Dondrup Lingpa

དོན་འགྲུབ་གླིང་པ།

Palden Thondup Lingpa Land

Group

Autoplay

དོན་འགྲུབ་གླིང་པ།
dǒn-drùb líŋ-ba
The Land of Palden Thondup Lingpa

        དམངས་གཞས།

        máŋ-xás

    བསྭ~འོ~~~~~

    sò~o~~~~~

དཔལ་~ལྡན་   དོན་~འགྲུབ་   གླིང་~པ  འ~ལ

bal~dán   dǒn~drùb   líŋ~ba  ǎ~la,

Palden Thondup Lingpa,

    སྐྱིད་~འིད པའི་༑   རེ་~ལ་   བསོད་~ནམས།

    gyid~ĭdbai༑   re~la   sòd~nam,

    Beautiful Rela Sonam,

        རིགས་~གསུམ་  རི་~ལ་ནི    བཞུགས་~འུག  ཡོད།

        rig~sùm  ri~la ni    xúg~ǔg  yod.

        The three enlightened families reside in the mountains.

            ཨ་ནི་སྐྱིད་~འིད  དགའ་~འ་ནི  ཡོད་~འོད  འོད~འོད  རེད།

            ǎ-nigyid~ĭd  gá~ǎ-ni  yod~ǒd  ǒd~ǒd  red!

            Happiness and joy prevail!

    བསྭ~འོ~~~~~

    sò~o~~~~~

དཔལ་~ལྡན་   དོན་~འགྲུབ་   གླིང་~པ  འ~ལ

bal~dán   dǒn~drùb   líŋ~ba  ǎ~la,

Palden Thondup Lingpa,

    སྐྱིད་~འིད པའི་༑   རེ་~ལ་   བསོད་~ནམས།

    gyid~ĭdbai༑   re~la   sòd~nam,

    Beautiful Rela Sonam,

        རིགས་~གསུམ་  རི་~ལ་ནི    བཞུགས་~འུག  ཡོད།

        rig~sùm  ri~la ni    xúg~ǔg  yod.

        The three enlightened families reside in the mountains.

            ཨ་ནི་སྐྱིད་~འིད  དགའ་~འ་ནི  ཡོད་~འོད  འོད~འོད  རེད།

            ǎ-nigyid~ĭd  gá~ǎ-ni  yod~ǒd  ǒd~ǒd  red!

            Happiness and joy prevail!

    བསྭ~འོ~~~~~

    sò~o~~~~~

དོན་~འགྲུབ་   གླིང་~པ  དཀྱིལ་~ལ  འ~ལ

dǒn~drùb   líŋ~ba  gyil~la  a~la,

In the center of Thondup Lingpa,

    སྐྱིད་~འིད པའི་༑   རེ་~ལ་   བསོད་~ནམས།

    gyid~ĭdbai༑   re~la   sòd~nam,

    Beautiful Rela Sonam is situated,

        བསམ་~འགྲུབ་  རྒྱ་~མཚོ་ལ    བཞེངས་~འེན  ཡོད།

        sàm~drùb  gyá~còla    xéŋ~ěŋ  yod.

        Samdup Gyatso Temple has been built.

            ཨ་ནི་སྐྱིད་~འིད  དགའ་~འ་ནི  ཡོད་~འོད  འོད~འོད  རེད།

            ǎ-nigyid~ĭd  gá~ǎ-ni  yod~ǒd  ǒd~ǒd  red.

       Happiness and joy prevail!

    བསྭ~འོ~~~~~

    sò~o~~~~~

ཉིན་~རེར་   རེ་~རེ་  མཇལ་~ན  འ~ལ

ñin~rer   re~re  jàl~na  a~la

If we can visit every single day

    སྐྱིད་~འིད པའི་༑   རེ་~ལ་   བསོད་~ནམས།

    gyid~ĭd bai༑   re~la   sòd~nam,

    Beautiful Rela Sonam,

        ཕྱི་~མ་  ངན་~སོང་ལ    མི་~འི  འགྲོ།

        qyi~ma  ŋan~soŋ la    mi~i  drò.

        We will not be reborn in the lower realms.

            ཨ་ནི་སྐྱིད་~འིད  དགའ་~འ་ནི  ཡོད་~འོད  འོད~འོད  རེད།

            ǎ-nigyid~ĭd  gá~ǎ-ni  yod~ǒd  ǒd~ǒd  red!

            Happiness and joy prevail!

རྒྱབ་རི་ཤུག་པ་གཡུ་རྩེ།
gyáb-ri xug-ba yú-ze
The Peak of the Turquoise Juniper Mountain.

རྒྱབ་~ལ་    རྒྱབ་~    རི་    ཡོད་~  པའིགོ་~ལ  འ~~~~~~

gyáb~la   gyáb-ri   yod~  baigǒ~la  ǎ~~~~~~,

There is a mountain behind,

    རྒྱབ་~རི་   ཤུག་~པ་   གཡུ་~རྩེགོ་   ལ~འ~~~~

    gyáb~ri   xug~ba   yú~zegǒ   la~ǎ~~~~.

  Behind is the peak of the turquoise juniper mountain.

        བསྭོ་ཨ་~རྒྱས་   རྣམ་~གསུམ་   ལ་~འ  ཁམ་~པའི་   སྒྲོ།

            a~gyás   nám~sùm   la~ǎ  kam~bai   dró,

        Three Ajie sisters with brownish colored feathers,

    སྒྲོ་~  མཛེས་~མ་  ལ~འ   རྨ་~བྱའི་  སྒྲོ།

    dró~  zès~ma  la~ǎ   má~jyǎi  dró.

    The beautiful feathers are peacock’s feathers.

        རྨ་~བྱའི་    སྒྲོ་~ལ་    ནོར་~བུའི་    གླིང་~འིང~~~

        má~ ǎjyǎi  dró~la      nor~bǔi   líŋ~ĭŋ~~~.

        The peacock’s feather is the precious jewel of the land.

            ནོར་~བུའི་   གླིང་~ལ་   ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

            nor~bǔi   líŋ~la   qyag~peb   xǔ!

            Welcome to the land of treasure!

                                    ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

                                        qyag~peb   xǔ!

                    It welcomes you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒ ་dán   dan~drò   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá mo~  xǔ!

        They welcome you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒ ་dán   dan~drò   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

        They welcome you!

རྒྱབ་~རི་    ཤུག་~པ་    གཡུ་~རྩེ་གོ་~ལ  འ~~~~~~

gyáb~ri      xug~ba    yú~zegǒ~la  ǎ~~~~~~

Behind, the peak of the turquoise juniper mountain

    གཡུ་~ཡི་   སྦྲང་~ཆར་   བབས་~བྱུངགོ་   ལ~འ~~~~

    yú~yi   dráŋ~qar   bǎb~jyǔŋgǒ   la~ǎ~~~~.

    Sprinkles light pleasant turquoise rain.

        བསྭོ་ཨ་~རྒྱས་   རྣམ་~གསུམ་   ལ་~འ  ཁམ་~པའི་   སྒྲོ།

            a~gyás   nám~sùm   la~ǎ  kam~bai   dró,

    Three Ajie sisters with brownish colored feathers,

    སྒྲོ་~  མཛེས་~མ་  ལ~འ   རྨ་~བྱའི་  སྒྲོ།

    dró~  zès~ma  la~ǎ   má~jyǎi  dró.

    The beautiful feathers are peacock's feathers.

        རྨ་~བྱའི་    སྒྲོ་~ལ་    ནོར་~བུའི་    གླིང་~འིང~~~

        má~ ǎjyǎi  dró~la      nor~bǔi   líŋ~ĭŋ~~~.

        The peacock’s feather is the precious jewel of the land.

            ནོར་~བུའི་   གླིང་~ལ་   ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

            nor~bǔi   líŋ~la   qyag~peb   xǔ!

            Welcome to the treasure land!

                                    ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

                                        qyag~peb   xǔ!

                  It welcomes you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒdán   dan~drò   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

        They welcome you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒdán   dan~drò   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

        They welcome you!

མདུན་~རི་   ནོར་~བུ་   རྩེ་~བརྒྱདགོ་   ལ~འ~~~~

dùn~la     dùn~ri      yod~baigǒ  la  ǎ~~~~~~,

In front there is a mountain,

    མདུན~རི་   ནོར་~བུ་   རྩེ་~བརྒྱདགོ་   ལ~འ~~~~

    dùn~ri   nor~bǔ   ze~gyádgǒ  la~ǎ~~~~.

    The mountain in front has a treasure of eight peaks.

        བསྭོ་ཨ་~རྒྱས་   རྣམ་~གསུམ་   ལ་~འ  ཁམ་~པའི་   སྒྲོ།

        a~gyás   nám~sùm   la~ǎ  kam~bai   dró.

        Three Ajie sisters with brownish colored feathers.

    སྒྲོ་~  མཛེས་~མ་  ལ~འ   རྨ་~བྱའི་  སྒྲོ།

    dró~  zès~ma  la~ǎ   má~jyǎi  dró.

    The beautiful feathers are peacock’s feathers.

        རྨ་~བྱའི་    སྒྲོ་~ལ་    ནོར་~བུའི་    གླིང་~འིང~~~

        má~ ǎjyǎi  dró~la     nor~bǔi   líŋ~ĭŋ~~~.

        The peacock’s feather is the precious jewel of the land.

            ནོར་~བུའི་   གླིང་~ལ་   ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

            nor~bǔi   líŋ~la   qyag~peb   xǔ!

            Welcome to the treasure land!

                                    ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

                                        qyag~peb   xǔ!

                    It welcomes you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒdán   dan~drà   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

                Welcome you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒdán   dan~drò   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

                Welcome you!

མདུན་~རི་    ནོར་~བུ་    རྩེ་~བརྒྱདགོ་~ལ  འ~~~~~~

dùn~ri   nor~bǔ   ze~gyád gǒ  la~ǎ~~~~,

The mountain in front has a treasure of eight peaks,

    མདུན~རི་   ནོར་~བུ་   རྩེ་~བརྒྱདགོ་   ལ~འ~~~~

    dùn~ri   nor~bǔ   ze~gyádgǒ  la~ǎ~~~~.

    The mountain in front has a treasure of eight peaks.

         བསྭོ་ཨ་~རྒྱས་   རྣམ་~གསུམ་   ལ་~འ  ཁམ་~པའི་   སྒྲོ།

        a~gyás   nám~sùm   la~ǎ  kam~bai   dró.

        Three Ajie sisters with brownish colored feathers.

    སྒྲོ་~  མཛེས་~མ་  ལ~འ   རྨ་~བྱའི་  སྒྲོ།

    dró~  zès~ma  la~ǎ   má~jyǎi  dró.

    The beautiful feathers are peacock’s feathers.

        རྨ་~བྱའི་    སྒྲོ་~ལ་    ནོར་~བུའི་    གླིང་~འིང~~~

        má~ ǎjyǎi  dró~la      nor~bǔi   líŋ~ĭŋ~~~.

        The peacock’s feather is the precious jewel of the land.

            ནོར་~བུའི་   གླིང་~ལ་   ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

            nor~bǔi   líŋ~la   qyag~peb   xǔ!

            Welcome to the treasure land!

                                    ཕྱག་~ཕེབས་   ཞུ།

                                        qyag~peb   xǔ!

                    It welcomes you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒdán   dan~drò   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

                Welcome you!

        སྟོབས་~འོལྡན་   བསྟན་~འགྲོ་   ཉི་~ཤར་གོ་   བཞུགས།

        dob~ǒdán   dan~drò   ñi~xar   xúg.

        The powerful teaching and beings reside in the radiance of the sun.

            ཁྱེད་ལ་~ དགའ་མོ་~  ཞུ།

            kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

      They welcome you!

                ཁྱེད་ལ་~  དགའ་མོ་~   ཞུ།

                kyed-la~ gá-mo~  xǔ!

                Welcome you!