Dokhamkyi Kordro

མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་བྲོ།

Tashi Yangzom

བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་བྲོ།
dò-kam-gyĭ gor-drǒ

    ཚིག་གདངས་    དམངས་གཞས།

    གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

    dra-xis yáŋ-zòm

    སྒྲིག་སྦྱོར་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།   པ་སྣམ་ཕུར་དོན།

དམ་~པ་  འ~ལགས~།    བླ་~མ་  འ~ལགས།    བླ་~མ་  འ~འ   ལགས~འག

dǎm~ba  ǎ~lag~.    lá~ma  ǎ~lag.    lá~ma  ǎ~ǎ   lag~ǎg.

    ཐུགས་རྗེ་~  འེ~འེ  ཅན་~འནགྱི་~  བླ་མ་~འ  ལགས~འག

    tug-je~  ě~ě  jan~ǎngyi~  lá-ma~ǎ  lag~ǎg.

        ཁ་~འ  བཏགས་~འག   དཀར་པོའི་~   མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ  འབུལ།

        ka~ǎ  dag~ǎg   gar-boi~  qòd-ba~  kyed-la~ǎ  bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

        ཁ་བཏགས་~  དཀར་པོའི་~  མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~  འབུལ།

        ka-dag~  gar-boi~  qòd-ba~  kyed-la~  bùl.

ཕ་~མ་  འ~ཡག    ཕ་~མ་  འ~ཡག    ཕ་~མ་  འ~འ   ཡག

pa~ma  ǎ~yag,    pa~ma  ǎ~yag,    pa-ma  ǎ~ǎ  yag

    བྱམས་བརྩེ་~  འེ~འེ  ཅན་~འནགྱི་~  ཕ་མ་~འ  ལགས~འག

    jyǎm-ze~  ě~ě  jan~ǎngyĭ~  pa-ma~ǎ  lag~ǎg.

        འབྲི~འི  བརྒྱ་~འ   འོ་མའི་~   མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ  འབུལ།

        drì~ĭ  gyá~ǎ   ǒ-mai~   qòd~ba   kyed-la~ǎ  bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

        འབྲི་བརྒྱ་~  འོ་མའི་~  མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~  འབུལ།

        drì~ĭ  gyá~ǎ   ǒ-mai~   qòd~ba  kyed-la~ǎ  bùl.

དཔོན་~པོ་  འ~ཡག    དཔོན་~པོ་  འོ~ཡག    དཔོན་~པོ་  འོ~འོ   ཡག

bon~bo  ǒ~yak,    bon~bo  ǒ~yag,    bon~bo  ǒ~ǒ   yag.

    བཀའ་དྲིན~  འིན~འིན  ཅན་~འནགྱི་~  དཔོན་པོ~འོ  ལགས~འག

    ga-drĭn~  ĭn~ĭn  jan~ǎngyĭ~  bon-po~ǒ  lag~ǎg.

        བདུད་~འུད  རྩི་~འི   ཆང་གི་~   མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ  འབུལ།

        dúd~ǔd  zi~ĭ   qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ  bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

        བདུད་~འུད  རྩི་~འི   ཆང་གི་~   མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ  འབུལ།

        dúd~ǔd zi~ĭ   qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ  bùl.

དཔོན་~པོ་  འ~ཡག    དཔོན་~པོ་  འོ~ཡག    དཔོན་~པོ་  འོ~འོ   ཡག

bon~bo  ǒ~yak,    bon~bo  ǒ~yag,    bon~bo  ǒ~ǒ   yag.

    བཀའ་དྲིན~  འིན~འིན  ཅན་~འནགྱི་~  དཔོན་པོ~འོ  ལགས~འག

    ga-drĭn~  ĭn~ĭn  jan~ǎngyĭ~  bon-po~ǒ  lag~ǎg.

        བདུད་~འུད  རྩི་~འི   ཆང་གི་~   མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ  འབུལ།

        dúd~ǔd zi~ĭ   qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ  bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

            བདུད་~འུད  རྩི་~འི   ཆང་གི་~   མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ  འབུལ།

            dúd~ǔd  zi~ĭ   qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ  bùl.

        བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

        sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

            བདུད་~འུད  རྩི་~འི   ཆང་གི་~   མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ  འབུལ།

            dúd~ǔd  zi~ĭ   qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ  bùl.