Dongmar Bodpa

གདོང་དམར་བོད་པ།

Ruddy-faced Tibetans

Lhakyi

ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

གདོང་དམར་བོད་པ
dóŋ-már bŏd-ba
Ruddy-faced Tibetans

                            ལྷ་སྐྱིད།

                                lha gyid

བསླུ་~ མེད་~  སངས་~ རྒྱས་~  སངས་~ རྒྱས་~ཀྱི ལམ་~ སྟོན~།

lù~  med~   saŋ~  gyás~saŋ~ gyás-gyi  lam~  don  ,

The unfailing Buddha is the guide to enlightenment,

འཚེ་~ མེད་~  དམ་~ ཆོས་~  བགྲོད་  ~   ལམ~  ཡེ   

cè~  med~   dăm~  qos~    dród   ~  lam~   ye ~,

The sacred, nonviolent Dharma is the path to tread,

མཚུངས་~ སྤྱོད~  དགེ་~ འདུན་~  དགེ་~ འདུན་~གྱི་ ལྷ་~ གྲོགས~།

cùŋ~  jyod    gé~  dùn~  gé~dùn-gyi  lha~  drŏg~,

The Sangha are the divine companions with harmonious behavior,

གདོང་ ~དམར་ བོད་~ པའི་~ སྐྱབས་  ~   གནས~ །

dóŋ   ~már   bŏd~  bai~    gyab   ~    nás~  .

These are the refuges of the ruddy-faced Tibetans.

    གདོང་ ~དམར་ བོད་~ པའི་~ སྐྱབས་  ~   གནས~ །

    dóŋ  ~már    bŏd~bai~    gyab    ~   nás~ .

    These are the refuges of the ruddy-faced Tibetans.

སྡུག་~ ཀུན་~  འབྱུང་~ བ་~  འབྱུང་~ བ་~ཡི་ རྩ་~ བ~།

dúg~  gun   jyùŋ~  va~ jyùŋ~va-yi  za~  va~

The root and origin of all suffering

ཉོན་~ མོངས་~  དུག་~ གསུམ་~  དགྲ་ ~   བོ~   ཡེ  

ñon~  moŋ~   dŭg~  sùm~drá  ~  vo~  ye   .

Are the three poisonous emotions, the enemies.

གཞོན་~ པའི་~ ནུས་~ མཐུན་~ ནུས་~ མཐུན་~ ཅན་~ པོ~།

xón~  bai~   nus~  tùn~  nus~tùn   jan~  bo~

But for young people who understand, they become

གདོང་ ~དམར་ བོད་~ པའི་~  དམ་  ~   ཆོས~  །

dóŋ  ~már   bŏd~  bai~   dăm   ~   qos~  .

The sacred Dharma of the ruddy-faced Tibetans.

    གདོང་ ~དམར་ བོད་~ པའི་~  དམ་  ~   ཆོས~  །

    dóŋ  ~már   bŏd~  bai~   dăm   ~   qos~  .

    The sacred Dharma of the ruddy-faced Tibetans.

བསམ་~ པ་~  བྱམས་~ བརྩེ་~  བྱམས་~ བརྩེ་~  རྣམ་~ དག~

sàm~  ba~   jyăm~  ze~  jyăm ~ze   nám~  dăg~,

Our intention is based on pure love and kindness,

ལྟ་ ~ བ་~  སྟོང་~ ཉིད་~  རྟེན་ ~    འབྱུང་~  ངེ 

da~  va~  doŋ~  ñid~   den  ~  jyùŋ~  ŋe,

Our view is emptiness and interdependent origination,

སྤྱོད་~ པ་~  གཞན་~ ཕན་~  གཞན་~ ཕན་~  གཙང་~ མ~།

jyod~  ba~   xán~  pan~  xán ~pan   zaŋ~  ma~,

Our behavior is pure altruism,

གདོང་ ~དམར་ བོད་~ པའི་~  ལྟ་  ~    སྤྱོད~ །

dóŋ   ~már   bŏd~  bai~   da   ~   jyod~  .

These are the view and behavior of the ruddy-faced Tibetans.

    གདོང་ ~དམར་ བོད་~ པའི་~  ལྟ་  ~    སྤྱོད~ །

    dóŋ   ~már   bŏd~  bai~   da   ~   jyod~  .

    These are the view and behavior of the ruddy-faced Tibetans.

        dóŋ   ~már   bŏd~  bai~   da   ~   jyod~  .

        These are the view and behavior of the ruddy-faced Tibetans.

            གདོང་ ~དམར་ བོད་~ པའི་~  ལྟ་  ~    སྤྱོད~ །

            dóŋ   ~már   bŏd~  bai~   da   ~   jyod~  .

            These are the view and behavior of the ruddy-faced Tibetans.

                ལྟ་  ~    སྤྱོད །

                    da ~   jyod~  .

                    The view and behavior.