~ ཡར་ ~ ལ་~ བལྷས་~འས  མྱོང་~ ཡེ~~།

quŋ~ dǔs~ yar~ la~ das~as  nóŋ~ ye~~,

    གཞིན་~ དུས་~ མཐའ་~ ནས་~ བསྐོར་~ འོ~  མྱོང་~ ཡེ~~།

    xón~ dǔs~ ta~ nas~ gor~ ǒ~  nóŋ~ ye~~.

རྒས་~ དུས་~ མིག་~ ཐུར་~ ཕྱོགས་~ འོག ~  ས~ ཡེ~~།

gás~ dǔs~ mig~ tur~ qyog~ ǒg ~  sa~ ye~~,

    འོ~སྟོད་~ ཀྱི་~ གངས་~ རི་~ དཀར་~ འ~པོ~ ཡེ~~།

    ǒ~dod~ gyi~ gǎŋ~ ri~ gar~ ǎ~bo~ ye~~.

        དེ་~རིང་   སེམས་~ལ་   དྲན་~ འན~ གི~ ཡེ~~།

        dě~riŋ  sem~la  drǎn~ ǎn~ gĭ~ ye~~.

            དེ་~རིང་   སེམས་~ལ་   དྲན་~ འན~ གི~ ཡེ~~།

            dě~riŋ  sem~la  drǎn~ ǎn~ gĭ~ ye~~.

ཆུང་~ དུས་~ རྪེད་~ ར་ ~ བྱས་~འས  མྱོང་~ ཡེ~~།

quŋ~ dǔs~ zed~ ra~ jyǎs~ǎs  nóŋ~ ye~~,

    གཞོན་~ དུས་~རྒྱབ་~ ལ་~ འཁུར་~ འོ~  མྱོང་~ ཡེ~~།

    xón~ dǔs~ gyáb~ la~ kùr~ ǔ~  nóŋ~ ye~~.

རྒས་~ དུས་~ སེམས་~ ལ་~ ཕོགས་~ འོག ~  ས~ ཡེ~~།

gás~ dǔs~ sem~ la~ pog~ ǒg~  sa~ ye~~,

    འོ~ཐང་~ གི་~ སྨུག་~ པོ་~ སྦྲ~ འ~ནག~ ཡེ~~།

    ǒ~taŋ~ gĭ~ mùg~ bo~ drá~ ǎ~ nag~ ye~~.

        དེ་~རིང་   སེམས་~ལ་   དྲན་~ འན~ གི~ ཡེ~~།

        dě~riŋ  sem~la  drǎn~ ǎn~ gĭ~ ye~~.

            དེ་~རིང་   སེམས་~ལ་   དྲན་~ འན~ གི~ ཡེ~~།

            dě~riŋ  sem~la  drǎn~ ǎn~ gĭ~ ye~~.

ཆུང་~ དུས་~ བྱམས་~ བརྩེས་~ བསྐྱངས་~འང  མྱོང་~ ཡེ~~།

quŋ~ dǔs~ jyǎm~ zes~ gyaŋ~ǎŋ nóŋ~ ye~~,

    གཞོན་~ དུས་~ ཁ་~ རྩོད་~བྱས་~ འས~  མྱོང་~ ཡེ~~།

    xón~ dǔs~ ka~ zod~ jyǎs~ ǎs~ nóŋ~ ye~~.

རྒས་~ དུས་~ ཡོད་~ ན་~ བསམ་~ འམ ~  པ~ ཡེ~~།

gás~ dǔs~ yod~ na~ sàm~ ǎm ~  ba~ ye~~,

    འོ~ཚེ་~ འདིའི་~ དྲིན་~ཆེན་~ ཕ་~ འ~མ~ ཡེ~~།

    ǒ~ce~ dìi~ drĭn~ qen~ pa~ ǎ~ ma~ ye~~.

        དེ་~རིང་   སེམས་~ལ་   དྲན་~ འན~ གི~ ཡེ~~།

        dě~riŋ sem~la drǎn~ ǎn~ gĭ~ ye~~.

    རྒས་~ དུས་~ ཡོད་~ ན་~ བསམ་~ འམ ~  པ~ ཡེ~~།

    gás~ dǔs~ yod~ na~ sàm~ ǎm ~  ba~ ye~~,

        འོ~ཚེ་~ འདིའི་~ དྲིན་~ ཆེན་~ ཕ་~ འ~མ~ ཡེ~~།

        ǒ~ce~ dìi~ drĭn~ qen~ pa~ ǎ~ ma~ ye~~.

            དེ་~རིང་   སེམས་~ལ་   དྲན་~ འན~ གི~ ཡེ~~།

            dě~riŋ  sem~la  drǎn~ ǎn~ gĭ~ ye~~.

                དེ་~རིང་   སེམས་~ལ་   དྲན་~ འན~ གི~ ཡེ~~།

                dě~riŋ  sem~la  drǎn~ ǎn~ gĭ~ ye~~.