Dra Nag

སྦྲ་ནག

Black Tent

Sonam Ringchen

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།

Autoplay

སྦྲ་ནག
drá nag
Black Tents

༼རིག་པའི་གླིང་བུ།༽
༼rig-bai líŋ-bǔ༽
(The Flute of Knowledge)

     བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།

    sòd-nam rin-qen

མཐོ་~འོ~  བརྗིད་ ~ལྡན་  གངས་~རིས་  མཐའ་~འ~ ནས་~འས~ བསྐོར་ ~ །

tò~ǒ~  jíd ~dán   gǎŋ-ris   tà~ǎ~ nas~ǎs~  gor ~,

A place surrounded by high and resplendent snow mountains,

    དབྱར་   མེ་ཏོག་  སྤང་~ཁ་  འདབ་~འ~ ནས་~འས~  བཞད་ ~ །

    yár~me-dog   baŋ~ka   dàb~  nas~  xád ~.

    Where flowers blossom on the meadows in summer.

བོད་~འོད~  ཕྱུགས་ ~པོ་ བུ་~ཡི་ རྒྱན་~འན~ ཆ་~འ~   མཆོག ཡེ ~

bǒd~ǒd~  qyug ~bo  bǔ-yi  gyán~ǎn~ qa~ǎ~ qòg ye ~!

For the offspring of prosperous Tibetans, this is the supreme ornament, ye!

    འབྲོག~འོག~  སྦྲ་ ~ནག་  མཐོང་ ~ན་   སེམས་~པ་   སྤྲོ~ །

    dròg~ǒg~  drá-nag   tòŋ ~na   sem~ba~dro ~.

    When I see the black tents of the nomads, my mind is happy.

    ཡེ ~      འབྲོག་~ འོག~   སྦྲ་~ནག་   མཐོང་~འང~    ན~ །

    ye ~      dròg~ǒg~  drá~nag   tòŋ~ ǎŋ~    na~,

    When I see the black tents of the nomads,

        འབྲོག་~ འོག~   སྦྲ་~ནག་   མཐོང་~འང~    ན~ །

        dròg~ǒg~ drá~nag  tòŋ~ ǎŋ~   na~,

        When I see the black tents of the nomads,

    ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ།

    ye~    ye~    ye~    ye,

        སྦྲ་~འ~  ནག་~འག~   མཐོང་~འོང~  ན~ །

        drá~ǎ~  nag~ǎg~  tòŋ~ ǎŋ~  na~,

        ;When I see the black tents,

    འབྲོག~འོག~  སྦྲ་ ~ནག་  མཐོང་ ~ན་   སེམས་~པ་   སྤྲོ~ །

    dròg~ǒg~  drá  ~nag   tòŋ ~na   sem~ba  dro ~.

    When I see the black tents of the nomads, my mind is happy.

ཕྱུགས་~འུག~   རྟ་  ~ནོར་   ལུག~གསུམ་  སྒོ་~འོ~  ནས་~འས~    རྒྱས ~ །

qyug~ǔg~  da ~nor  lug~sùm  gó~ǒ~  nas~ǎs~ gyás ~,

Outdoors, horses, yaks, and sheep are thriving,

    ཁྱིམ་  བཟའ་ཚང་   འཚོ་~བ་   ནང་~འང~  ནས་~ འས~   སྐྱིད་ ~ །

kyim~ sá-caŋ   cò~va   naŋ~ǎŋ~  nas~ǎs~ gyid~.

    Indoors, the life of the household is happy.

སྒང་~འང~  ཁ་ ~བ་   ཅན་~གྱི་   རྒྱན་~འན~ ཆ་~འ~   མཆོག ཡེ ~

gǎŋ~ ǎŋ~ ka  ~va  jan~gyĭ  gyán~ ǎn~ qa~ ǎ~ qòg ye~.

For the land of snowy mountain ranges, all these are the supreme ornaments.

    འབྲོག~འོག~  སྦྲ་ ~ནག་  མཐོང་ ~ན་  སེམས་~པ་   སྤྲོ ~ །

    dròg~ǒg~   drá-nag   tòŋ ~na   sem~ba~dro ~.

    When I see the black tents of the nomads, my mind is happy.

    ཡེ ~      འབྲོག་~ འོག~   སྦྲ་~ནག་   མཐོང་~འང~    ན~ །

    ye ~      dròg~ǒg~  drá~nag   tòŋ~ ǎŋ~    na~,

    When I see the black tents of the nomads,

        འབྲོག་~ འོག~   སྦྲ་~ནག་   མཐོང་~འང~    ན~ །

        dròg~ǒg~ drá~nag  tòŋ~ ǎŋ~   na~,

        When I see the black tents of the nomads,

    ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ།

    ye~    ye~    ye~    ye,

        སྦྲ་~འ~  ནག་~འག~   མཐོང་~འོང~  ན~།

        drá~ǎ~  nag~ǎg~  tòŋ~ ǎŋ~  na~,

        When I see the black tents,

    འབྲོག~འོག~  སྦྲ་ ~ནག་  མཐོང་ ~ན་   སེམས་~པ་  སྤྲོ ~ །

    dròg~ǒg~  drá ~nag   tòŋ ~na  sem~ba  dro ~.

    When I see the black tents of the nomads, my mind is happy.

ཞོ་~འོ~   འོ་ ~མ་    མི་~ཟད་    རྒྱ་~འ~  མཚོ་~འོ~    འཁྱིལ ~ །

xǒ~ǒ~    hǒ ~ma    mi~sǎd   gyá~ ǎ~   cò~ ǒ~  kyìl ~.

Inexhaustible oceans of curd and milk amassed.

    མར་ འཁྱུར་བ་   འཛད་~མེད་   རི་~  བོ་~   བརྩེགས་~ །

mar~  qyùr~va  sǎd~med   ri~ĭ~  vo~ ǒ~ zeg~.

    Infinite mountains of butter and cheese piled up.

ཡུལ་~འུ~   ཆོལ་ ~གསུམ་   མི་~ཡི་   རྒྱན་~འན~ ཆ་~འ~   མཆོག ཡེ ~

yul~ǔl~  qol~sùm  mi~yi  gyán~ ǎn~   qa~ ǎ~  qòg ye ~.

These are the supreme ornaments of the people of the three regions.

    འབྲོག~འོག~  སྦྲ་ ~ནག་   མཐོང་ ~ན་~  སེམས་~པ་   སྤྲོ ~ །

    dròg~ ǒg~  drá~nag  tòŋ ~na   sem~ba~dro ~.

    When I see the black tents of the nomads, my mind is happy.

    ཡེ ~      འབྲོག་~ འོག~   སྦྲ་~ནག་   མཐོང་~འང~    ན~ །

    ye ~      dròg~ǒg~  drá~nag   tòŋ~ ǎŋ~    na~,

    When I see the black tents of the nomads,

        འབྲོག་~ འོག~   སྦྲ་~ནག་   མཐོང་~འང~    ན~ །

        dròg~ǒg~ drá~nag  tòŋ~ ǎŋ~   na~,

        When I see the black tents of the nomads,

    ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ།

    ye~    ye~    ye~    ye,

        སྦྲ་~འ~  ནག་~འག~   མཐོང་~འོང~  ན~ །

        drá~ǎ~  nag~ǎg~  tòŋ~ ǎŋ~  na~,

        When I see the black tents,

    འབྲོག~འོག~  སྦྲ་ ~ནག་  མཐོང་ ~ན་~ སེམས་~པ་  སྤྲོ ~ །

    dròg~ǒg~  drá  ~nag   tòŋ ~na  sem~ba~ dro ~.

    When I see the black tents of the nomads, my mind is happy.

ཆོས་~འོས~  མ་ ~ཎི་    དར་~ལྕོག་   སྟེང་~འེང~ ནས་~འས~    བསྐྱོད ~ །

qos~ ǒs~ ma ~ni  dǎr~jog  deŋ~ěŋ~ nas~ ǎs~ gyod ~.

Flags with the Mani Mantra of Dharma flutter on top.

    ཟུར་  ཆོན་ཐག་   ཀ་~བ་   ཕྱོགས་~  བཞིར་~   མཛེས་~ །

sǔr~  qon~tag  ga~va  qyog~ xír~ zès~.

    The corners are adorned with tent ropes and the four directions with poles.

འབྲོག་~འོག~   སྦྲ་ ~ནག་   ཚང་~གི་   བུ་~འུ~  ཆུང་~འུང~   ངས་ ཡེ ~ 

dròg~ǒg~ drá ~nag  caŋ~gĭ  bǔ~ ǔ~ quŋ~ ǔŋ~ ŋas ye ~,

I, a boy from a family of black tent nomads,

    ཁྱིམ་~འིན~    ཁྱེད་ ~ལ་   དགའ་  ~བའི་   གླུ་~དབྱངས་   ཡིན~ །

    kyim~ ĭm~ kyed~la   gá ~vai~ lú-yáŋ yin ~.

    Sing a song of my love for you, my home.

    ཡེ~      ཁྱིམ་~འིན~  ཁྱེད་~ལ་  དགའ་~འ~ བའི།

        ye~ kyim~ ĭm~   khyed~la   gá~ ǎ~  vai~,

    Of my love for you, my home,

        ཁྱིམ་~འིན~   ཁྱེད་~ལ་  དགའ་~ འ~  བའི།

            kyim~ ĭm~   kyed~la   gá~ ǎ~  vai~,

        Of my love for you, my home,

    ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ་~   ཡེ།

    ye~    ye~    ye~    ye~.

        ཁྱེད་~འེད~ ལ་~འ~  དགའ་~ འ~  བའི།

        kyed~ěd~ la~ ǎ~    gá~ǎ~   vai~,

        Of my love for you,

    ཁྱིམ་~འིན~   ཁྱེད་ ~ལ་   དགའ་ ~བའི་   གླུ་~དབྱངས་  ཡིན~ །

    kyim~ ĭm~ kyed~la  gá ~vai~ lú-yáŋ-yin ~.

    Sing a song of my love for you, my home.