Dokhamkyi Kordro

མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་བྲོ།

Tashi Yangzom

བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

མདོ་ཁམས་ཀྱི་སྐོར་བྲོ།
dò-kam-gyĭ gor-drǒ

    ཚིག་གདངས་     དམངས་གཞས།

    གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

    dra-xis yáŋ-zòm

    སྒྲིག་སྦྱོར་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།   པ་སྣམ་ཕུར་དོན།

དམ་~པ་  འ~ལགས~།  བླ་~མ་  འ~ལགས།   བླ་~མ་  འ~འ ལགས~འག

dǎm~ba  ǎ~lag~.    lá~ma  ǎ~lag.     lá~ma  ǎ~ǎ lag~ǎg.

    ཐུགས་རྗེ་~  འེ~འེ ཅན་~འནགྱི་~  བླ་མ་~འ ལགས~འག

    tug-je~  ě~ě jan~ǎngyi~  lá-ma~ǎ lag~ǎg.

        ཁ་~འ བཏགས་~འག  དཀར་པོའི་~ མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ འབུལ།

        ka~ǎ dag~ǎg  gar-boi~  qòd-ba~ kyed-la~ǎ bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

        ཁ་བཏགས་~  དཀར་པོའི་~  མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~  འབུལ།

        ka-dag~  gar-boi~  qòd-ba~  kyed-la~  bùl.

ཕ་~མ་  འ~ཡག    ཕ་~མ་  འ~ཡག   ཕ་~མ་  འ~འ   ཡག

pa~ma    ǎ~yag,    pa~ma    ǎ~yag,   pa-ma    ǎ~ǎ    yag

    བྱམས་བརྩེ་~  འེ~འེ ཅན་~འནགྱི་~  ཕ་མ་~འ ལགས~འག

    jyǎm-ze~  ě~ě jan~ǎngyĭ~  pa-ma~ǎ lag~ǎg.

        འབྲི~འི བརྒྱ་~འ  འོ་མའི་~ མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ འབུལ།

        drì~ĭ gyá~ǎ     ǒ-mai~   qòd~ba  kyed-la~ǎ     bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

        འབྲི་བརྒྱ་~  འོ་མའི་~  མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~  འབུལ།

        drì~ĭ gyá~ǎ     ǒ-mai~   qòd~ba  kyed-la~ǎ     bùl.

དཔོན་~པོ་  འ~ཡག    དཔོན་~པོ་  འོ~ཡག   དཔོན་~པོ་  འོ~འོ   ཡག

bon~bo    ǒ~yak,    bon~bo    ǒ~yag,   bon~bo    ǒ~ǒ    yag.

    བཀའ་དྲིན~  འིན~འིན ཅན་~འནགྱི་~  དཔོན་པོ~འོ ལགས~འག

    ga-drĭn~  ĭn~ĭn jan~ǎngyĭ~  bon-po~ǒ lag~ǎg.

        བདུད་~འུད རྩི་~འི  ཆང་གི་~ མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ འབུལ།

        dúd~ǔd zi~ĭ     qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

            བདུད་~འུད རྩི་~འི  ཆང་གི་~ མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ འབུལ།

        dúd~ǔd zi~ĭ     qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ bùl.

དཔོན་~པོ་  འ~ཡག    དཔོན་~པོ་  འོ~ཡག   དཔོན་~པོ་  འོ~འོ   ཡག

bon~bo    ǒ~yak,    bon~bo    ǒ~yag,   bon~bo    ǒ~ǒ    yag.

    བཀའ་དྲིན~  འིན~འིན ཅན་~འནགྱི་~  དཔོན་པོ~འོ ལགས~འག

    ga-drĭn~  ĭn~ĭn jan~ǎngyĭ~  bon-po~ǒ lag~ǎg.

        བདུད་~འུད རྩི་~འི  ཆང་གི་~ མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ འབུལ།

        dúd~ǔd zi~ĭ     qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ bùl.

    བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

    sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

            བདུད་~འུད རྩི་~འི  ཆང་གི་~ མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ འབུལ།

            dúd~ǔd zi~ĭ     qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ bùl.

        བསྭོ་~འོ    འོ~  འོ~འོ

        sò~ǒ    ǒ~  ǒ~ǒ

            བདུད་~འུད རྩི་~འི  ཆང་གི་~ མཆོད་པ་~  ཁྱེད་ལ་~འ འབུལ།

            dúd~ǔd zi~ĭ     qan-gi~   qòd-ba~  kyed-la~ǎ bùl.